Protokół nr XXVI/18 z dnia 6 lutego 2018 r.

Protokół nr XXVI/18

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  6 lutego 2018 r. w godz. od 15:30 do 17:00 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXVI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2017 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023,
   b) zmieniająca budżet Gminy Osie na 2018 rok,
   c) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
   d) wykazu kąpielisk na terenie gminy Osie,
   e) określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Osie.
8. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2017 r.
9.  Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2018 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2017 rok
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2017 roku
12. Wolne wnioski i dyskusja
13. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.12.2017 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Robert Bocian – w imieniu mieszkańców sołectwa Brzeziny wnioskował o ustawienie przy głównych skrzyżowaniach tabliczek kierunkowych z numerami posesji. Tabliczki te umożliwią łatwiejsze i szybsze dotarcie np. służb pożarniczych.
Radny Pan Wojciech Kater – przedstawił prośbę mieszkańców Łążka: zwracamy się z prośbą do Wójta Gminy Osie o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o zamontowanie bariery ochronnej wzdłuż zakrętu (chodnika) w miejscowości Łążek (skrzyżowanie ulic Tleńska, Szkolna, Cmentarna, Kościelna – na wysokości posesji Jerzego Spychalskiego). Uzasadnienie: wyżej wymieniony odcinek chodnika jest użytkowany przez dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły w Łążku, dochodzące na przystanek autobusu szkolnego do Wierzchów i Osia oraz pozostałych mieszkańców miejscowości udających się do sklepu, kościoła, na cmentarz i na spacer do pobliskiego lasu. Na tym zakręcie dochodzi do częstych kolizji samochodów oraz do kolizji samochodu z ogrodzeniem. Właściciel posesji dwukrotnie zmniejszał teren swojej posesji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Łążka (poszerzenie drogi, poszerzenie chodnika). Wielokrotnie też jest narażany na koszty naprawy ogrodzenia, których zwrotu nie może dochodzić ze względu na brak możliwości wykrycia sprawcy.
Radny Pan Mariusz Deinowski – na wniosek Pani sołtys z Osia i mieszkańców poprosił o naprawę progów zwalniających wykonanych z kostki brukowej na ulicy Gwarnej. Na progach wystąpiły ubytki lub kostki są ruchome wymagające stabilizacji. Ponadto po zimie poprosił o przegląd wszystkich progów zwalniających  na terenie gminy (są sygnały od mieszkańców o brakujących lub wystających śrubach i kostkach) powyższe naprawy zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców i zmniejszą zagrożenia uszkodzeń pojazdów.


Ad. 5

Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji przez pana Romana Waśkowskiego, który zwrócił się z prośbą o ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości w Tleniu przy ulicy Tucholskiej. Pan Wójt odpowiedział, iż jest to wydatek inwestycyjny, który trzeba umieścić w planie. Na dzień dzisiejszy nie ma na ten cel wolnych środków. Przy planowanych zmianach w budżecie temat ten zostanie ponownie poruszony.


Ad. 6.

Pan Wójt  przedstawił  informację sporządzoną według stanu na dzień 31.12.2017 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku.
Powyższa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu - Informacja do pobrania (258kB) pdf

Ad. 7.

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr XXVI/194/18 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały. Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXVI/195/18  zmieniająca budżet Gminy Osie na 2018 rok
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXVI/196/18 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XXVI/197/18 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Osie
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

e) Uchwała nr XXVI/198/18 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Osie
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw.

Ad. 8.

W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji stałych o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 r.
Przewodniczący Komisji: Gospodarczej, Rewizyjnej i Społecznej kolejno przedstawili sprawozdania   z działalności, które przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 9.

W kolejnym punkcie sesji Rada Gminy przyjęła plany pracy na 2018 r., które przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli je jednogłośnie.
Plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Roczny program Komisji Gospodarczej (863kB) pdf
Roczny program Komisji Społecznej (295kB) pdf
Roczny program Komisji Rewizyjnej (308kB) pdf
Ad. 10.

W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2017 rok.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu - Sprawozdanie do pobrania (334kB) pdf

Ad. 11.

W tym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2017 roku.
Do  przedstawionego sprawozdania również nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu - Sprawozdanie do pobrania (395kB) pdf

Ad. 12.

Dyskusji i wolnych wniosków nie stwierdzono.

Ad. 13.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXVI Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Do pobrania:
Protokół Nr XXVI/18 pobierz >>> (511kB) pdf


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski

Protokołowała                                                                     
(-) Agnieszka Nowak                                                                   

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (16 lutego 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (21 lutego 2018, 10:39:40)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (2 marca 2018, 13:44:45)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 428