Protokół nr XII/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Protokół nr XII/20

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  23 kwietnia 2020 r. w godz. od 9.00 do 9.50                            w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Osie

XII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Poinformował, że zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne.
Na podstawie złożonych przez radnych imiennych kart do głosowania nad przyjęciem poszczególnych uchwał stwierdzono, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2019 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok,
  b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
  c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2020 roku,
  d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021,
  e) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osie na lata 2020-2024,
  f) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
g) aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2019 roku  
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2019 r.
10.  Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że do protokołu z ostatniej sesji radni nie wnieśli uwag i przyjęli go jednogłośnie. 
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.  Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Ad. 4.

Radni zgłosili następujące interpelacje:

Radny Wojciech Kater wnioskował o usunięcie przydrożnych drzew i utworzenie pobocza na odcinku drogi Osie-Radańska w celu umożliwienia płynnego i bezpiecznego ruchu pojazdów.
Radna Mariola Antoszewska:
1) wnioskowała o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie poprawnego oznakowania wsi Brzeziny  (wybudowanie pod Osie).
2) zwróciła się z prośbą o wyrównanie drogi gminnej Brzeziny-„Rejbruchy”

Radna Pani Hanna Rink:
1) wnioskowała o wybudowanie chodnika w Osiu na odcinku od skrzyżowania ulic: Bocznej, Starogardzkiej i Sienkiewicza w kierunku ul. wyb. pod Nowe do drogi prowadzącej w stronę strzelnicy myśliwskiej.
2) w imieniu właścicieli działek budowlanych przy ul. Wybudowanie pod Starogard w Osiu zwróciła się z prośbą o wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Radny Mariusz Deinowski zwrócił się z prośbą o pokrycie kostką brukową fragmentu skweru przyległego do posesji przy ul. Ks. Semraua 15 w Osiu.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.

Ad. 6. 
Pan Wójt  przedstawił  informację sporządzoną według stanu na dzień 31.12.2019 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku.
Powyższa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu {inf_gzk}

Ad. 7.
W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy na podstawie złożonych imiennych kart do głosowania przystąpił do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwała nr XII/84/20 w sprawie dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok
Do powyższej uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

b) Uchwała nr XII/85/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (119kB) pdf

c) Uchwała nr XII/86/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2020 roku
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

d) Uchwała nr XII/87/20 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (139kB) pdf

e) Uchwała nr XII/88/20 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osie na lata 2020-2024
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

f) Uchwała nr XII/89/20 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych, 1 radna głosowała przeciw.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

g) Uchwała nr XII/90/20 w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

Ad. 8. 
W tym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2019 roku.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu pobierz>>> (160kB) pdf


Ad. 9.
W dalszym punkcie sesji Wójt Gminy przystąpił do omówienia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2019 r.  
W/w sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu pobierz>>> (573kB) pdf


Ad. 10.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XII  sesję Rady Gminy Osie”.


Na tym protokół zakończono.


 Przewodniczący Rady Gminy 
 (-) Roman Waśkowski  

 Protokołowała   
(-) Michalina Wiśniewska 

Do pobrania:
Protokół nr XII/20 (1119kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (5 maja 2020)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (5 maja 2020, 10:54:17)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (7 maja 2020, 09:44:35)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 406