Protokół nr XVII z sesji 15.12.2004

PROTOKÓŁ Nr XVII/04
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 15 grudnia  2004 r.  w godz. od   16:00 do 19:30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu
 
XVII Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Krzysztof Otlewski
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
 
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
6.     Zgłaszanie interpelacji przez radnych
7.     Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2004 r.,
   b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
   c) wynagrodzenia Wójta Gminy 0sie
8.Informacja z działalności Gminnej Przychodni w Osiu
9.Wolne wnioski i dyskusja
10.Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.11.2004 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy. Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  na ostatniej sesji. Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami. Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – Poinformował, że brał udział:
- w spotkaniu opłatkowym z przedstawicielami Ligi Kobiet Polskich w Osiu,
- w posiedzeniu Zgromadzenia Stowarzyszenia na rzecz Kolei , poinformował że może dojść do rozwiązania Stowarzyszenia ze względów finansowych. Bydgoszcz już wystąpiła.
Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji.
 
Ad. 6  
Radni zgłosili następujące  interpelacje:
Radny Wojciech Kater – Rada Sołecka Wierzchy prosi o nawiezienie tłucznia na drogę od przystanku PKS w stronę dawnej strzelnicy. Także prosił o nawiezienie tłucznia na ul. Piwną w Łążku, ulica te jest b. podmokła.
Następnie poruszył sprawę oświetlenia:
- przewiesić ( ta co jest przy mostku) lub dowiesić lampę przy Szkole Podstawowej we Wierzchach,
- natomiast w Łążku   zamontować 2 lampy na ul Tleńskiej, jedną miedzy posesjami p.p. Krupa, Jerke, Pawlik, Kortas oraz drugą przy p.p. Glinieskich, Rytlewskich. Poruszył także sprawę wymiany oświetlenia w Łązku i Tleniu na energooszczędne. Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że wymiana oświetlenia na energooszczędne jest robiona sukcesywnie, jesteśmy w kontakcie z Rejonem Energetycznym. Radny Michał Dombrowski – prosił o wyjaśnienie sprawy jak działa wyłączanie lamp w Osiu. Wójt Gminy wyjaśnił, że lampy są wyłączane na fotokomórkę. 
 
Ad. 7  
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
 
a) Uchwała Nr XVII/103/04 w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2004 r., Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie. b)    Uchwała Nr XVII/104/04 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku, Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
c) Uchwała Nr XVII/105/04 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Osie
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
Ad. 8
 
W tym punkcie posiedzenia zabrał głos Dyrektor Gminnej Przychodni w Osiu Pan Piotr Schulz, który przedstawił informację z działalności podległej mu  jednostki. Radny Kater Wojciech zwrócił się z pytaniem czy gabinet stomatologiczny będzie miał punkty dla dzieci czy tylko dla dorosłych.
Pan Dyrektor Gminnej Przychodni  - stwierdził, że się nie orientuje w tej sprawie. Radny Wojciech Kater – zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość organizowania przyjmowania pacjentów przez diabetologa, chociaż raz w miesiącu. Dyrektor Gminnej Przechodni wyjaśnił, że będzie się starł sprawdzić jakie są możliwości o ile się orientuje to w przychodni w Świeciu przyjmuje diabetolog, obecnie jest nim p. Drozdowska. Radny Michał Dombrowski zwrócił się zapytaniem czy p. Dyrektor uważa za zasadne wyposażenie Przychodni w pojazd ? Dyrektor Gminnej Przychodni wyjaśnił, że jeśli chodzi o ambulans sanitarny, to należy zatrudnić kierowcę .
 
Ad 10
W tym miejscu Pan Henryk Porożyński Przewodniczący Koła „CARITAS” w Osiu przedstawił rozliczenie ze zbiórki, która została przeprowadzona na Leczenie nowotworu oka Dominiki Pawskiej. Złoży również podziękowanie za okazaną ofiarność oraz życzenia w związku ze zbliżającymi Świętami Bożego Narodzenia . W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Jedryczka – poinformoaw, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę na targowisku gminnym w Osiu i nie stwierdziła żadnych uchybień w pracy inkasenta. Przekazał również uwagi osób targujących na targowisku. Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że realizacja przedstawionych propozycji będzie  spełniana w miarę możliwości budżetu gminy na 2005 r. Radny Kater Wojciech – podziękował Wójtowi Gminy za pomoc w staraniach o dodatkowy kurs autobusu PKS ze Świecia do Łążka . Wójt Gminy Michał Grabski – stwierdził, że jest to w dużej mierze zasługa P. Wojciecha Kater oraz to że został naprawiony most w Szarłacie.
 
Ad. 11  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:                                                        Przewodniczący
Beata Jagła                                                            Rady GminyOsie   
                                                                       Mgr. Roman Waśkowski

 
 

 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (23 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (23 lutego 2005, 08:27:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2219