Protokół nr XI/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Protokół nr XI/20

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu   29 stycznia 2020 r. w godz. od 9.00 do 9.30                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecni radni: Pani Ewa Czerwińska i Pan Włodzimierz Powierża.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
7. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2019 rok
8.  Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.12.2019 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radna Pani Hanna Rink:
1) wnioskowała o ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Wyb. pod Starogard w Osiu z drogą prowadzącą do miejscowości Oski Piec. Wyjazd z tej drogi utrudniają rosnące drzewa wzdłuż ulicy wybudowanie pod Starogard.
2) prosiła o ustawienie lampy obok przystanku autobusowego na  ulicy Dworcowej w Osiu (przy blokach RSP). Przystanek znajduje się w miejscu, gdzie nie ma oświetlenia, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa osób oczekujących na autobus.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. Odpowiedział na zgłoszoną podczas ostatniej sesji przez radnego Wojciecha Katera interpelacje w sprawie oświetlenia przejść dla pieszych w Osiu. Po uzgodnieniu z firmą Enea S.A. poinformował, że w najbliższej przyszłości na 3 słupach zostanie zamontowane oświetlenie skierowane na przejścia dla pieszych.

Ad. 6. 

W tej części sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia Uchwały nr XI/83/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Pana Wójta o udzielenie wyjaśnienia do w/w projektu uchwały. Wójt Gminy Osie poinformował, że w treści uchwały podejmowanej na ostatniej sesji pojawił się błąd w §2 ust. 2 zamiast dwukrotności powinien być zapis „trzykrotności stawki”. Należało także zmienić zapis  §3  dotyczący kompostownika przydomowego. Dodał, że jeżeli chodzi o merytorykę to dla mieszkańców nic się nie zmieniło.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

Ad. 7.

W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2019 rok.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu. pobierz>>> (306kB) pdf

Ad. 8. 

Brak wolnych wniosków, dyskusji.

Ad. 9.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XI Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XI  sesję Rady Gminy Osie”.


Na tym protokół zakończono.


 Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski     

Protokołowała
(-)Michalina Wiśniewska         

Do pobrania:
Protokół nr XI/20 (86kB) pdf
                                                               

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (12 lutego 2020)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (12 lutego 2020, 14:24:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 322