Informacja Wójta Gminy Osie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                                                                 


                                                                  INFORMACJA
WÓJTA GMINY OSIE
 z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )  informuję że:

§ 1 . 1 . Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osie za IV kwartał 2011 r. wynosiło:
              
             - dochody ogółem                    -   17.777.333,37 zł,    tj. 99,87 %                
                  w tym dochody bieżące       -   16.621.644,42 zł,    tj. 99,87 % (kwota 124.125,50
                  zł stanowi dotacja ze środków unijnych)

        2 . Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osie za IV kwartał 2011 r. wynosiło:

             - wydatki ogółem                      -     18.642.731,03 zł,    tj. 97,10 %  w tym:          
            
             1 - wydatki bieżące                   -     14.183.771,80 zł,     tj. 96,71 % (kwotę
                  142.899,26 zł stanowiąm wydatki na realizację programów z udziałem środków
                   unijnych)
             2 - wydatki majątkowe               -     4.458.959,23 zł (kwotę 1.834.441,70 zł stanowią
                   wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych)
 
        3 . Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r. – 865.398,43 zł deficytu.
           
§ 2.  Na dzień 31 grudnia 2011 r. zobowiązania Gmina Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i
        kredytów wynoszą 3.678.400,00zł, w tym 1.000.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie
        zadań realizowanych z udziałem środków unijnych

            W 2011 r. Gmina Osie dokonała spłaty następujących zobowiązań:
                 -  pożyczki z WFOŚ i GW  567.200,00 zł,
                 -  uzyskała umorzenie pożyczki 120.000,00 zł.
            W 2011 r. Gmina Osie zaciągnęła następujące zobowiązania:
                 -  pożyczka z WFOŚ i GW  400.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu
                     strażackiego
                 - kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł wyprzedzające finansowanie zadań
                    inwestycyjnych z udziałem środków unijnych.

§ 3. 1. W 2011 r. Gmina Osie otrzymała z Powiatu Świeckiego dotację na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie” w kwocie 748.910,91 zł.
       2. W 2011 r. Gmina Osie przekazała do Powiatu Świeckiego dotację na dofinansowanie. zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi powiatowej Osie – Krąplewice” w kwocie 1.300.000,00 zł.
       3. W 2011 r. Gmina Osie przekazała do Powiatu Świeckiego dotację na dofinansowanie. zadania inwestycyjnego – „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Osie - Tleń - Tuchola w kwocie  212.000,00 zł.

§ 4. Gmina Osie  w IV kwartale 2011 r. nie dokonywała umorzeń nieopodatkowanych należności budżetowych.

§ 5.  Informacja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                         Wójt Gminy Osie
                                                                                         (-)Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Andrzej Sitkiewicz (31 stycznia 2012)
Opublikował: Ewa Słomska (7 lutego 2012, 11:35:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1426