Ogłoszenie Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu o naborze na wolne stanowisko pracy: konserwator

Osie, dnia 09.03.2016r.

Ogłoszenie
Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu
o naborze na wolne stanowisko pracy:
 konserwatorWymiar etatu: pełen etat, praca w ruchu równoważnym.

Główne obowiązki:

Prowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych i budowlano-montażowych na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii na sieci, wykonywanie odczytów i wymiany wodomierzy, obsługa systemu PSION.

 
Wymagania obowiązkowe:
a.    Obywatelstwo: polskie,
b.    Wykształcenie: zawodowe, mile widziane średnie techniczne;
c.    Pożądany profil (specjalność): hydrauliczna, elektryczna, mechaniczna lub pokrewne;
d.    Posiadanie prawo jazdy (kat. B);
e.    Podstawowa znajomość obsługi komputera;
f.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,;
g.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych;
h.    Niekaralność za przestępstwa umyślne;
i.    Nieposzlakowana opinia;
j.    Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:
a.    Uprawnienia elektroenergetyczne potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typ E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
- zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji;

b.   Mile widziane doświadczenie zawodowe,


Wymagane dokumenty aplikacyjne:
a.    Podanie o pracę –  list motywacyjny;
b.    Życiorys-curriculum vitae;
c.    Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
d.    Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe;
e.    Kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy;
f.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1202 ze zm.)”
g.    Oświadczenie o niekaralności.
h.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 31 marca 2016 roku

Uwagi:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego – Osie ul. Dworcowa 6 (pok. nr 16 lub 17 w godz. 7.30-15.00), przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konserwator” na adres: Gminny Zakład Komunalny, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zakładu Komunalnego po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania dokumentów nastąpi ich weryfikacja pod względem formalnym i wstępna ocena. Z  wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu (www.gzkosie.pl oraz www.bip.osie.pl).


Kierownik
Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu

Krzysztof Kuzimski
metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kuzimski (15 marca 2016)
Opublikował: Marek Lejk (15 marca 2016, 12:07:44)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (10 stycznia 2019, 11:41:15)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 770