Informacja Wójta Gminy Osie z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                                          


  INFORMACJA
WÓJTA GMINY OSIE
 z dnia 25 lipiec 2011 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie                  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.1 )  informuję:

§ 1 . 1 . Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osie za II kwartał 2011 wynosiło:
              
             - dochody ogółem                    -   8.997.302,27 zł     tj. 47.52 %                
    
                  w tym dochody bieżące       -    8.991.229,25 zł.

        2 . Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osie za II kwartał 2011 wynosiło:
              
            - wydatki ogółem                      -     7.471.514,44 zł    tj. 38,64 %            
            
                 w tym wydatki bieżące         -     7.378.688,03 zł
        
        3 . Wynik  wykonania budżetu na dzień 30 czerwca  - 1.525.787,83 zł nadwyżki.
           
§ 2. Gmina dokonała spłaty następujących zobowiązań:
         
              -  pożyczki z WFOŚ i GW – 283.800 zł
   
              -  uzyskała umorzenie pożyczki 120.000 zł.

§ 3. Gmina Osie  w II kwartale nie dokonywała umorzeń nieopodatkowanych  należności budżetowych.

§ 4.  Informacja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                                Wójt Gminy Osie
                                                                                                (-) Michał Grabski
 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726


metryczka


Wytworzył: Andrzej Sitkiewicz (25 lipca 2011)
Opublikował: Ewa Słomska (5 sierpnia 2011, 12:09:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1412