Protokół nr XVIII z sesji 10.02.05


PROTOKÓŁ Nr XVIII/05


z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 10 lutego  2005 r.  w godz. od   1515 do 1730  w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
XVII Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Krzysztof Otlewski
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Do zaproponowanego porządku obrad (zawartego w zawiadomieniach o terminie sesji) Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wycofanie  punktu   11Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności  ośrodka, ponieważ Pani Kierownik GOPS nie mogła brać udziału w sesji ze względu na pogrzeb w rodzinie.
Powyższą zmianę Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.
 
Porządek  obrad sesji:
 

Otwarcie obrad sesji
Stwierdzenie quorum
Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
Informacja Wójta Gminy
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
Zgłaszanie interpelacji przez radnych 7.  Uchwalenie Budżetu Gminy na 2005 rok:
      a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej
      b)  odczytanie opinii  Komisji Finansów, w tym komisji stałych
      c)   głosowanie nad projektem uchwały

Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na terenie gminy Osie,
b) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2005 r.
c) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
d) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
9.  Złożenie sprawozdań z działalności poszczególnych Komisji Rady Gminy za 2003 rok
10.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2004 r.
11. Informacja z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Osiu
12.Wolne wnioski i dyskusja
13.Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3  
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 15.12.2004 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.

Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
W tym miejscu złożył podziękowanie radnemu Wojciechowi Kater za zorganizowanie dla mieszkańców Gminy koncertu orkiestry z Cekcyna w GOK Osie.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Poinformował, że brał udział:
- w spotkaniu „opłatkowym” w Pelplinie z Biskupem,
- w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami miejscowych zakładów pracy,
- W posiedzeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kolei Lokalnych w Bydgoszczy,
- Zebraniu OSP Łążek,
- W Łązku był na stacji PKP podczas przejazdu pociągu „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- W zebraniu wiejskim Sołectwa Radańska w sprawie modernizacji drogi powiatowej Osie – Stara Rzeka.
Zapoznał obecnych z treścią pisma Apelu Rady Miasta Płock o samoopodatkowanie się na rzecz ofiar w Azji . Poinformował, także o wpłynięciu pisma ze Starostwa Powiatowego w Świeciu dotyczącego wydania opinii w sprawie likwidacji SPZOZ w Świeciu. Ze względu na to, że pismo wpłynęło 9.02.05 r. zostanie rozpatrzone na następnej sesji.
Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji.
 
Ad. 6  
Na ostatniej sesji radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Wojciech Kater – aby zwrócić uwagę Zakładowi Energetycznemu żeby usunąl gałęzie drzew przy posesji Pani Ireny Glaza w Łążku, ponieważ zagrażają linii energetycznej.
Radny Michał Dombrowski – zwrócił uwagę , aby po kanalizacji  naprawić drogę na stadion w Osiu (ul. Dolna, ul. Sportow).   Poruszył także sprawę wybijania szyb w gablotach na rynku , aby zastanowić się nad inną formą tych tablic. Również zwrócił uwagę na zalegające śmieci przy głównych arteriach leśnych, aby dokonać przeglądu i usunąć je.
Radny Roman Wałkowski – zgłosił wniosek Rady Sołeckiej Tleń dotyczący usunięcia pni drzew przy Wiejskim Domu Kultury w Tleniu, również prosił o wyrównanie dwóch przepustów na chodniku od strony kościoła do ul. Tucholskiej w Tleniu.
Radny Michał Dombrowski – dodał, że na ul. Dolnej w Osiu przy tz. „starej straży” zalega woda, co jest dużym utrudnieniem dla przechodniów.
 
