Planowanie przestrzenne

Obwieszczanie z dnia 01.06.2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSIEZgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst [...]

Obwieszczenie z dnia 25.03.2021

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie wraz z prognozą [...]

Obwieszczenie z dnia 18.09.2020

Osie, 18.09.2020Obwieszczenie Dyrektora RZGW Wody Polskie w Gdańsku z dnia 14 września 2020 r.Pełen tekst obwieszczenia Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Osie i stronie BIPw dniu 18 września 2020 r. [...]

Obwieszczenie II z dnia 16.07.2020

                    Osie, dnia 16.07.2020 r.OGŁOSZENIEWójta Gminy Osie    Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczanie I z dnia 16.07.2020

Osie, dnia 16.07.2020 r.OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.Na podstawie art. 17 [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu z dnia 14.05.2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. [...]

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Gminy Osie w dniu 22 lipca 2019 r. uchwały nr VI/53/19

OGŁOSZENIEWójta Gminy OsieZgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do m.p.z.p II

                    Osie, dnia 23.05.2019 r.OGŁOSZENIEWójta Gminy Osie    Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do planu I

Osie, dnia 23.05.2019 r.OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. [...]

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia m.p.z.p

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie wraz z prognozą [...]

Obwieszczenie z dnia 06.12.2018 w sprawie strategicznej ceny

                    Osie, dnia 06.12.2018 r.OGŁOSZENIEWójta Gminy Osie    Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczanie z dnia 06.12.2018

Osie, dnia 06.12.2018 r.OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 27 czerwca 2018 r.

Świecie, dnia 27 czerwca 2018 r.    AB.6740.2.0.931.2018OBWIESZCZENIE    STAROSTY ŚWIECKIEGONa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 24 maja 2018 r.

Świecie, dnia 24 maja 2018 r.AB.6740.2.0.931.2018OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGONa podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Świecie, dnia 19 kwietnia 2017 r.AB.6740.2.0.180.2017OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGONa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6.04.2017 r.

Świecie dn. 06.04.2017 r.WGK.III.683.2.4.2017OBWIESZCZENIENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) z a w i a d a m i a m , że w trybie przepisów ustawy z [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 23.02.2017 r. o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGONa podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy [...]

Zawiadomienie Starosty Świeckiego z dnia 23.02.2017 r. o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIENa podstawie art. lid ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 30 stycznia 2017 r. [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 2 stycznia 2017 r.

Świecie, dnia 2 stycznia 2017 r.AB.6740.1.0.2095.2016OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGONa podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

Świecie, dnia 19 grudnia 2016 r.AB.6740.2.0.1942.2016OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), w [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 10.11.2016 r.

Świecie, dnia 10 listopada 2016 r.Obwieszczenie Starosty Świeckiego     Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 17.10.2016 r.

Świecie, dnia 17 października 2016 r.OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 18.11.2015

Osie, 18.11.2015 r.OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie.Na podstawie art. 17 pkt 9 [...]

Obwieszczanie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie.

Osie, 09.09.2015 r.WÓJT GMINYOSIEOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie.Na podstawie art. 17 pkt 9 [...]

Obwieszczenie z dnia 06.05.2015r.

05.05.2015 r.     O B W I E S Z C Z E N I Eo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej, w miejscowości Osie.Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie z dnia 23.04.2015

Osie, dnia 23.03.2015 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie.

20.03.2015 r. O B W I E S Z C Z E N I Eo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej, w miejscowości Osie.Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

OBWIESZCZENIEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGOo    przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiegoNa postawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego z 16.02.2015r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGOo przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiegoNa postawie art 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, art. 40, art, 41 i art. 46 pkt [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych.

Osie, 22.07.2014 r. OBWIESZCZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów: -        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina [...]

Obwieszczenie z dnia 17.12.2013

Osie, 17.12.2013 r. WÓJT GMINY OSIE   OBWIESZCZENIE   o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów: -      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 03.12.2013

03.12. 2013r. O B W I E S Z C Z E N I Eo przystąpieniu do sporządzenia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy  Tucholskiej, w  miejscowości Tleń,  2) miejscowego planu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 26.09.2013 w sprawie wyłożenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Osie, Radańska, Wałkowiska.

Osie, 26.09.2013 r. OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów:- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Osie, Radańska i Wałkowiska w gminie Osie oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko .

Osie, 19 listopad 2012r. Wójt Gminy Osie O B W I E S Z C Z E N I Eo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Osie, Radańska i Wałkowiska w gminie Osie oraz do [...]

Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Osie, Radańska i Wałkowiska w gminie Osie.

Osie, 19 listopada  2012r. Wójt Gminy Osie O B W I E S Z C Z E N I Eo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Osie, Radańska i Wałkowiska w gminie OsieNa [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osie, Tleń i Brzeziny w gminie Osie

Osie, dnia 19.12.2011 r. OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenówpołożonych we wsiach Osie, Tleń i Brzeziny w gminie OsieNa podstawie art. 17 pkt 9 i pkt. 11, oraz [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie w granicach administracyjnych gminy

24 stycznia 2011 r.Wójt Gminy OsieOBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie w granicach administracyjnych gminyNa podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Osie, Tleń i Brzeziny w gminie Osie

24 listopada  2010 r.Wójt Gminy Osie        OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planówzagospodarowania przestrzennegoterenów położonych we wsiach Osie, Tleń i Brzeziny w gminie [...]

Ogłoszenie z dnia 21.08.2009

OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenówmiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Osie, Łążek, Pruskie, Stara Rzeka, Tleń i Wałkowiska [...]

Zagospodarowanie przestrzenne

  UCHWAŁY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.Dz.Urz.Woj.Bydg. Nr 8 z dnia 20.03.1997 Uchwała Nr XXVI/142/97Rada Gminy OsieZ dnia 10 lutego 1997 roku W sprawie miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego gminy Osie [...]

metryczka