Protokół nr II/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr II/14

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. w godz. od 15.30 do 16.10   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

II Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu Gminy  na 2015 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2015,
c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2015-2020,
b) wynagrodzenia Wójta Gminy Osie
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych,
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
f) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019, 
g) dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 rok. 
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.11.2014 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Wojciech Kater –  zgłosił dwie interpelacje :
1) Prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg o zniesienie ograniczenia do 40 km/h na obszarze Tlenia
2) Prosił o zmianę ograniczenia prędkości z 40 km/h do 50 km/h na odcinku drogi powiatowej Osie – Tleń od miejsca pamięci narodowej do Tlenia.
Prośby swoje uzasadnił tym, że nowe drogi, ulice, chodniki, ścieżki rowerowe oraz przejścia dla pieszych spowodowały poprawę bezpieczeństwa i tak rygorystyczne ograniczenia zdaniem mieszkańców i kierowców nie są konieczne.

Radny Jacek Bocian – prosił o skierowanie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg i Zarządu Powiatu o naprawę lub przebudowę drogi powiatowej obejmującej część ul. Szkolnej w Osiu, w kierunku wsi Radańska. W związku z nasilonym ruchem kołowym podczas budowy drogi w kierunku wsi Stara Rzeka i dróg leśnych powyższy odcinek drogi powiatowej został zniszczony. Jest wiele nierówności i zapadlisk, co stwarza zagrożenie w ruchu.

Radny Robert Bocian – Prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg o montaż lustra drogowego przy wyjeździe ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach od lewej strony.  Lustro znacznie zmniejszy niebezpieczeństwo wynikające z braku pola widzenia dla kierowców wyjeżdżających ze szkoły.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt Michał Grabski nawiązał do interpelacji zgłoszonej na ostatniej sesji przez Radnego Janusza Porożyńskiego w sprawie podwyższenia ogrodzenia (o około 1,5 m) boiska wielofunkcyjnego w Brzezinach. Wójt wyjaśnił, że wspólnie z Dyrektorem Wiśniewskim ustalili, że jak będzie to możliwe to ogrodzenie zostanie podwyższone w marcu.
 
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6. 
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2015 rok.
a) Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. zapoznał obecnych Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
b) Następnie Pan Roman Waśkowski poprosił o przedstawienie opinii przewodniczących komisji stałych Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Wojciech Kater odczytał pozytywną opinię dot. projektu budżetu na 2015 r. Dodał, że Komisja Gospodarcza na posiedzeniu analizowała projekt budżetu, uznała go za zrównoważony i nie zaproponowała zmian w  jego strukturze. Opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Społecznej Jacek Bocian stwierdził, że budżet gminy na 2015 rok jest stabilny a deficyt jest na zrównoważonym poziomie. Dodał, że Komisja Społeczna podczas posiedzenia projekt budżetu przyjęła jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kozłowska stwierdziła, że budżet jest zrównoważony; Komisja nie wniosła do niego zastrzeżeń i przyjęła go jednogłośnie.
Wójt Gminy  skrótowo omówił projekt budżetu, który szczegółowo był omawiany na poszczególnych komisjach. Dodał również, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała zarówno projekt budżetu na 2015 r. jak również projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020. 
Do projektu budżetu Radni nie mieli żadnych uwag i dodatkowych pytań.
c) Po przedstawieniu opinii komisji stałych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr II/4/14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok.
Powyższa uchwała została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 7.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwały nr II/5/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2014-2020
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwały nr II/6/14 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Osie
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

c) Uchwały nr II/7/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.             

d) Uchwały nr II/8/14 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych,
 Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

e) Uchwały nr II/9/14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały dotyczącej ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Następnie zapytał Przewodniczących Komisji stałych, czy Komisje do odczytanego projektu  wnoszą poprawki.
Głos zabrał Radny Wojciech Kater Przewodniczący Komisji Gospodarczej – członkowie Komisji Gospodarczej zadecydowali, aby proponowaną przez Wójta stawkę za śmieci segregowane  zamienić z 10,50 zł na 10,00 zł, a za niesegregowane z 18,00 zł na 20,00 zł. 
Radny Jacek Bocian Przewodniczący Komisji Społecznej poinformował, że Komisja Społeczna przychyla się do propozycji poprzedniej Komisji, którą przedstawił Pan Wojciech Kater.

Przewodniczący Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały uwzględniając propozycje komisji stałych i poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw.

f) Uchwały nr II/10/14 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2014-2019,
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

g) Uchwała nr II/11/14 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 rok
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

Ad. 8.
W kolejnej części obrad  głos zabrał Radny Robert Bocian, który wystąpił z prośba o dyskusję na temat nagrywania obrad sesji, a następnie umieszczania nagrań na stronie internetowej Gminy Osie. 
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski wyjaśnił, że poruszony temat powinien być przeanalizowany przez  stałe komisje  Rady Gminy.

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Otlewski w celu złożenia życzeń noworocznych dla Radnych oraz zaproszonych gości. 

Ad. 9
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył II Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

   Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
   (-) Magdalena Orłowska                                                         (-) Roman Waśkowski

Protokół nr II/14 (156kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Orłowska (29 grudnia 2014)
Opublikował: Magdalena Orłowska (19 stycznia 2015, 10:31:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624