Protokół nr VI z sesji 28.07.2003

 

PROTOKÓŁ Nr VI/03
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 28 lipca  2003  w godz.
 od 15:15 do  17:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
 
VI Sesję Rady Gminy w Osiu otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Mirosława Gzella
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
 
Porządek  obrad sesji:
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy
6.     Zgłaszanie interpelacji
7.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a)     zmiany Statutu Gminy Osie
b)    zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2003 rok
c)     rozpatrzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu
d)    powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu
e)     powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądu okręgowego i sądu rejonowego
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji
 
 
Ad. 3
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów  z ostatnich  sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.04.2003 r. i 3.06.2003 r.
Powyższe protokoły były wyłożone do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawione protokoły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych  uwag do przedstawionych informacji.
 
Ad. 5  
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski –
Po informował, że brał udział:
-         w spotkaniu w Przedszkolu Publicznym w Osiu,
-         w spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Kolei ( odłożono zamknięcie linii kolejowej Laskowice – Bąk)
-         uczestniczył w spotkaniu z Wice starostą Powiatu Świeckiego z przewodniczącymi rad gmin.
Zapoznał obecnych z propozycją przystąpienia naszej Gminy do  Niepublicznej Kasy Chorych.

Ad. 6  
W tym punkcie obrad radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Wojciech Kater – zwrócił uwagę:
-         że na nowym osiedlu w Łążku właściciele działek mają kłopoty granicami (prosił o nowe wytyczenie granic),
-         prosił o umieszczenie tablicy z nazwą ulicy Sportowej w Łążku
-         aby przestawić biała tablicę z nazwą miejscowości „Łążek” przed przystanek PKS przy posesji p. Mońka.
Radny Michał Dombrowski – prosił o interwencję w Starostwie Powiatowym w Świeciu w sprawie złego funkcjonowania Wydziału Komunikacji ( zły stan techniczny budynku, za mała ilość pracowników do obsługi interesantów).
Radny Różyński Czesław – prosił o naprawę drogi Osie – Stara Rzeka , która obecnie jest w bardzo złym stanie oraz drogi Osie – Skórcz  ( na odcinku 1 km są b. duże dziury).
 
Ad. 7  
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła  uchwały w sprawie;
 
a)    zmiany Statutu Gminy Osie
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że przedstawione  zmiany Statutu Gminy zawierają uwagi Wydziału Prawnego i Nadzoru Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do zapisów zawartych w uchwale z dnia 30 kwietnia 2003 r. nr IV/26/03. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osie.
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i przyjęli go jednogłośnie.
b)    zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2003 rok
Z treścią planowanych zmian w dochodach i wydatkach zapoznał obecnych Skarbnik Gminy .
Radni nie wnieśli żadnych zmian i przedstawioną uchwałę przyjęli jednogłośnie.
c)     rozpatrzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu
Do przedstawionego projektu swoją opinię wydała Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Przewodniczący Komisji Jacek Bocian – poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu wysłuchała informacji w powyższej sprawie Dyrektora Gminnej Przychodni i wydała opinię pozytywną.
Następnie Dyrektor Gminnej Przychodni Piotr Schulz – przedstawił sytuację finansową Gminnej Przychodni i wyjaśnił przyczyny powstania ujemnego wyniku finansowego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
d)    powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby uchwalenie powyższego projektu uchwały przenieść na następną sesję Rady Gminy, ponieważ Wojewoda nie wyznaczył jeszcze swojego przedstawiciela do Rady Społecznej.
Radni powyższą propozycję przyjęli jednogłośnie.
e)     powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądu okręgowego i sądu rejonowego
Radni do w/w zespołu zaproponowali następujące kandydatury:
a)     Jacek Bocian
b)    Wojciech Kater
c)     Halina Malinowska
Z przedstawionymi kandydaturami radni przyjęli jednogłośnie w/w uchwałę.
 
Ad. 8  
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – poinformował, że Urząd Wojewódzki wydał komunikat z 22.07.2003 r. w sprawie połączenia Wdeckiego i Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Wcześniej jak powstawał Wdecki Park Krajobrazowy proszono nas o opinię , a obecnie nie.
Dyrektor WPK Stefan Łysek – stwierdził, że nie będzie komentował wypowiedzi swoich szefów. Proszono go o przygotowanie nowych planów ochrony parku. Na naradzie w województwie była luźna dyskusja o połączeniu. Dobrze by było ,aby od Wojewody otrzymał konkretne stanowisko.
Dodał, że dzisiejsza oprawa sesji (zdjęcia z Parku) jest wynikiem współpracy z samorządem.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – dodał, że jeżeli w naszej Gminie nie będzie Dyrekcji WPK , stracimy na atrakcyjności jako gminy turystycznej.
Następnie przedstawił treść  projektu stanowiska Rady Gminy w powyższej sprawie do Wojewody Bydgoskiego.
Wójt Gminy Michał Grabski – dodał, ze należy się nam jako samorządowi wyjaśnienie. Jak powstawał Park, to proszono nas o opinię, a obecnie nikt się nie pyta o nasze zdanie. Jeżeli zostanie zlikwidowana Dyrekcja Parku to będzie to niekorzystne dla mieszkańców naszej gminy, ponieważ decyzje będą podejmowane daleko.
Radny Wojciech Kater – zwrócił się z pytaniem do Dyrektora WPK, czy na spotkaniu w Bydgoszczy była mowa o  sposobie  połączeniu Parków.
Dyrektor WPK – stwierdził, że nic mu nie wiadomo.
Radny Siekierkowski Przemysław -  zaproponował, aby Rada Gminy wystosowała opinię w powyższej sprawie przedstawioną przez Przewodniczącego Rady Gminy.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady  Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie treści pisma do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie planowanego połączenia Parków.
Radni powyższe pismo przyjęli jednogłośnie.
Dyrektor WPK Stefan Łysek – dodał, że Rada Parku WPK już w styczniu wystosowała opinię przeciwko łączeniu Parków.
W tym miejscu zaprosił wszystkich obecnych na festyn „Lato w Parku” w dniu 2.08.2003 r.
Radny Kater Wojciech – poruszył sprawę planowanego powstania punktu informacyjnego, który jest związany z Internetem. Czy coś wiadomo odnośnie zmiany łączy telefonicznych ?
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że telekomunikacja planuje zmianę centrali na światłowodową. ( miała być już pod koniec ubr.)
Radny Kater Wojciech – w Łążku jeszcze nic nie zrobioną z zerwaną linią telefoniczną.
Kier. Ref. Rolnictwa Julian Krasucki – wyjaśnił, że zgłosił to do telekomunikacji.
Sołtys wsi Wierzchy Marek Kierzkowski – prosił o wyrównanie odcinka drogi od  przystanku PKS.
Radny Michał Dombrowski – zwrócił uwagę , że należy przestawić „garby” na ul. Sportowej w stronę Grzybka, ponieważ niektórzy je omijają.
Delegat do Izby Rolniczej Małgorzata Krupa – poinformowała, że delegaci powinni współpracować z samorządami i można poprosić ich do mediacji w sprawie szkód np. łowieckich.
Poruszyła sprawę utylizacji pad łych zwierząt , przedstawiła jak tą sprawę rozwiązała Gmina Pruszcz.

Ad. 11
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokółowała:                                                   Przewodniczący
Beata Jagła                                                       Rady Gminy Osie
                                                                  Mgr. Roman Waśkowski   
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (14 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (14 lutego 2005, 09:41:21)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (15 lutego 2005, 08:16:26)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2664