Protokół nr XXXI/18 z dnia 4 września 2018 r.

Protokół nr XXXI/18

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  4 września 2018 r. w godz. od 15:30 do 16:20 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXXI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

Otwarcie obrad sesji
1.  Stwierdzenie quorum
2.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
3.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
4.  Informacja Wójta Gminy
5.  Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2018 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,
  b) gminnego programu wspierania rodziny w gminie Osie na lata 2019-2021,
  c)  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.
7.  Informacja Komendanta  Gminnego  Ochrony  Przeciwpożarowej  Gminy  Osie
8.  Informacja z działalności Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
9.  Wolne wnioski i dyskusja
10.  Zakończenie obrad sesji


Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 25.07.2018 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radna Pani Katarzyna Górecka prosiła o sprawdzenie i usunięcie  starej pompy przy wjeździe na posesję przy ul. Sienkiewicza 18. Wokół pompy zapada się ziemia, co może być spowodowane sączeniem wody w głębi ziemi.

Ad. 5.
Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radnego Pana Jacka Bociana, który wnioskował o:
   1)  wykoszenie chwastów przy chodnikach na tzw. osiedlu leśnym w Osiu. Wójt odpowiedział, że zostało to już zrealizowane przez Urząd Gminy.
   2)  naprawę progów zwalniających w Osiu na ulicy Mickiewicza od strony stadionu i na ulicy Sosnowej. Pan Wójt odpowiedział, iż interpelacja ta jest wykonywana na bieżąco i że są plany na przyszłość, żeby progi te zamienić na przykręcane.
   3)  naprawę części chodnika w Tleniu po ulewnych deszczach - uszkodzona została skarpa po przeciwnej stronie Pensjonatu „Przystanek Tleń” od strony rzeki. Pan Wójt odpowiedział na tą interpelację, że sprawa ta została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu i z tego co mu wiadomo zostało to już wykonane.

- Radną Panią Irenę Kozłowską, która wnioskowała o:
   1)  usunięcie ziemi z drogi powiatowej koło posesji pana Szczepińskiego w Jaszczu. Pan Wójt odpowiedział, że interpelacja ta została już wykonana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu
   2)  naprawę przepustu na drodze udostępnionej do ruchu od Jaszcza. W czasie ostatniej ulewy została uszkodzona rura przepustowa po lewej stronie Jaszcza. Wójt udzielił odpowiedzi, że zadanie to nie zostało jeszcze wykonane ze względu na brak wykonawców, którzy mogliby to zrobić. W najbliższym czasie zostanie to zrealizowane.
   3)  położenie progu zwalniającego na wysokości byłego „PGR” w Jaszczu. Na drodze jest duży ruch pieszy, a droga jest bardzo kręta i przy dużym ruchu pojazdów jest niebezpieczna. Interpelacja została przekazana do Powiatowego Zarządu Drów w Świeciu, ale do dnia dzisiejszego nie została udzielona odpowiedź.

