Protokó nr XXX z sesji 26.05.2006

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 26 maja  2006 r.  w godz. od   1515 do 1630  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu
 
XXX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
 
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.  Informacja Wójta Gminy
5.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2006 r.
7.  Wolne wnioski i dyskusja
8.  Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3  
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.04.2006 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Henryk Jędryczka – zwrócił uwagę na krawężniki przy pierwszym wjeździe z  ul. Ks. Semuraua  na ul Gwarną w Osiu , aby dokonać ich profilowania , ponieważ matki z dziećmi w wózkach i dzieci na rowerkach mają kłopoty z wjazdem.
Radny Michał Dombrowski  – prosił, aby zwrócić uwagę na tzw. „deszczówki” , dokonać ich sprawdzenia.
 
Ad. 6
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
 
a) Uchwała nr XXX/168/06 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy Osie na 2006 r.
 
Wyjaśnień do w/w projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Michał Grabski. Poinformował, że głównym powodem zwołania dzisiejszej sesji jest rozstrzygnięty przetarg na modernizację drogi w Osiu pod Strzelnicę. Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma, a wynik przetargu jest taki , że koszt tej modernizacji wyniesie 186 tys. zł. .
W tym miejscu także poruszył sprawę dokończenia modernizacji Osie – Radańska. Zaproponował, aby pokryć tą drogę wiórkami asfaltowymi do miejsca, gdzie kończy się żużel. W dalszej części posiedzenia wyjaśnił, czego dotyczą poszczególne zmiany w budżecie Gminy Osie.
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 7
W tym punkcie obrad obecni na posiedzeniu nie zabrali głosu.
 
Ad. 8
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokółowała:                                                            Przewodniczący

Beata Jagła                                                                   RadyGminy     

                                                                             ( Roman Waskowski)  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (26 maja 2006)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (29 czerwca 2006, 09:35:31)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:10:05)
Zmieniono: poprawka nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2071