Ad. 7
W tym punkcie obrad Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2005 r.
a)     Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski. Natomiast Wójt Gminy  omówił główne założenia projektu Budżetu Gminy na 2005 rok, które były omawiane na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady Gminy .
b)    Następnie wyjaśnił, że wszystkie Komisje Rady przeanalizowały powyższy projekt budżetu i swoje opinie na jego temat przekazały Komisji Budżetu i Finansów.
W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji  Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Malinowska poinformował, że wszystkie Komisje Rady Gminy   projekt Budżetu zaopiniował pozytywnie bez uwag (nie wniosły żadnych zmian). Dodała, że kontynuowane są stare inwestycje oraz są planowane nowe i to jest pozytywne .
Indywidualnie radni nie zgłosili wniosków do projektu budżetu.
c) Ponieważ nie było  uwag Przewodniczący Rady Gminy Roman                Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XVIII/106/05 w sprawie    uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 8  
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
 
a) Uchwała Nr XVIII/107/05 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na terenie gminy Osie
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie.
b) Uchwała Nr XVIII/108/05 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2005 r.
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu Przewodniczącą Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego zgłosiła w imieniu swojej Komisji zgłosiła następujące  poprawki:
w § 4 pkt 7) dopisać „ i ratownictwa”
          pkt 8) dopisać „ i turystyki”
w § 5 pkt 5) informowania  przez organizacje pozarządowe o planowanych kierunkach działań w celu ich zharmonizowania.
Powyższe poprawki radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie.
Ponieważ nie było więcej zmian Przewodniczący obrad poddał  pod głosowanie w/w uchwałę z naniesionymi poprawkami.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
c) Uchwała Nr XVII/109/05 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zdań własnych gminy.
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
d) Uchwała Nr XVIII/110/05 w sprawie gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
Ad. 9
W tym punkcie posiedzenia przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy złożyli sprawozdania z działalności swoich Komisji   w 2004 roku.
Jako pierwszy sprawozdanie przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Porzadku Publicznego Czesław Różyński
Nastepnie sprawozdanie zaprezentowali kolejno:
a) Przewodnicząca Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Halina Malinowska,
b) Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa Przemysław Siekierkowski,
c) Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Bocian Jacek.
Odstani sprawozdanie przedstawił  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jędryczka Henryk. Sprawozdanie m.in.  zawierało:  liczbę, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzenia kontroli oraz wnioski z kontroli.
Radni do przedstawionych sprawozdań nie wnieśli żadnych uwag.
Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10
W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy przyjęła plany pracy Komisji Rady Gminy na 2005 r.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy poszczególnych Komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11
Następnie informację z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Osiu złożył Przewodniczący Belt Józef.
Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad. 12
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Wałkowski – prosił, aby radni do 30.04.2005 r. składali oświadczenia majątkowe.
Radna Malinowska Halina – poruszyła sprawę pojemników naśmieci przd sklepami, aby właściciele sklepów ustawiali większe pojemniki, ponieważ śmieci walają się po chodniku.
Sołtys wsi Stara Rzeka Kwaśnik Zbigniew – poinformował, ze w okolicy Starej Rzeki ktoś ścina znaki informacyjne, słupy oraz została także zdewastowana kapliczka. Jest to jakiś dewiant. Aby służby porządkowe zajęły się tą sprawą. Obecnie jest ślisko i ścięte słupy zagrażają bezpieczeństwu na drogach.
Radny Michał Dombrowski – zwrócił się z zapytaniem czy radni powiatowi coś więcej wiedzą odnośnie działalności Szpitala Powiatowego w Świeciu.
Szczegółowych wyjaśnień udzielił Radny Powiatowy Andrzej Kowalski.
Pan Sinica Tadeusz  - poruszył sprawę ograniczenia prędkości na ul. Ks.Semraua i ul. Mickiewicza  w Osiu w związku w dużą ilością ginących zwierzą pod kołami pojazdów.
Ul. Mickiewicza należy zrobić, aby była bezwzględnie uprzywilejowana dla pieszych, umieszczone na niej garby są bardzo łagodne.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że na terenie Osia są różne kategorie dróg ul. Ks. Semraua jest drogą powiatową i na niej obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km.. Odnośnie garbów niektórzy mieszkańcy mówią nawet, że są niepotrzebne, a piesi powinni chodzić pod chodniku. Odnośnie ginących zwierząt dodał, że zgodnie z przepisami zwierzęta domowe nie powinny luzem chodzić po ulicy.
 
Ad. 13  
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                        Przewodniczący
Beata Jagła                                                            Rady GminyOsie   
                                                                       Mgr. Roman Waśkowski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (19 kwietnia 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (19 kwietnia 2005, 10:14:40)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:32:33)
Zmieniono: poprawka nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2334