Protokół nr VI/19 z dnia 22 lipca 2019 r.

Protokół nr VI/19

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  22 lipca 2019 r. w godz. od 12.00 do 12.45 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

VI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Pan Wojciech Kater.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek, aby dodać  uchwałę w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w pkt.6 lit. g.
W związku  z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższą zmianę porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym  zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie. Głosowanie imienne (134kB) pdf

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,
  b) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2019 rok,
  c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr III/19/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2019 r.,
  d) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie,
  f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  g) zniesienia formy ochrony przyrody.
7.  Informacja Kierownika Posterunku Policji w Osiu
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji.


Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 18.06.2019 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radna Pani Ewa Czerwińska :
- na wniosek mieszkańców wsi Miedno oraz strażaków OSP Miedzno zwróciła się z prośbą o ustawienie znaków zakazu parkowania po obu stronach ulicy od posesji nr 25 do 35. Prośbę motywowała tym, że zaparkowane pojazdy utrudniają przejazd innym pojazdom, w tym maszynom rolniczym oraz służbom ratowniczym.


Ad. 5.

Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez radną Panią Irenę Kozłowską dotyczących:
- przywrócenia możliwości  postoju samochodu na 15 minut na ulicy Kościuszki w Osiu. Pan Wójt stwierdził, że interpelacja nie jest zasadna. Na drodze tej jest duży ruch, długo „walczyliśmy”, aby wprowadzić ten zakaz zatrzymywania się. Jest możliwość , aby parkować samochody na placu wykupionym od RHSP. Poza tym jezdnia nie służy do parkowania samochodów.
- wycięcia drzewa-jesion, przy drodze gminnej w miejscowości Nowy Jaszcz. Wójt Gminy Pan Michał Grabski poinformował, że interpelacja została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.


Ad. 6.


W tej części sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr VI/49/19 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że wszystkie projekty uchwał  były przedstawiane przez Wójta Gminy i szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji. 
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

b) Uchwała nr VI/50/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt w/w  uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

c) Uchwała nr VI/51/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr III/19/19 Rady Gminy Osie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2019 r.                      
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (140kB) pdf

d) Uchwała nr VI/52/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  zapoznała obecnych z treścią powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

e) Uchwała nr VI/53/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uchwała była przedstawiana przez Pana Wójta na posiedzeniach komisji.W związku z powyższym podddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu pobierz>>> (139kB) pdf

f) Uchwała nr VI/54/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

g) Uchwała nr VI/55/19 w sprawie  zniesienia formy ochrony przyrody.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  przedstawiła projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Ad. 7.

W tym punkcie posiedzenia w imieniu Kierownika Posterunku w Osiu głos zabrał młodszy aspirant Pan Damian Zielewski, który otrzymał polecenie zastąpienia Pana Sebastiana Borysa, ponieważ ten nagle musiał pełnić inne obowiązki służbowe. Pan Zielewski przedstawił zakres pracy i kadrę Posterunku Policji w Osiu. Zapoznał  obecnych z charakterystyką rejonu i zagrożeń,  ilością zdarzeń w ruchu drogowym i liczbą nietrzeźwych kierowców. Poinformował m.in. o liczbie interwencji, nałożonych mandatów i wykroczeń. Przedstawił także poziom wykrywalności przestępstw.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag. pobierz>>> (2209kB) pdf

Ad. 8.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski nawiązał do poruszanego na ostatniej sesji tematu darowizny nieruchomości, która w  2016 roku została przekazana na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utworzenie „Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego”. Poinformował, że wraz z Panem Wójtem wystosował pismo do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które następnie odczytał.
Na zakończenie Pan Roman Waśkowski złożył podziękowania wszystkim przygotowującym „Dzień Ryby” w Tleniu za inicjatywę i zaangażowanie.

Ad. 9.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VI Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam VI sesję Rady Gminy Osie”.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski 


Protokołowała

(-) Michalina Wiśniewska

Do pobrania:
Protokół nr VI/19 (1354kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (14 sierpnia 2019)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (14 sierpnia 2019, 08:27:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266