Protokół Nr XVI/08 z dnia 15.09.2008r.

P r o t o k ó ł      Nr  XVI/08

z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  15  września  2008  w godz. od 15.15  do 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu.

XVI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni  radni : Kozłowska Irena, Siekierkowski Przemysław, Wiesław Nikel.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008 rok,
7. Wolne wnioski i dyskusji
8. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.08.2008 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.


Ad. 4
Radni  zgłosili następujące  interpelacje:
Radny Michał Dombrowski :
1) skierował zapytanie czy to prawda, że sołtysi nie otrzymują materiałów biurowych i czy byłaby możliwość przekazania pieniędzy sołtysom na np.organizowanie dożynek.
2) W imieniu kierowców autobusów zwrócił się z prośbą, żeby poobcinać gałęzie na drodze w kierunku Jaszcza
3) Poruszył sprawę Skate Parku, czy jest możliwość aby go wybudować.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Osie :
- w sprawie materiałów dla sołtysów -  poinformował obecnych iż w roku ubiegłym sołtysi otrzymali cały pakiet biurowy. Wyjaśnień udzieliła także Pani Sekretarz Gminy – że w miarę potrzeb sołtysi otrzymują materiały biurowe.
- Odnośnie pieniędzy na sołectwa -  Wójt Gminy uważa , że podział pieniędzy byłby  nie do końca sprawiedliwy, narodziłoby to konflikty wśród sołtysów. Uważa sprawę za „sztuczny problem”. Nawiązał także do tegorocznych dożynek i kosztów z nimi związanymi. Ostatecznie stwierdził, że nie jest zwolennikiem, by sołectwa dostawali jakiekolwiek pieniądze, ponieważ będzie to „kość niezgody”.
- W nawiązaniu do interpelacji w sprawie obcięcia gałęzi – poinformował, iż są one przycinane na bieżąco.
- W sprawie budowy Skate Parku – Wójt Gminy stwierdził, iż pomysłów jest dużo, jednak na dzień dzisiejszy są inne priorytetowe sprawy do wykonania.  Jeżeli będzie możliwość  pozyskania na to pieniędzy, to się wykona. Obecnie wiązałoby się to ze zrezygnowaniem z innych ważniejszych inwestycji.

Radna Spychalska Halina
1) należałoby przyciąć topole na trasie od Szarłaty do Łążka
2) poruszyła także sprawę złego stanu drogi z Osia do Tlenia i prosi o uzupełnienie poboczy.

Ad. 5
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .

Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła  następującą  uchwałę :
a. Uchwała Nr XVI/93/08 w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008 rok,
Głos zabrał Wójt Gminy Michał Grabski – poinformował obecnych radnych, iż            4 września br. odbył się przetarg na rozbudowę Gminnej Przychodni w Osiu. W konsekwencji okazało się, że oferty były wyższe niż przewidywano i z tego  powodu należy dokonać zmian w budżecie gminy. W związku z tym, że środki finansowe zaplanowane na modernizację Przychodni zostały zaplanowane w budżecie niższe , a koszty modernizacji są dosyć wysokie Wójt poprosił radnych o podjęcie dyskusji czy ostatecznie wchodzimy w rozbudowę Przychodni czy też rozpatrywać wariant budowy nowej. W wyniku dyskusji nad powyższym radni jednogłośnie opowiedzieli się za wariantem modernizacji Przychodni, a tym samym zwiększenia środków w budżecie gminy na ten cel.
Następnie Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały analizując poszczególne zagadnienia dot. wydatków.
Radny Wojciech Kater – uważa, że niema na co czekać i należy podjąć działania w kierunku rozbudowy.
Radny Michał Dombrowski – przychyla się do zdania Wojta Gminy, uważa, że sprawa jest jasno przedstawiona.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Roman Waśkowski  odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały  i przyjęli ją jednogłośnie.

Ad. 7

Wójt Gminy Osie – poruszył sprawę kąpieliska w Tleniu. Przypomniał obecnym, iż w tym roku odbył się przetarg na dzierżawę kąpieliska, który wygrał Pan Radtke. Stwierdził, iż jest mile zaskoczony, ponieważ nie było żadnych skarg. Uważa, że kąpielisko „w końcu odżyło”, coś się tam zaczęło dziać. Poinformował obecnych, że Pan Radtke jest chętny na dalszą dzierżawę i w związku z tym należy  przygotować uchwałę dot. danej sprawy.
Radna Halina Spychalska -  stwierdziła, że był tam porządek i także jest mile zaskoczona.
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski - zauważył, iż w tym roku nie było problemów związanych z kąpieliskiem, różnica jest duża. Przychylił się do propozycji przygotowania projektu uchwały dot. dalszej dzierżawy.
Poinformował także Radnych, że od Przewodniczącej Ligii Kobiet otrzymają w najbliższym czasie zaproszenie na uroczystość 45-lecia działalności Ligii Kobiet w Osiu. Stąd też poprosił o zarezerwowanie sobie tego terminu i wzięcie udziału w uroczystości, która zaplanowana jest na 11 października.
Zwrócił się z prośbą do zamiejscowych radnych, aby zapoznali się kto z ich środowiska byłby chętny na Wigilię dla samotnych.


Ad. 8
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XVI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


Protokółowała:                                                            

Michalina Krasucka     

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski   

Do pobrania:      

Protokół Nr XVI/08 pobierz>>> (110kB) pdf                                                  

 

 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (17 września 2008)
Opublikował: Michalina Krasucka (17 września 2008, 10:13:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1628