Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o naborze wniosków na dofinansowanie wymiany pieców

Osie dnia 6.04.2018 r.
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Osie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych. O dotację mogą ubiegać się osoby, które zdecydowały się na wymianę pieca opalanego węglem, miałem lub koksem i instalację nowego, bardziej przyjaznego środowisku. Dotacja może być przyznana przy wymianie starego kotła na ekologiczny piec na paliwo stałe 5 klasy, kocioł gazowy lub kocioł olejowy klasy A.


Termin składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 11 kwietnia do dnia 11 maja 2018 r.

Miejsce i forma składania wniosków
Wnioski (według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały) o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami można składać:
1.    W sekretariacie Urzędu Gminy Osie (pokój nr 10) w godzinach pracy urzędu tj. od 7.15 do 15.15
2.    Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
3.    Pocztą elektroniczną przez osoby dysponujące bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub posiadające profil zaufany na platformie ePUAP.

Wnioski i uchwała dostępne są w Urzędzie Gminy Osie (pokój nr 13) lub na stronie internetowej BIP Osie.
Wzór wniosku – plik do pobrania >>> (134kB) pdf
Uchwała Rady Gminy Osie - plik do pobrania >>> (327kB) pdf

Przedmiot dotacji
Dotacja może być przyznana do zakupu wraz z montażem i uruchomieniem źródła ciepła, takiego jak:
1. Kocioł gazowy lub olejowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;
2. Kocioł na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa spełniający wymogi Klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, nie posiadający rusztu awaryjnego;
3. Kocioł na paliwo stałe typu biopaliwo (drewno kawałkowe, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych), bez możliwości stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu), bez rusztu awaryjnego, spełniający wymogi normy PN-EN303-5:2012.
4. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE;
5.  Dla kotłów gazowych lub olejowych wymaga się dokument potwierdzający spełnienie wymagań klasy efektywności energetycznej min. A;
6. Dla kotłów na paliwa stałe  wymaga się świadectwa zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (wymogi klasy 5) wystawione przez akredytowane laboratorium badawcze z obszaru Unii Europejskiej, potwierdzające spełnienie wymagań klasy 5;
6. Do każdego dokumentu sporządzonego w innym języku niż polski należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Dotacji nie podlega:
1. Zakup kotłów przenośnych i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego;
2. Zakup i montaż wkładów kominkowych;
3. Zakup i montaż kolektorów słonecznych, zamontowanych, jako dodatkowe źródło ciepła do istniejącego systemu grzewczego;
4. Zakup i montaż pomp ciepła.
5. Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, odbiorów kominiarskich i energetycznych, montażu innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, koszt zakupu i montażu instalacji wewnętrznej (tj. rury, grzejniki) oraz koszt eksploatacji źródła ciepła.

Kto może ubiegać się o dotację
O dotację mogą ubiegać się osoby, które zdecydowały się na wymianę pieca opalanego węglem, miałem lub koksem i instalację nowego, bardziej przyjaznego środowisku. Dotacja może być przyznana przy wymianie starego kotła na ekologiczny piec na paliwo stałe 5 klasy, kocioł gazowy lub kocioł olejowy.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja w danym lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, którego dotyczy wniosek, wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu źródeł ciepła na paliwa stałe, za wyjątkiem kominków, które nie stanowią centralnego źródła ciepła, tj. bez płaszcza wodnego albo systemu DGP (dystrybucja gorącego powietrza) i niepołączonych z przewodem kominowym pieców kaflowych.

Wysokość dotacji
Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) udokumentowanych fakturą (fakturami) poniesionych kosztów na zakup, montaż i uruchomienie proekologicznego źródła ciepła.
2. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo na dany budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Jak uzyskać dotację
Wnioskodawca składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały, do Wójta Gminy Osie o dofinansowanie przedsięwzięcia, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, dodatkowo przedkłada dokumenty oraz informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362), tj:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub budynku, w którym ma zostać zamontowane proekologiczne źródło ciepła, należy uzyskać i dołączyć pisemną zgodę właściciela na przedmiotową inwestycję. W przypadku współwłasności – wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli.

Wnioskodawca składa oświadczenia:
- iż w budynku/lokalu mieszkalnym jest prowadzona/nie jest prowadzona* działalność gospodarcza/rolnicza* oraz
- iż w budynku/lokalu mieszkalnym jest zarejestrowana/nie jest zarejestrowana* działalność gospodarcza.
- w celu obliczenia efektu ekologicznego wnioskodawca składa informację o rodzaju i ilości opału (w Mg) zużytego w poprzednim sezonie grzewczym.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji
1.    Po złożeniu wniosku o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania, dokonana zostanie ocena spełnienia kryteriów do przyznania dotacji, w tym kryteriów formalnych wniosku.
2.    Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia, zostaną odrzucone.
3.    Dotacja celowa przyznawana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone w uchwale według kolejności, w jakiej zostały złożone kompletne wnioski.
4.    Na podstawie wniosku, po sprawdzeniu wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, sporządzona będzie z wnioskodawcą pisemna umowa.
5.    W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, o których mowa w § 2 uchwały, Wójt zawiadomi wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.
6.    Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony, nie dłużej jednak niż do dnia 15 października danego roku budżetowego.
7.    Dotacja udzielana będzie do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, w roku budżetowym 2018.
8.    Uwaga: Treść §5 pkt 4  Uchwały Rady Gminy Osie została uchylona Uchwałą Nr VIII/37/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. Wobec powyższego dofinansowaniu będą podlegać źródła ciepła zakupione i zamontowane po terminie podpisania umowy na dofinansowanie.

Rozliczenie dotacji
1. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie.
2. Przekazanie dotacji celowej następuje po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie.
3. W celu rozliczenia dotacji celowej Wnioskodawca, z którym została zawarta umowa o udzielenie dotacji zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 15 października:
1) wniosek o wypłatę dotacji;
2) protokół odbioru wykonanego systemu ogrzewania przez osobę ze stosownymi uprawnieniami,
3) faktury VAT na zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła wystawione na Wnioskodawcę (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu);
4) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z zasadami ujętymi w uchwale;
4. Wypłata dotacji celowej na rzecz wnioskodawcy nastąpi w terminie określonym w umowie o dotację, po dokonaniu sprawdzenia wykonania systemu grzewczego przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Osie.
5. Protokół oględzin i odbioru dotowanego urządzenia sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy Osie oraz wnioskodawcy.
6. Obciążenia podatkowe związane z otrzymanym dofinansowaniem ponosi Wnioskodawca.


Więcej informacji udziela Pani Justyna Kimbar - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej– pok. nr 13, tel. 52 3329540

Wzór wniosku – plik do pobrania >>> (134kB) pdf
Uchwała Rady Gminy Osie - plik do pobrania >>> (327kB) pdf


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (6 kwietnia 2018)
Opublikował: Marek Lejk (6 kwietnia 2018, 09:44:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 772