Protokół nr XV/16 z dnia 19 października 2016 r.

Protokół nr XV/16

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  19 października 2016 r. w godz. od 15.30 do 16.30  
w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zaopiniowania projektu aglomeracji Jeżewo
   b) powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
   c) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2017 rok.
7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 
8. Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika  i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 7.09.2016 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Dawid Warzyński:
1) prosił o uzupełnienie znaków drogowych dotyczących dojazdu do autostrady A1 przy ulicy Rynek koło budynku GOK oraz przy ulicy Sienkiewicza w Osiu.
2)  prosił o zgłoszenie do operatora instalacji oświetleniowej awarii lamp ulicznych przy ul. Polnej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Polnej z ulicą Kopernika i Mickiewicza w Osiu, ponieważ lampy nie załączają się o prawidłowych porach.

Radny Pan Jacek Bocian wnioskował o :
1) naprawę chodnika przy ul. Szkolnej w Osiu (obok posesji Państwa Cirsan i Arczyńskich)
2) naprawę schodów przy wejściu do Gminnej Przychodni w Osiu (od strony dolnego parkingu)

Radny Pan Robert Bocian zgłosił interpelacje o następującej treści:
1) w imieniu mieszkańców Brzezin oraz Miedzna zwracam się z prośbą o naprawienie i utwardzenie miejsc w których powstały dziury na drodze gminnej łączącej miejscowości Brzeziny oraz Miedzno
2) w imieniu mieszkańców Brzezin oraz Żura zwracam się z prośbą o:
- naprawienie i utwardzenie miejsc w których powstały dziury na drodze gminnej łączącej Brzeziny i Żur
- postawienie kilku lamp oświetleniowych na w/w drodze, które znacząco podniosą bezpieczeństwo mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasza gminę.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Zapoznał  także obecnych z informacją o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna przez osoby skazane oraz przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu w tym temacie.
Informacja o podmiotach (418kB) pdf
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr XV/116/16 w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Jeżewo 

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji. 
Następnie odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XV/117/16 w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Pan Roman Waśkowski zwrócił się do przewodniczących komisji o przedstawienie kandydatów wyłonionych na posiedzeniu komisji. Przewodniczący Komisji Społecznej Pan Jacek Bocian poinformował, że wyłoniono kandydata Pana Dawida Warzyńskiego oraz Pana Jacka Bociana.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Pan Wojciech Kater zapoznał obecnych z kandydatami t. j. Pan Roman Waśkowski i Pan Wojciech Kater.
Następnie projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XV/118/16 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2017 rok
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 7

W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Osie  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
Pan Wójt w skrócie zapoznał obecnych z danymi dotyczącymi m.in. ponoszonych wydatków na oświatę, kadry pedagogicznej, awansu zawodowego nauczycieli, liczby dzieci, bazy szkół, dowozu uczniów, średniego wynagrodzenia nauczycieli, przeprowadzonych remontów, wyników sprawdzianu na koniec VI klasy i egzaminu gimnazjalnego, stypendiów socjalnych, darmowych podręczników oraz dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Wójt Gminy Michał Grabski dodał, że informacja ta jest do wglądu na stronie internetowej BIP Gminy Osie jako załącznik do zarządzenia nr 143/16 Wójta Gminy Osie. >>>Informacja oświatowa<<<
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad.8.

W tej części sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że zgodnie z art. 24 h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym - podmioty dokonujące analizy oświadczeń majątkowych  w terminie do dnia 30 października każdego roku powinny przedstawić Radzie Gminy informację o osobach, które nie złożyły oświadczeń lub złożyły je po terminie; o  nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach oraz o działaniach podjętych  w związku ze stwierdzonymi uchybieniami. 
Następnie odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu dotyczące przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Osie, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarza gminy i skarbnika. Z pisma tego wynika, że wszyscy złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie;  w niektórych wystąpiły uchybienia,  lecz zostały one uzupełnione. 
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 9. 

Dyskusji i wolnych wniosków brak.

Ad. 10.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XV Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Wiśniewska   

Do pobrania:
Protokół nr XV/16 (1197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (8 listopada 2016)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (8 listopada 2016, 14:33:40)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (8 listopada 2016, 14:50:38)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 380