Protokół nr XXXII/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXXII/10
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 31 sierpnia 2010 r. w godz.
od 15.15  do  16.15 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.


XXXII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel .                                        
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił obecnych, aby powstali i uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej p. Krystyny Golonka, prezesa Banku Spółdzielczego w Osiu, wieloletniego przyjaciela samorządu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za I półrocze 2010 r.
7.   Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok
    b. nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wałkowiska, gmina Osie.
8. Informacja Dyrektora SP ZOZ  Gminnej Przychodni w Osiu z działalności podległej mu jednostki
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji

 

Ad. 3

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 06.08.2010 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4

Radni zgłosili następujące interpelacje:

Radna Halina Spychalska :
1) w sprawie drogi powiatowej Osie – Tleń, aby wprowadzić ograniczenie prędkości na wysokości zjazdu do miejscowości Radańska oraz aby przeanalizować ustawienie znaków ograniczających prędkość do 60 km/h i 40 km/h przy  grobie pomordowanych w czasie  II wojny światowej, pod kątem odległości znaków względem siebie lub usunięcia jednego z nich.
2) w sprawie ścieżki rowerowej przy drodze Osie – Tleń, Pani Spychalska zauważyła, że  na wysokości Starni przy wjeździe do Osia są wysokie skarpy, które są podmywane; przy barierkach  powstają  głębokie kałuże. Stwierdziła, że warto zwrócić na to uwagę, kiedy jest jeszcze okres gwarancyjny.
3) prosiła, aby poprawić widoczność krawędzi ścieżki rowerowej Osie – Tleń i ścieków przykrawężnikowych przy tej ścieżce. Jednolita barwa ścieżki i ścieku powoduje optyczne zlewanie się obu elementów i zagrożenie zjechania rowerzysty ze ścieżki.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – zwrócił się z wnioskiem, aby zabezpieczyć rów odwadniający przy zbiegu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej w Tleniu,  ponieważ jest on cały zalany wodą.

Radny Wojciech Kater :
1)
 odnośnie drogi powiatowej Osie – Tleń, Pan radny stwierdził, że brakuje znaku kierunkowego „Radańska” i „Stara Rzeka” na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Ks. Semraua.
2) mieszkańcy Łążka zauważyli, że na wysokości osady Szarłata są zarwane dwa przepusty drogowe na drodze powiatowej Tleń-Łążek.
3) w sprawie ulicy Czerskiej w Tleniu – wielu kierowców skarży się na zły stan nawierzchni drogi, „asfalt siada”, chodnik zaczyna pękać. Pan Kater dodał, że przed zimą powinien być wykonany poważny zabieg naprawy tej drogi, ponieważ zły stan drogi może grozić niebezpiecznymi wypadkami, gdy będzie ślizgo.
4) zauważył, że przy ulicy Czerskiej w Tleniu Powiatowy Zarząd Dróg wyciął dwie topole, jednak została jeszcze jedna, która rośnie na prywatnym terenie. Pan Kater prosił, aby zwrócić się do właścicieli tej działki z prośbą o usunięcie topoli, ponieważ  zagraża bezpieczeństwu, jej  konar wisi nad linią energetyczną i nad drogą.

Radny Michał Dombrowski:
1) w sprawie ścieżki rowerowej przy drodze Osie – Tleń, Pan radny prosił, aby zastanowić się nad bezpieczeństwem tej ścieżki, ponieważ doszło już do paru wypadków, kiedy to pojazdy najechały na w/w ścieżkę. Dodał, że należy  znaleźć „złoty środek” aby  zapewnić bezpieczeństwo na tej trasie, zaproponował postawienie barierek ochronnych na całości lub części drogi Osie – Tleń.
2) skierował zapytanie czy jest możliwość rozwiązania kwestii przejazdu na ul. Kościelnej na wysokości kościoła parafialnego w Osiu, ponieważ parkujące samochody utrudniają ruch . Podał propozycję wprowadzenia zakazu zatrzymywania się i postoju lub znalezienie innego rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego przy ul. Kościelnej w Osiu.

 Radna Irena Kozłowska – w sprawie drogi w Jaszczu zwanej „górą św. Jan”, Pani radna prosiła, aby pozałatać dziury na tej drodze. Stwierdziła, że postawiono na niej znak ograniczenia prędkości do 40km/h , jednak jest tam zła nawierzchnia , która zagraża bezpieczeństwu.

