Protokół nr VI/15 z dnia 5 czerwca 2015 r.

Protokół nr VI/15

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  5 czerwca 2015 r. w godz. od 15.30 do 16.35   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

VI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Nieobecny radny – Pan Mariusz Deinowski.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
   a) Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu,
   b) Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2014 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
   1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2014 rok
   2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
   3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium 
   4) dyskusja
   5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2014 rok
   6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok,
   b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok,
   c) wystąpienia Gminy Osie ze związku stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania  „Bory Tucholskie”
9. Prezentacja rezultatów projektu „Mobilne centrum aktywizacji zawodowej”
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 13.05.2015 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.


Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Dawid Warzyński zgłosił następujące interpelacje:
1) prosił o rozważenie możliwości wytyczenia i oznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Dolnej         (u zbiegu ulic Sportowej i Dolnej) w Osiu. Osoby, które poruszają się pieszo w kierunku ul. Nowy Świat stwarzają niebezpieczeństwo przechodząc przez w/w skrzyżowanie .
2) prosił o zamontowanie metalowych barier na zakręcie przez mostem w Grzybku w celu poprawy bezpieczeństwa.

Radna Pani Katarzyna Górecka zwróciła się z prośbą o ustawienie znaku zakazu postoju na ul. Kościelnej w Osiu od strony budynku kościoła. Według Radnej parkujące tam samochody utrudniają swobodny przejazd pojazdów.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez :
- Radnego Pana Roberta Bocian dot. ograniczenia prędkości do 70 km/h oraz ustawienia znaku zakazu wyprzedzania w miejscowości Grabowa Buchta na drodze powiatowej Osie-Świecie.            Poinformował, że wystosowano pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, na które dziś przyszła odpowiedź – zostanie  wykonana zmiana organizacji ruchu.
- Radnego Pana Wojciecha Kater odnośnie pokrycia asfaltem płyt betonowych na odcinku ok. 800 mb drogi wojewódzkiej nr 238 Osie-Warlubie. Pan Wójt stwierdził, że pismo w tej sprawie zostało przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
- Przewodniczącego Rady Pana Romana Waśkowskiego dot. poprawnego oznakowania przystanku PKS na ul. Czerskiej w Tleniu - Wójt Gminy poinformował, że powyższą sprawą zajmie się  Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu. W tej sprawie została przeprowadzona wstępna rozmowa z Dyrektorem Panem Adamem Mellerem. Odnośnie wycięcia wystającego pnia na parkingu w centrum Tlenia – Pan Wójt oznajmił, że zadanie to zostało zlecone odpowiedniej firmie.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr VI/34/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2014 r.
Przewodniczący posiedzenia poinformował, że projekt uchwały jak wszystkie pozostałe projekty uchwał był przedstawiany przez Wójta Gminy na posiedzeniach komisji stałych.
Następnie odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b) Uchwałę nr VI/35/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 2014 r.
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski przedstawił projekt w/w uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

Ad. 7.
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych z niżej wymienionymi dokumentami:

1) Uchwałą Nr 13/S/2015 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22  kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
W powyższej uchwale Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2014 rok a także ocenił sprawozdanie za zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2) Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie za 2014 rok. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2014 rok i wystąpiła do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Osie Panu Michałowi Grabskiemu absolutorium za               2014 rok.
3) Uchwałą Nr 12/Kr/2015 Składu Orzekającego Nr 3  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2014 rok. W uchwale tej Skład Orzekający zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej.
4) Po zapoznaniu zebranych z w/w opiniami i wnioskiem komisji rewizyjnej Przewodniczący posiedzenia zwrócił się do Radnych czy mają uwagi, zastrzeżenia bądź zapytania. Nad przedstawionymi dokumentami dyskusji nie zanotowano. 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Michał Grabski, który w skrócie przedstawił realizację budżetu w 2014 r.
5) W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały nr VI/36/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2014 rok.
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
6) Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały absolutoryjnej oraz poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały Nr VI/37/15 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.
W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy -  Wójtowi Gminy za osobiste zaangażowanie się w wykonanie budżetu oraz za współpracę.

Ad. 8.

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwały nr VI/38/15 zmieniającej uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwały nr VI/39/15 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2015 rok
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwały nr VI/40/15 w sprawie wystąpienia Gminy Osie ze związku stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania  „Bory Tucholskie”
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią w/w projektu uchwały, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 9.
Pani Mariola Karczewska – pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Partner”
zabrała głos na temat zrealizowanego projektu, w ramach którego w zeszłym roku zostało utworzone Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej w świetlicy w Tleniu. Pani Karczewska przedstawiła wykonane działania w ramach tego projektu. Stwierdziła, że projekt okazał się być sporym sukcesem w lokalnym środowisku. Po czym złożyła podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację. Dodała, że celem projektu było przybliżenie usług rynku pracy osobom bezrobotnym.
Następnie poprzez pokaz slajdów przedstawione zostało podsumowanie projektu  dotyczące m.in.:
 – staży i kursów, w których brali udział uczestnicy projektu,
-  zorganizowanego w ramach inicjatyw lokalnych festynu dla dzieci i „Balu wiosennego”.
W dalszej części Pani Karolina Kasica p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu złożyła podziękowanie dla pracodawców z terenu Gminy Osie za wsparcie w realizację projektu.
Następnie zaprezentowała nowy program pn. „Aktywizacja i Integracja”, który skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Świeciu. Program ma przygotować osoby do tego, żeby były gotowe i chętne do podjęcia pracy.
Radny Pan Robert Bocian zapytał, ile wyniósł koszt całego projektu?
Pani Karolina Kasica odpowiedziała, że cały projekt obejmował 6 gmin, łączny jego koszt wyniósł ok. 920 tys. zł.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski skierował zapytanie o liczbę osób biorących udział w projekcie z tych 6 gmin.
Pani Karolina Kasica w odpowiedzi stwierdziła, że udział brało 67 osób.
Radny Pan Robert Bocian zapytał o kwotę wynagrodzenia za staż?
Pani Karolina Kasica odpowiedziała, że stypendium stażowe wypłacane w ramach powyższego projektu stanowiło równowartość „najniższej krajowej”.
Radny Pan Dawid Warzyński- zapytał, czy Urząd Pracy diagnozuje przyczyny utraty pracy przez osoby nie godzące się na łamanie praw pracowniczych?
Z odpowiedzi Pani Kasica wynika, że doradcy zawodowi pracujący z osobami bezrobotnymi diagnozują pod różnym kątem przyczyny utraty przez nich pracy. Jeżeli chodzi o łamanie praw pracowniczych – to były przypadki kierowania takich spraw do sądu. Jeżeli pojawiają się takie sygnały to Urząd Pracy zgłasza je do Państwowej Inspekcji Pracy. 

Ad. 10. 
Radny Pan Dawid Warzyński skierował prośbę do Pana Wójta i Pana Andrzeja Kowalskiego, aby przekazać Kierownikowi Posterunku Policji propozycję w sprawie odbywania pieszych patroli przez policjantów na ulicach przylegających do stadionu podczas tegorocznych Dni Osia.


Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VI Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski

Protokołowała
 (-) Michalina Wiśniewska 

Do pobrania:
Protokół nr VI/15 (2078kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (16 czerwca 2015)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (16 czerwca 2015, 14:36:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527