Protokół Nr II/06 z 5.12.2006 r.

z Sesji Rady Gminy w Osiu
odbytej w dniu 5 grudnia 2006 w godz. od 15.15 do 17.00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
II Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Ślubowanie Wójta Gminy
4. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
5. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6. Informacja Wójta Gminy
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2007 r. ,
b. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie części działki nr 9/55 położonej w miejscowości Jaszcz,
c. w sprawie zamiany gruntów położonych w miejscowości Stara Rzeka gmina Osie,
d. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
e. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
f. zmian w dochodach i wydatkach w budżecie gminy
7. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3

W dalszej części posiedzenia zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Michał Grabski przed objęcie obowiązków złożył ślubowanie wobec rady gminy następującej treści :
"Obejmując urząd wójta gminy , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy ." Z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."

Ad. 4

W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 27.11.2006 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 5

Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Malinowska Halina – poruszyła sprawę konieczności obniżenia studzienki kanalizacyjnej na chodniku w Osiu przy ul. Dolna i Szkolna
Radny Michał Dombrowski – zwrócił uwagę na złe usytuowanie znaku tz. sierżanta w Osiu ul. Szkolna, należy ustawić go bezpieczniej. Prosił także o oznakowanie Starego Tartaku, ponieważ ludzie przyjeżdżający spoza Osia nie wiedza gdzie się on znajduje. Poruszył także planowaną modernizację drogi Stary Tartak, aby była wykonana w odpowiedni sposób.
Radny Bocian Jacek – prosił o przestawienie słupa energetycznego przy wjeździe na Stary Tartak.
Radny Wojciech Kater – poruszył sprawę niebezpieczeństwa jakie stwarzają topole na drodze Tleń – Łążek, może tam dojść do wypadku.

Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

a. Uchwała Nr II/5/06 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2007 r. ,
Radni powyższy projekt uchwały przeanalizowali podczas posiedzeń komisji i nie wnieśli żadnych uwag.
Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.

b. Uchwała Nr II/6 /06 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie części działki nr 9/55 położonej w miejscowości Jaszcz,
Projekt przedstawionej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Rada Gminy w/w uchwał przyjęła jednogłośnie.
c. Uchwała Nr II/7/06 w sprawie zamiany gruntów położonych w miejscowości Stara Rzeka gmina Osie,
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski przypomniał, że projekt powyższej uchwały był już wcześniej analizowany przez Radę i obecnie staje w formie poprawionej, zaproponowanej przez radnego Henryka Jędryczka.
W związku, że nie było innych propozycji, radni przystąpili do przyjęcia wymienionej uchwały. Radni przedstawiona uchwałę przyjęli jednogłośnie.
d. Uchwała Nr II/8 /06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e. Uchwała Nr II/ 9 /06 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
Do powyższego projektu uchwały poszczególne Komisje wniosły następujące poprawki:
Komisja Ochrony Środowiska, Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisja Rewizyjna zaproponowały, aby w punkcie 2 przyjąć stawkę 6,31 zł.
Natomiast Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych i Komisja Kultury, Sportu i Porządku Publicznego w punkcie 2 , aby przyjąć stawkę 4,50 zł.
W związku z tym , że trzy komisje zaproponowały stawkę 4,50 zł. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie powyższej stawki.
Za przyjęciem powyższej propozycji głosowało 14 radnych, 1 radny się wstrzymał, głosów przeciw nie było.
Wójt Gminy wyjaśnił, że obniżenie stawki musi być pokryte dotacją z budżetu gminy dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu . Państwo radni o tym wiedzą i na posiedzeniach Komisji to zaakceptowali, aby zwiększyć dotację dla GZK.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod glosowanie przyjęcie uchwały z przegłosowaną poprawką oraz co się z nią wiązało ze zmianą treści § 2 uchwały w brzmieniu:
„§ 2. Dopłatę do taryfy za ścieki dowożone na czyszczalnię w wysokości 3,62/m3, do której należy dodać należną stawkę podatku VAT.”
Za przyjęciem uchwały nr II/9/06 głosowało 14 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny się wstrzymał.

f. Uchwała Nr II/10/06 zmian w dochodach i wydatkach w budżecie gminy
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli powyższą uchwałę jednogłośnie.

Ad. 7

W tym punkcie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – przedstawił, informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych (złożonych do dnia 30.04.br i do 27.08.br Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu) Wójta Gminy Osie Michała Grabskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Osie Romana Waśkowskiego. Z przedstawionej informacji wynikało, że oświadczenia zostały przekazane w ustawowym terminie i Wojewoda nie dopatrzył się nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach,

Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy –jeszcze raz przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, informacji o zatrudnieniu i działalności gospodarczej.
Radny Henryk Jędryczka – poruszył sprawę odpowiedniego usytuowania tablic w Osiu: ul. Szkolna – tab. Stara Rzeka,
ul. Kościuszki - tab. Miedzno.
Natomiast przy starej remizie w Osiu należy zainstalować przykanalik, ponieważ stoi tam woda.

Ad. 10
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył II Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:
Beata Jagła

Przewodniczący
Rady Gminy
Roman Waśkowski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (25 kwietnia 2007)
Opublikował: Marek Lejk (25 kwietnia 2007, 14:55:40)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (26 kwietnia 2007, 09:07:25)
Zmieniono: korekta numeru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1983