- Radnego Pana Roberta Bocian, który  wnioskował o:
   1)  wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej Osie-Jaszcz od skrzyżowania Osie-Brzeziny-Miedzno-Jaszcz w kierunku Jaszcza. Aktualny stan drogi pozostawia wiele do życzenia, a po intensywnych deszczach droga staje się praktycznie nieprzejezdna. Pan Wójt odpowiedział, że osobiście wraz z panem Waśkowskim sprawdził tę drogę i stwierdził, że da się nią przejechać. Poza tym jest to droga transportu rolniczego i nie ma przesłanek by na co dzień wykorzystywać tą drogę. Drugą kwestią jest brak pieniędzy w budżecie na wykonanie tej drogi, a także brak wykonawców na zrealizowanie zadania.
   2)  Zakup i ustawienie koszy na śmieci przy osiedlu „Stary Tartak” w Osiu. Na całej trasie, aż do Osia nie ma ani jednego kosza na śmieci. Powyższa sytuacja skutkuje spora ilością śmieci na poboczu. Dodatkowo wnioskował również o ustawienie kosza na śmieci przy nowo postawionej ławce pomiędzy przejazdem kolejowym a pocztą. Na tą interpelację pan Wójt udzielił odpowiedzi, że zadanie to jest wykonane tylko częściowo, gdyż nie widzi potrzeby ustawiania koszy na śmieci na tak zwanym „Starym Tartaku”. Na innych ulicach w Osiu, które są częściej używane przez mieszkańców nie ma koszy i nie ma takiej potrzeby by je ustawiano. Koszt został natomiast ustawiony przy ławce znajdującej się niedaleko poczty.
   3)  Ponowne wystąpienie do operatorów telefonii komórkowych z prośbą o wzmocnienie sygnału w rejonie Brzeziny. Natomiast Urząd Gminy proszę o przeanalizowanie możliwości dzierżawy lub sprzedaży odpowiedniej działki gminnej w Brzezinach. Wójt odpowiedział, że  pisma do wszystkich operatorów zostały wysłane lecz na dzień dzisiejszy odpowiedzi udzieliła tylko firma Orange. Firma ta odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy w danej lokalizacji nie jest w stanie wzmocnić sygnału. Jeśli chodzi o kwestie dzierżawy bądź też sprzedaży działki gminnej w Brzezinach to kwestia ta jest związana z tym, że to dana sieć komórkowa robi badania, po których  wybiera sobie miejsce, w którym docelowo miałaby stać antena.
   4)  Wycięcie przydrożnych gałęzi drzew przy drodze gminnej w Tleniu na ul. Sosnowej. Gałęzie drzew utrudniają widoczność, stwarzając zagrożenie dla uczestników ruchu. Na ostatnią interpelacje Wójt odpowiedział, że prośba ta została wykonana przez miejscowego pracownika gospodarczego.

Ad. 6.
W tym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2018 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku
Na posiedzeniach Komisji Rady Gminy po informacji Skarbnika powyższa informacja była analizowana i pozytywnie zaopiniowana.
Następnie Wójt Gminy Osie  Michał Grabski przestawił zgromadzonym poszczególne dane dot. wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie, stwierdzając, że budżet  jest realizowany zgodnie z założeniami. Wyjaśnił, że niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z tym, że płatności za duże inwestycje przypadają w II półroczu 2018 roku.
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.

Ad. 7.
W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr XXXI/230/18 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok
Przewodniczący posiedzenia odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXXI/231/18 w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Osie na lata 2019-2021,
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXXI/232/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy po czym poddał go pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 8.
W tej części posiedzenia Pan Mirosław Nagórski – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Osie przedstawił informację dotyczącą m.in. zebrań sprawozdawczo-wyborczych, zakupionego sprzętu dla OSP oraz wyjazdów alarmowych naszych jednostek straży pożarnej.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu pobierz >>> (1146kB) pdf

Ad. 9.
W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Witold Guber – Prezes Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przedstawił informację z działalności stowarzyszenia w 2018 roku. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał jakim sprzętem dysponuje WWOPR. Pan Guber udzielił odpowiedzi, że na stanie jest motorówka Perkoz, motorówka Snaper, ślizgacz Yamaha, łódź motorowa, łódź ratownicza BL, opel Vivaro.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu pobierz >>> (1305kB) pdf

Ad. 10.
Głos zabrał pan Przewodniczący przypomniał radnym, że zbliża się termin składania oświadczeń majątkowych na zakończenie kadencji. Oświadczenie ma być złożone na dzień 16 września i należy składać je 17 września.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXXI Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XXXI sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski


Protokołowała                                                         
(-) Agnieszka Nowak                                                            

Do pobrania:
Protokół Nr XXXI/18 pobierz >>> (1674kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (14 września 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (19 września 2018, 12:27:43)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (19 września 2018, 12:56:43)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 307