Protokół nr XXXIII/18 z dnia 15 listopada 2018 r.

Protokół nr XXXIII/18

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  15 listopada 2018 r. w godz. od 15:30 do 16:30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXXIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
   b) uchwalenia Statutu gminy Osie
   c) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2019 rok
   d) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
   e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonej w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie
7. Przedłożenie sprawozdań przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2018 r.
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesjiAd. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 02.10.2018 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
W związku z tym, że nikt z obecnych radnych nie zgłosił interpelacji Przewodniczący Rady zamknął powyższy punkt stwierdzając ich brak.


Ad. 5.
Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.


Ad. 6.
W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr XXXIII/239/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
Przewodniczący posiedzenia odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXXIII/240/18 w sprawie uchwalenia Statutu gminy Osie
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXXIII/241/18 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2019 rok
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy po czym poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XXXIII/242/18 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Przewodniczący posiedzenia odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęła jednogłośnie.


e) Uchwała nr XXXIII/243/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonej w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.


Ad. 7.
W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji stałych o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 r.
Przewodniczący Komisji: Gospodarczej, Rewizyjnej i Społecznej kolejno przedstawili sprawozdania   z działalności, które przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 8.
W tej części sesji Pan Wójt przedstawił Informację o podmiotach oraz opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych. Informacja ta w ciągu 30 dni od otrzymania pismo powinna zostać przekazana do Sądu.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie. Pismo dotyczyło podziękowań za minioną kadencję wszystkim członkom obecnej Rady Gminy.

Radny pan Siekierkowski nawiązał do otrzymanych  w dniu 11 listopada podziękowań za 20 lat współpracy z Radą Gminy. Zwrócił się do wszystkich zgromadzonych z podziękowaniem za dotychczasową współpracę dla dobra mieszkańców gminy i złożył życzenia powodzenia dla nowo wybranych radnych w pracy społecznej.

Na koniec głos zabrała pani Prezes Banku Anna Czapka. Złożyła gratulacje panu Wójtowi i wręczyła mu bukiet kwiatów.


Ad. 9.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXXIII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XXXIII sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski


Protokołowała                                                         
(-) Agnieszka Nowak  


Do pobrania:
Protokół nr XXXIII/18 pobierz >>> (1037kB) pdf                                                        

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (19 listopada 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (22 listopada 2018, 07:40:23)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (28 listopada 2018, 07:31:16)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286