Informacja Wójta Gminy Osie z dnia 25 kwietnia 2011 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                                                              


   INFORMACJA
WÓJTA GMINY OSIE
 z dnia 25 kwietnia 2011 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm 1. ) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr III/5/09 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. zarządza, co następuje:

§ 1 . 1 . Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osie za I kwartał 2011 wynosiło:
              
             - dochody ogółem                    -   4.748.233,93 zł                     
    
                w tym dochody bieżące       -    4.745.197,42 zł.

        2 . Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osie za I kwartał 2011 wynosiło:
              
             - wydatki ogółem                      -     3.674.317,81 zł                
            
               w tym wydatki bieżące            -     3.643.608,81 zł
        
        3 . Wynik  wykonania budżetu na dzień 31 marca  - 1.073.916,16 zł nadwyżki.
           
§ 2. Gmina dokonała spłaty zobowiązań następujących zobowiązań
         
             -  rat pożyczek – 142.100 zł
   
             -  uzyskała umorzenie pożyczki 120.000 zł.

§ 3. Gmina Osie  w I kwartale nie dokonywała umorzeń nieopodatkowanych  należności Budżetowych.

§ 4.  Informacja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                             Wójt Gminy Osie
                                                                                             (-) Michał Grabski


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726


metryczka


Wytworzył: Andrzej Sitkiewicz (25 maja 2011)
Opublikował: Ewa Słomska (1 czerwca 2011, 12:12:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1443