Protokół nr XXXI z sesji 29.06.2006

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 29 czerwca  2006 r.  w godz. od   1400 do 1530  w sali  posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XXXI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Mirosława Gzella, Wiesław Nikel
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Informacja Wójta Gminy
5. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2006 r.
b) przeznaczenia do sprzedaży działki nr 119 o pow. 0,05,00 ha KW Nr 31 552 położonej w miejscowości Stara Rzeka stanowiącej własność Gminy Osie
c) nabycia na własność gminy Osie  działek gruntu położonych w miejscowości Osie

7. Informacja z działalności Zespołu Szkół w Osiu 
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3
 
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 26.05.2006 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy. Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4
 
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5
 
Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Kater Wojciech – przedstawił wniosek mieszkańców sołectwa Pruskie, aby uzupełnić tłuczeń na drogach w tej miejscowości, ponieważ po ostatnich ulewach został wypłukany.
Radny Michał Dombrowski  – prosił, aby informować mieszkańców o ostrzeżeniach dotyczących  złych warunków atmosferycznych. co najmniej 3 dni przed.
Radna Kozłowska Irena – zaproponowała, aby przedzwonić do sołtysów i w mniejszych miejscowościach przygotują kurendy.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że ostrzeżenia przychodzą bardzo późno (często w dniu wystąpienia zjawiska atmosferycznego), a jak były wcześniej przekazywane to poinformowano zakłady , ale było również tak że dane zjawisko w ogóle nie wystąpiło. Co się tyczy kurend przygotowanie ich przez sołtysów w większych wsiach (np. 0siu) będzie utrudnione.
 
Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy rozpatrzyła następujące projekty uchwał :
 
a) Uchwała nr XXXI/170/06 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2006 r.
 
Wyjaśnień do w/w projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie, bez zmian.
 
b) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 119 o pow. 0,05,00 ha KW Nr 31 552 położonej w miejscowości Stara Rzeka stanowiącej własność Gminy Osie
Z treścią powyższego projektu uchwały zapoznał obecnych Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
Szczegółowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Michał Grabski.
Radny Henryk Jędryczka zaproponował, aby odłożyć przyjęcie tej uchwały. Zasugerował, aby przeprowadzić rozmowy z właścicielem sąsiadującego z tą działką gruntu i zaproponować mu zamianę gruntów (grunt drogi w zamian za wydzielenie miejsca przy rzece).
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie wyżej wymienionego projektu uchwały za przyjęciem głosowało – O radnych, przeciw było 11 radnych, 2 radnych się wstrzymało.
 
c) Uchwała nr XXXI/171/06 w sprawie nabycia na własność gminy Osie  działek gruntu położonych w miejscowości Osie
 
Rada Gminy przedstawioną uchwałę  przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 7
 
W kolejnym punkcie posiedzenia Rady Gminy Dyrektor Zespołu Szkół w Osiu Marek Miesała. Informacje stanowią załączniki do protokołu.
 
Ad. 8
 
Wójt Gminy Michał Grabski – poinformował, że jak były wręczane dyplomy dla najlepszych uczniów , którzy kończyli szkołę podstawową pominięto Martę Tkaczyk i w związku z tym chciałby wręczyć ten dyplom tacie radnemu Jerzemu Tkaczy z prośbą o przekazanie go córce.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – w tym miejscu podziękował za pomoc w sprawnym  przebiegu odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Tleniu poświęconej pamięci Profesora Alfonsa Hoffmanna p. Halinie Malinowskiej, Wójtowi Gminy Osie Michałowi Grabskiemu , Dyrektorowi Zespołu Szkół w Osiu Markowi Miesała.
Radny Henryk Jędryczka – poruszył sprawę posprzątania piasku na ul. Sportowej i ul. Dolnej w Osiu oraz uporządkowania terenu przy budynku tzw. „Wiejskiej budzie”.
 
Ad. 9

Ze względu na wyczerpanie porządku obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXXI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący 
                                                                                  Rady Gminy                                                                                      
Beata Jagła                                                          ( Roman Waskowski)  

metryczka


Wytworzył: Jagła Beata (9 sierpnia 2006)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 12:20:29)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:07:52)
Zmieniono: poprawka nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2066