Protokół nr V/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Protokół nr V/19

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  18 czerwca  2019 r. w godz. od 15.30 do 17.00                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

V Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecny radny: Pan Jacek Bocian.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego            Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2018 r.                
7. Raport o stanie Gminy Osie w roku 2018
   1) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Osie w roku 2018”
   2) debata
   3)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie wotum zaufania    
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2018 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium              Wójtowi Gminy z tego tytułu:
   1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta            Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2018 rok
   2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
   3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej          Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
   4) dyskusja
   5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z              wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 rok
   6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok,
  b) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie,
  c) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej budynku gminnego   w Osiu,
  d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
  e) ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Osie ,
  f) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomników  przyrody,
  g) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Osie oraz warunków i zasad korzystania  z tych przystanków,
  h) uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu.
10.  Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad .                                                                                                                                                                                                                                                          
Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 09.05.2019 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (133kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radna Pani Irena Kozłowska :
- zwróciła się z prośbą o przywrócenie możliwości  postoju samochodu na 15 minut na ulicy Kościuszki  w Osiu przy sklepie motoryzacyjnym. Obecnie ustawiony jest tam znak drogowy – zakaz zatrzymywania się i postoju.
- wnioskowała o wycięcie drzewa-jesion, przy drodze gminnej w miejscowości Nowy Jaszcz. Drzewo jest suche i zagraża bezpieczeństwu przechodniów.


Ad. 5. 

Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radnego Pana Mariusza Deinowskiego w sprawie uporządkowania działki po byłej stacji paliw na  ul. Dworcowej w Osiu. Pan Wójt poinformował, że sprawa już kilkakrotnie była zgłaszana do PKN Orlen  właściciela działki, po czym  teren był sprzątnięty i wykoszony, jednak problem znowu powstawał. Po ostatnim zgłoszeniu została wywieszona taśma ostrzegawcza. W odpowiedzi na kolejną interpelację Radnego, Pan Wójt oznajmił, że nowe lustro zostało zamontowane na skrzyżowaniu ulic Dolna – Nowy Świat w Osiu.
- Radnego Pana Włodzimierza Powierża w sprawie uzupełnienia tłuczniem poboczy przy drodze powiatowej w kierunku Wałkowisk. Wójt Gminy poinformował, że zadanie to zostanie wykonane na przełomie lipca/sierpnia br. Odnośnie usunięcia lub przycięcia drzew przy drodze gminnej Żur – Elektrownia, Pan Wójt oznajmił, że po oględzinach drzew wystosowano i przekazano wniosek do Starostwa Powiatowego w Świeciu.
- Radnej Pani Marioli Antoszewskiej w sprawie  ustawienie koszy na śmieci przy przystankach autobusowych w miejscowości Grabowa Buchta. Pan Wójt wyjaśnił, że  nie jest to zadanie gminne, sprzątanie przystanków jest w gestii właściciela czy zarządcy przystanku. Według Pana Wójta w takich miejscowościach jak Osie czy Tleń, gdzie przebywa dużo osób są kosze. Poinformował, że interpelacja nie zostanie uwzględniona. W nawiązaniu do kolejnej interpelacji Pani Antoszewskiej dotyczącej wymiany tablicy informacyjnej w Grabowej Buchcie -  Wójt gminy oznajmił, że została zamontowana nowa tablica aluminiowa. W sprawie wycięcia drzewa, które rośnie przy drodze gminnej Osie-Brzeziny zostało przekazane pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. W piśmie zwrotnym poinformowano, że ze względu na natłok zajęć nastąpiło przesunięcie terminu załatwienia tej sprawy.


Ad. 6
W tej części  obrad Rada Gminy podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr V/37/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.  
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i  przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (140kB) pdf

Ad. 7.
W tym punkcie posiedzenia został przedstawiony „Raport o stanie Gminy Osie w roku 2018”
  1) Głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski, który poinformował, że  od tego roku istnieje obowiązek przedstawienia w/w raportu. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dodano art. 28aa regulujący kwestię przygotowania i rozpatrzenia raportu o stanie gminy.  
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy, po złożeniu Przewodniczącemu Rady Gminy Osie pisemnego zgłoszenia. Powyższe zgłoszenie każdy mieszkaniec gminy mógł złożyć do dnia 17 czerwca 2019 r.  w Urzędzie Gminy Osie – nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci udziału w debacie.
Następnie  Pan Wójt omówił z czego składa się raport.
  2) Debata
W debacie nikt z radnych nie zabrał głosu.
  3) W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr V/38/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie wotum zaufania.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

Ad. 8.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych z niżej wymienionymi dokumentami:

    1) Uchwałą Nr 8/S/2019 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
W powyższej uchwale Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 rok, a także uznał sprawozdanie za zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych.
    2) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie za 2018 rok. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2018 rok i wystąpiła do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Osie Panu Michałowi Grabskiemu absolutorium za  2018 rok.
    3) Uchwałą Nr 7/Kr/2019 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2018 rok. W uchwale tej Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej.
    4) Po przedstawieniu powyższych dokumentów Przewodniczący posiedzenia zwrócił się do Radnych czy mają uwagi, zastrzeżenia bądź zapytania i otworzył dyskusję. Dodał, że sprawozdanie z wykonania budżetu było analizowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Osie. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
    5) W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr V/39/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2018 rok.  Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.  Głosowanie imienne (139kB) pdf
    6) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt uchwały absolutoryjnej.  Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr V/40/19 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie. Głosowanie imienne (137kB) pdf

Ad. 9. 

W tej części sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr V/41/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

b) Uchwała nr V/42/19 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie 
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

c) Uchwała nr V/43/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej budynku gminnego   w Osiu
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

d) Uchwała nr V/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater przedstawił projekt uchwały.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu pobierz>>> (136kB) pdf

e) Uchwała nr V/45/19 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Osie
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

f) Uchwała nr V/46/19 w sprawie  uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich pomników  przyrody
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

g) Uchwała nr V/47/19 w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Osie oraz warunków i zasad korzystania  z tych przystanków
Projekt powyższej uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

h) Uchwała nr V/48/19 w sprawie  uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i  przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (135kB) pdf


Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski zabrał głos w sprawie darowizny nieruchomości, która na podstawie uchwały Rady Gminy Osie z dnia 29 listopada 2016 r. została przekazana na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utworzenie „Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego”. Przewodniczący Rady Gminy wyraził swoje zaniepokojenie, gdyż do dnia dzisiejszego Wdecki Park Krajobrazowy nie otrzymał obiecanej dotacji. Od podjęcia uchwały mijają prawie 3 lata i mieszkańcy Tlenia jak również Rada Sołecka Tlenia są rozgoryczeni takim stanem rzeczy. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych czy może wspólnie z Panem Wójtem w imieniu samorządu Gminy Osie wystosować pismo do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Radni powyższą prośbę zaakceptowali.

Ad. 11.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył  V Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam V sesję Rady Gminy Osie”.

Na tym protokół zakończono.

Do pobrania:
Protokół nr V/19 (2187kB) pdf


 Przewodniczący Rady Gminy 
(-)   Roman Waśkowski  
         
  Protokołowała   
(-)   Michalina Wiśniewska                                                        

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (3 lipca 2019)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (3 lipca 2019, 09:26:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259