Obwieszczanie z dnia 01.06.2021

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY OSIE

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
informuję
o przyjęciu przez Radę Gminy Osie w dniu 26 maja 2021 r. uchwały
nr XXI/166/21  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.
Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-158 Osie w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek  7:15 - 15:15, pok. nr 14 oraz na stronie internetowej gminy.
Wójt Gminy Osie
Michał  Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (1 czerwca 2021)
Opublikował: Mateusz Puchowski (1 czerwca 2021, 14:48:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63