Protokół nr II z sesji 11.12.2002

 

PROTOKÓŁ Nr II/02
 
z Sesji Rady Gminy w Osiu odbytej w dniu 11 grudnia 2002  w godz. od 15:15 do  17:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
 
II Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
6.     Zgłaszanie interpelacji
7.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     określenia stawek podatku od nieruchomości, wzorów formularzy oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku,
b)    obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy na podatek rolny,
c)     określenia stawek podatku od posiadania psów i sposobu jego poboru,
d)    określenia wzorów formularzy na podatek leśny,
e)     zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2002 r.,
f)      przeznaczenia do sprzedaży działki nr 20/6 o pow. 0,01.16 ha KW Nr 45222 położonej w miejscowości Osie, stanowiącej własność Gminy Osie
g)     wyboru członków Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy,
8.     Wolne wnioski i dyskusja
9.     Zakończenie obrad sesji
 
Ad. 3
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 19.11.2002 r. Powyższe protokóły były wyłożone do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy. Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał na ostatniej sesji, która stanowi załącznik do protokółu. Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami:
-         przedstawił zarządzenia jakie w tym okresie wydał, czego dotyczyły i przedstawił sposób ich realizacji.
-         Brał udział w zebraniach sołeckich na terenie całej Gminy Osie (wybory sołtysów),
-         W odbiorze modernizacji oczyszczalni ścieków,
-         Przedstawił podsumowanie kontroli RIO,
-         Przygotował uchwały na obecną sesję Rady Gminy,
 
Radni nie wnieśli żadnych  uwag do przedstawionych informacji.
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Po informował, że brał udział w zebraniach sołeckich, odbiorze oczyszczalni.
Poinformował, że wpłynęła skarga na Wójta Gminy, która będzie rozpatrzona przez Radę w dalszej części posiedzenia.
W dalszej części posiedzenia ze względu na to, że radny Michał Dombrowski nie brał udziału w ostatniej Sesji Rady Gmin poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady Gminy złożył mu podziękowanie za pracę społrczną w organach Rady Gminy kadencji 1998 – 2002 .
 
Ad. 6
Radni zgłosili następujące interpelacje: Radny Wojciech Kater – zwrócił się z prośbą, aby dokonać poprawy nawierzchni mostu i na ul. Czerskiej w Tleniu oraz na zakrętach w Szrłacie.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że sprawa ta była poruszana przez radnych poprzedniej kadencji, była przeprowadzona ekspertyza mostu , jednak ze względu na to że środki przekazano na utrzymanie szpitala zaniechano tego. Jeszcze raz wustosuje w tej sprawie pismo do Powiatowego Zarządu Dró w Świeciu. Radny Jerzy Spychalski – zwrócił uwagę, ze należy dokonać naprawy przepustu drogowego w miejscowości Szarłata. Radny Jacek Bocian – poruszył sprawę  możliwości wybudowania zadaszenia na przystanku PKS w Osiu (przy RSP) Wójt Gminy Michał Grabski

Ad. 7
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a)    Uchwała Nr II/5/02 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wzorów formularzy oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku,
Radni i Komisje Rady Gminy nie wniosły żadnych zmian do projektu uchwały.
Przedstawioną uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.
b)    Uchwała Nr II/6/02 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy na podatek rolny,
Komisje Radny Gminy nie wniosły żadnych uwag.        Powyższą uchwał Rada Gminy przyjęła jednogłośnie
c)     Uchwała Nr II/7/02 w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów i sposobu jego poboru,
Do przedstawionego projektu uchwały Komisja Kultury, Sportu i Porządku Publicznego zaproponowała , aby od każdego następnego psa przyjąć stawkę 35,00 zł.
Za przyjęciem powyższej poprawki głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciw, 2 radnych się wstrzymało.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie całości uchwały z naniesioną poprawką.
Radni w głosowaniu jawnym przedstawioną uchwałę przyjęli jednogłośnie.
d)    Uchwała Nr II/8/02 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny,
Następnie radni przyjęli w/w uchwałę bez zmian - jednogłośnie e)     Uchwała Nr II/9/02 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2002 r.,
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, czego dotyczą poszczególne zmiany w budżecie gminy.
Zaproponował, aby na zimowe utrzymanie dróg zwiększyć wydatki 10.000,- .
Radni nie wnieśli sprzeciwu do powyższej propozycji.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.
f)      Uchwała Nr II/10/02 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 20/6 o pow. 0,01.16 ha KW Nr 45222 położonej w miejscowości Osie, stanowiącej własność Gminy Osie
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag .
g)    Uchwała NR II/11/02 w sprawie wyboru członków Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy,
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa Przemysław Siekierkowski – stwierdził, że obligatoryjnie jako pierwszy delegat powinien być wytypowany Wójt Gminy , a jako drugiego Komisja proponuje Pana – Józef  Malinowski.
Przewodniczący Komisji Edukacji Publicznej Bocian Jacek – w imieniu swojej Komisji zaproponował jako drugiego kandydata radnego Wojciecha Kater.
Za kandydaturą Pana Józefa Malinowskiego głosowało 11 radnych, natomiast za kandydaturą radnego Wojciecha Kater 4 radnych.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.
 
Ad. 8  
Wójt Gminy Michał Grabski – dodał, że na drugi rok podatkowy nie proponuje podwyżki: podatku od środków transportowych , opłaty targowej, miejscowej i administracyjne oraz opłaty za pobór wody, ponieważ mieszkańcom i tak już się coraz trudniej żyje.
 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że wpłynęła skarga  Pana Władysława Prangi zam. Brzeziny na Wójta Gminy Michała Grabskiego, przesłana przez Urząd Wojewódzki.
Poinformował, że przed obecną sesją Rady Gminy skargę tą rozpatrywała Komisja Rewizyjna Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Jędryczka – wyjaśnił, że Komisja zapoznała się z całością sprawy i nie stwierdziła żadnych uchybień ze strony Wójta .
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił , co zawierała pierwsza skarga Pana W.Pranga.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – dodał, że Pan Pranga otrzymał w załączeniu do pisma Wójta oświadczenia pracowników, które miały związek ze skargą. Zaproponował,  że jeżeli radni nie wniosą uwag to w odpowiedzi na skargę udzieli takiej samej jak opinia Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie .
W związku z powyższym, że nie Radni nie wnieśli, żadnych uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie opinii, że Rada Gminy Osie nie potwierdza stawianych w stosunku do Wójta Gminy Osie zarzutów oraz że pismo, które zostało wystosowane do zainteresowanego zawierało wyczerpujące informacje w przedmiotowej sprawie i nie posiadało oznak lekceważenia petenta, arogancji, czy naruszenia godności osobistej.
Za przyjęciem powyższej opinii głosowało 14 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.
Radny Henryk Jędryczka – prosił, aby przy ul. Dolnej w Osiu na rogu dowieść piach do posypywania chodników i ulic oraz jak będą posypywane ulice, aby posypać parking (zajazd dla autobusów)  przy Zespole Szkół w Osiu.
Radna Malinowska Halina – prosiła, aby usunąć dziurę przy studzience kanalizacyjnej przy Barze p. Trzeciak w Osiu.
Radny Roman Waśkowski – poruszył sprawę , że na chodniku ul. Bydgoska w Tleniu ludzie się przewracają, ponieważ płyty na nim są nierówne, jest to b. niebezpieczne . Należy dokonać ich naprawy.
 
Ad. 9 
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył II Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                   Przewodniczący
Beata Jagła                                                       Rady Gminy Osie
                                                                  Mgr. Roman Waśkowski 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (14 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (14 lutego 2005, 08:02:41)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:06:13)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2285