Informacja Wójta Gminy Osie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

 INFORMACJA
WÓJTA GMINY OSIE
 z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

           Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.1)  informuję że:

§ 1 . 1 . Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osie za IV kwartał 2012 r. wynosiło:
              
           - dochody ogółem                 -  20.596.324,79 zł na plan 20.796.898.98 zł, tj. 99,04 %,
              w tym:                      
    
             1 - dochody bieżące           -   17.432.765,12 zł na plan 17.397.399,26 zł, tj. 100,20
                   %
                       
             2 - dochody majątkowe        -    3.164.559,67 zł na plan 3.676.367,00  tj. 93,09 %.

        2 . Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osie za  IV kwartał 2012 r. wynosiło:
              
            - wydatki ogółem                 -     19.405.120,28 zł na plan 19.796.898.98 zł, tj. 98,02 
              %, w tym:          
            
             1 - wydatki bieżące              -    15.821.917,14 zł na plan 16.120.531,98 zł tj. 98,1 %,

             2 - wydatki majątkowe        -      3.583.203,14 zł na plan 3.676.367,00 zł tj. 97,47 %.
 
        3 . Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. – 1.191.045,51 zł nadwyżki.
           
§ 2.  Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania Gmina Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i
        kredytów wynoszą 2.326.400,00 zł.

            W czterech kwartałach 2012 r. Gmina Osie dokonała spłaty następujących zobowiązań:

                 -  pożyczki z WFOŚ i GW 601.911,22 zł,
                 -  spłata kredytu z Banku Spółdzielczego 1.000.000,00 zł.

        Gmina Osie w IV kwartale 2012 r. uzyskała umorzenie 250.088,78 zł pożyczki
        zaciągniętej w 2008 r. na Budowę kanalizacji w m. Wałkowska, Brzeziny, Osie – I etap.
   
         W IV kwartale 2012 zaciągnięto kredyt w kwocie 500.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Osiu na pokrycie spłat pożyczek zaciągniętych w latach lat 2008 – 2012.

§ 3.  W okresie od stycznia do końca grudnia 2012 r. Gmina Osie otrzymała:
        
          z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie za zrealizowanie w 2011 zadania inwestycyjnego –  
        „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie” w kwocie 732.032,36 zł, za zadanie                                  
         „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad Jeziorem Muksz w m. Tleń i Wierzch
         266.250,48 zł (środki UE) oraz środki na inwestycje realizowane w 2012 r.: 80.000,00 zł dotacji na
         dofinansowanie „Przebudowy drogi Osie-Jaszcz”, 990.253,00 zł na dofinansowanie zadania
         „Modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w m. Osie” (środki UE) oraz zaliczkowo środki w
         kwocie 233.718,87 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Pruskie”
         (środki UE), dotację  Powiatu Świeckiego w kwocie 550.000,00 zł na dofinansowanie „Modernizacji   
         ujęcia i stacji wodociągowej w m. Osie”
         
         Na dofinansowanie własnych zadań z zakresu pomocy osobom poszkodowanym przez klęski żywiołowe oraz na pokrycie kosztów ich likwidacji  Gmina Osie otrzymała w II półroczu 2012 roku następujące dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego:

1.    od Gminy Ujazd 15.000,00 zł,
2.    od Gminy Jeżewo 10.000,00 zł,
3.    od Gminy Bukowiec 5.000,00 zł,
4.    od Gminy Świecie 20.000,00 zł,
5.    od Powiatu Świeckiego 15.000,00 zł.

§ 4.  Gmina Osie  od początku roku do końca 2012 r. nie dokonywała umorzeń nieopodatkowanych  należności budżetowych.

§ 5.  Informacja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                              Wójt Gminy Osie

                                                                                              (-) Michał Grabski1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 oraz  z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr  201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Sitkiewicz (30 stycznia 2013)
Opublikował: Ewa Słomska (30 stycznia 2013, 15:08:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1102