Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 23.06.2021

 
Osie, dnia 23 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  OSIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
 
I. Nazwa i adres jednostki: URZĄD  GMINY OSIE, 86-150 OSIE,  UL. DWORCOWA 6

II. Określenie stanowiska: ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i  gospodarki wodnej

III. Wymagania związanych ze stanowiskiem:

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1. niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2) znajomość przepisów prawa: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, prawa wodnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami         ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego,  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych
2.  dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki z zakresu: gospodarki przestrzennej, budownictwa, urbanistyki, architektury, administracji,
2) doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach,
3) wiedza na temat zadań i funkcjonowania samorządu gminnego,
4) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność,  umiejętność stosowania przepisów prawa,
5) znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
6) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
7) posiadanie prawo jazdy kat. B.
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1) realizacja przepisów ustawy prawo budowlane w zakresie dotyczącym zadań gminy,
2)  realizacja przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym,
3)  współdziałanie z architektami opracowującymi materiały do zmian  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Osie oraz Studium,                                               
4) uczestniczenie w opiniowaniu projektów zagospodarowania  działek  w Powiatowym   Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych, 
5) przygotowywanie postanowień i decyzji  administracyjnych o podziale gruntów      budowlanych   na terenie gminy Osie,
6)  przygotowanie dokumentów w sprawie wydania zaświadczeń o przeznaczeniu działek  w  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Osie,
 7) wydawanie decyzji na podział nieruchomości,
 8) wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osie,
 9) przygotowanie dokumentów w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnych i o warunkach    zabudowy,
 10)  realizacja zadań wynikających z ustawy o  wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
11) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem drogowym w ramach wyboru dostawcy energii,
12) udział w pracach związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem inwestycji w ramach pozyskania funduszy unijnych,
13) udział w pracach związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem inwestycji prowadzonych przez gminę Osie,
  14) uczestniczenie w kontrolach podatkowych w zakresie określenia powierzchni w celu  ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości,
  15) wykonywanie zadań wynikających z Prawa Wodnego,
  16) współpraca z  Gminną Spółką Wodną w Osiu,
  17) współudział w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
  18) współpraca z Urzędem Marszałkowski, Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym
  i innymi organami w zakresie planowania i realizacji inwestycji,
  19) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie dotyczącym zadań
  inwestycyjnych gminy,
  20)  pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności architektonicznej,
  21) wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy oraz Kierownika Referatu.

V. Warunki pracy na stanowisku:

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z interesantami,
- praca przeważnie siedząca, jednakże wymagająca wyjazdów w teren,
- konieczność koordynowania wielu spraw jednocześnie,
- pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
- zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
- wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania Urzędu Gminy Osie,
-  praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6,  I piętro.

VI. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Osie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

VII. Wykaz wymaganych dokumentów:

a) list motywacyjny,
b) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) dokumenty potwierdzające staż pracy (mogą być kserokopie),
f) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (mogą być kserokopie),
g) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
- o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r. poz.  1282).
 
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty  należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, pok. nr 10, 86-150 Osie lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór  na  stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i  gospodarki wodnej” w terminie do  5 lipca 2021 r. godz. 12 00 .
Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy.
Dokumenty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje

Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru. 
Selekcja końcowa może się odbyć poprzez przeprowadzenie: testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6.

X. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu naboru jest Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie jako pracodawca, za którego czynności w ramach procedury naboru dokonuje Wójt Gminy Osie.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: 86-160 Osie, ul. Dworcowa 6, oraz e-mail: iodo@osie.pl
             
Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w:
1)art. 221 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
2)rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369),
3)art. 6 i 13 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
- będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru (podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1], w przypadku podania informacji o niepełnosprawności kandydata, podstawą przetwarzania danych będzie również art. 9 ust. 2 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom serwisującym system informatyczny wykorzystywany przy ich przetwarzaniu. W ograniczonym zakresie Państwa dane osobowe mogą zostać upublicznione (art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych). W ograniczonym zakresie Państwa dane osobowe będą stanowiły informację publiczną (zob. art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych).

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru (por. art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych).

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu:
1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4)    prawo do usunięcia danych osobowych,
5)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o wymaganiu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
 
 
 
  Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

 
 
 
Pliki do pobrania :

OGŁOSZENIE (1874kB) pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE(2).RTF (55kB) plik


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, ze zm.), dalej: RODO.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (23 czerwca 2021)
Opublikował: Łukasz Porożyński (23 czerwca 2021, 09:55:11)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (23 czerwca 2021, 10:17:02)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 419