Protokół nr XXVII/14 z dnia 31 marca 2014 r.

Protokół nr XXVII/14

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  31 marca  2014 r.  w godz. od 15.15  do  16.30 w sali  widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXVII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy Osie.
Nieobecny radny : Lech Różyński
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 rok.
b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
d) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie,
e) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osie w 2014 roku,
f) aktualizacji podziału gminy Osie  na stałe obwody głosowania,
g) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie,
h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie,
i) zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 - w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie,
j) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015,
k) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.
7. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2013 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2013 roku.
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 4 lutego 2014 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze pracownika ds. obsługi rady gminy i oświaty  oraz opublikowany w BIP .
Sporządzony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4
Zgłoszono  następujące  interpelacje:

Radny  Roman Waśkowski  - prosił o oznakowanie przejścia dla pieszych i ustawienie znaków D-6 i P-10 na skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Tucholskiej (przy działce nr 159/6) w Tleniu w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych

Ad. 5
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył sprawozdanie   z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .

Ad. 6
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła  następujące  uchwały :

a. Uchwała Nr XXVII/194/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 rok

Szczegółowych wyjaśnień do projektu powyższej uchwały udzielił Skarbnik Gminy Andrzej Sitkiewicz, omawiając poszczególne zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy. Ponieważ radni nie mieli żadnych pytań Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej uchwały.
Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie .

b. Uchwała Nr XXVII/195/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019

Projekt wymienionej uchwały odczytał przewodniczący obrad. 
Radni do przedstawionego projektu  uchwały nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XXVII/196/14 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu
Przedstawiony projekt uchwały, jak wszystkie na dzisiejszej sesji Rady Gminy były analizowana na posiedzeniach Komisji odbytych przed obecną sesją. Radni do odczytanego projektu uchwały nie wnieśli żadnych uwag.
Powyższą uchwałę Rada Gminy przyjęła  jednogłośnie .

d. Uchwała Nr XXVII/197/14 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie

Treść powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie i poddał  ją pod głosowanie. 
Radni wymienioną  uchwałę przejęli  jednogłośnie.

e. Uchwała Nr XXVII/198/14 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osie w 2014 roku

Projekt uchwały zawierający program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  przedstawił przewodniczący obrad . Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Za przyjęciem jej  głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było,  1 radny się wstrzymał.

f. Uchwała Nr XXVII/199/14 w sprawie aktualizacji podziału gminy Osie  na stałe obwody głosowania
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań, w/w uchwałę poddał pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie.

g. Uchwała Nr XXVII/200/14 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie

Projekt przedmiotowej uchwały odczytał przewodniczący obrad i poddał ją pod głosowanie Rady.
Za przyjęciem uchwały  głosowało 13 radnych, głosów przeciw nie było,  1 radny się wstrzymał.

h. Uchwała Nr XXVII/201/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy Osie przedstawił projekt w/w uchwały , a następnie poddał głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było,  2 radnych się wstrzymało.

i. Uchwała Nr XXVII/202/14 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 - w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag i radni przyjęli ją jednogłośnie.

j. Uchwała Nr XXVII/203/14 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – wyjaśnił, że w sprawie funduszu sołeckiego zostało zorganizowane spotkanie  w dniu 18 marca br . z sołtysami gminy Osie. W spotkaniu brało udział 10 sołtysów.
W wyniku dyskusji Sołtysi obecni na spotkaniu zaproponowali , aby na rok 2015 Rada Gminy Osie nie wyodrębniała w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Swoje ustalenia uzasadnili m.in.  tym, że rok 2015 będzie rokiem wyborczym nowych sołtysów i rad sołeckich.
W związku z tym, że nie było uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał ją pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.

k. Uchwała Nr XXVII/204/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych

Do przedstawionego projekty radni nie wnieśli żadnych uwag.
Radni w głosowaniu jawnym w/w uchwałę przyjęli jednogłośnie

Ad. 7 

Wójt Gminy Michał Grabski  wyjaśnił, że ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła na wójta gminy obowiązek, (nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku),  przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy za rok poprzedni.
W związku z tym, że radni powyższe sprawozdanie otrzymali w materiałach na obecną sesję,  w skrócie omówił i przedstawił obecnym wykonane zadania przez organizacje, które złożyły oferty w roku 2013.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag .
W/w sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
pobierz>>> (160kB) pdf

Ad 8

Następnie zostało przedstawione przez Wójta Gminy Michała Grabskiego sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2013 roku.
Do  przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.
W/w sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
pobierz>>> (104kB) pdf

Ad. 9

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – poinformował radnych, że po obecnej sesji  mogą zapoznać się z przebiegiem  prowadzonych remontów w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu i Zespole Szkół w Osiu.
Podziękował również sołtysom za zorganizowania Dnia Kobiet, w których udział  brało bardzo dużo Kobie i to w różnym wieku . Dodał, że takie spotkania służą integracji mieszkańców poszczególnych sołectw.  
Radny Janusz Porożyński – zwrócił się do radnych powiatowych obecnych na  sesji, aby poruszyli sprawę konieczności powiększenia parkingu przy Nowym Szpitalu w Świeciu. Pacjenci i  osoby  odwiedzające myślały, że w miejscu, gdzie obecnie znajduje się lądowisko dla samolotu będzie parking. W związku z powyższym prosił, aby rozważyć możliwość przeznaczenia teren na powiększenie parkingu.


Ad. 10

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXVII Sesję Rady Gminy Osie.

Na tym protokół zakończono.


Protokółowała:                                                             Przewodniczący Rady Gminy

(-) Beata Jagła                                                                  (-) Roman Waśkowski

Protokół nr XXVII/14 (152kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (31 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Orłowska (7 kwietnia 2014, 12:34:16)

Ostatnia zmiana: Magdalena Orłowska (7 kwietnia 2014, 12:56:50)
Zmieniono: załączenie wersji pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1003