Ad. 5

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski ze względu na nieobecność Wójta Gminy Michała Grabskiego,  przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  poinformował, że informację z działań podejmowanych przez Pana Wójta za okres między sesjami były przedstawiane niedawno tj. na ostatniej sesji, która odbyła się dnia 6 sierpnia br.
 Informacja z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
Przewodniczący Rady Gminy  zabrał także głos w sprawie interpelacji radnego Deinowskiego z ostatniej sesji dot. umieszczenia zakazu wjazdu na bramie przy wjeździe do Szkoły Podstawowej „Jutrzenka”. Pan Waśkowski wyjaśnił, że pismo w tej sprawie dnia 13.08.2010 r. zostało skierowane do Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu.

Ad. 6

W dalszym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Skarbnika Gminy Pana Andrzeja Sitkiewicza o przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Pan Andrzej Sitkiewicz  przedstawił obecnym w skrócie informacje z wykonania budżetu Gminy Osie oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.

Ad. 7

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a. Uchwała Nr XXXII/205/10 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok.
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni  w głosowaniu  jawnym przyjęli ją jednogłośnie.


b. Uchwała Nr XXXII/206/10 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Wałkowiska, gmina Osie

Zanim Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały, nawiązał do odbytych posiedzeń komisji stałych, na których powstała wątpliwość co do ceny. Wyjaśnił, że zazwyczaj grunty pod przepompownie sprzedawane były za  symboliczne 2 zł lub były oddawane w zamian za przyłącza, których koszt wynosi w granicach 500 zł. Dodał, że stawka za ten grunt będzie negocjowana  w granicach 2-4 zł, oraz poinformował, że ostateczne negocjacje co do kwoty ustalane są po przyjęciu uchwały.
Następnie przewodniczący  obrad odczytał projekt w/w uchwały  i poddał go pod głosowanie.
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
                                                           
Ad. 8

W tym punkcie posiedzenia Dyrektor SP ZOZ  Gminnej Przychodni w Osiu Pan Maciej Czuryło przedstawił informację z działalności podległej mu jednostki. Rozpoczął od roku 2008, kiedy to „przejął rządy”, dodając, że był to istotny rok w działalności przychodni, ponieważ przeprowadzony został generalny remont, który nie odbyłby się bez wsparcia finansowego gminy. Następnie Pan Czuryło poinformował, że w 2009 roku została przyjęta do pracy w przychodni położna, a także zakupiono laser do przychodni. W dalszej części podał liczbę pacjentów, omówił sprawozdanie finansowe z 2008 r. i z 2009 r., a także za I półrocze roku 2010; stwierdzając, że wynik był dodatni.

Ad. 9

W tym punkcie obrad Pan Janisław Buller – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zabrał głos w sprawie tegorocznej akcji powodziowej. Dodał, że jako przedstawiciel rządu chce złożyć podziękowania samorządom i jego przedstawicielom. Podziękował także strażakom i przedstawicielom WOPR-u za gotowość i pomoc w zwalczaniu skutków powodzi. Następnie poprosił osoby wyróżnione z grona OSP Osie i Wdeckiego WOPR-u i wręczył im listy gratulacyjne.
W kolejnej części Pan Janisław Buller przedstawił Radzie Gminy Osie swą prośbę o wsparcie finansowe w pozyskaniu nowego samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu. Dodał, że przy zakupie samochodu istnieją podobne zasady jak przy pozyskiwaniu środków unijnych, mianowicie część otrzymuję się od rządu a część pokrywa się z własnych środków. Poinformował także, że jeździ i zgłasza się z tą prośba do wszystkich gmin oraz przedsiębiorców w powiecie. Na zakończenie Pan Komendant dodał, że do Gminy Osie zwraca się po raz pierwszy z wnioskiem o pomoc oraz pozostawił tę sprawę do rozpatrzenia przez radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Osie zwrócił się do Pana Komendanta z pytaniem czy chodzi o zabezpieczenie środków w tegorocznym budżecie; uzyskał odpowiedź, że środki powinny być zabezpieczone do 1 listopada br. Następnie Przewodniczący obrad stwierdził, że rozważy tę kwestię z Rada Gminy i z Wójtem, a także podziękował wyróżnionym osobom w imieniu swoim i Państwa radnych za zaangażowanie w akcji powodziowej, które odbyło się kosztem rodziny, ale dla dobra człowieka.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych o zakończonym konkursie pn. „Estetyczna zagroda – Ładna posesja 2010”, w którym wyróżniono 43 osoby. Dodał, że komisja ustaliła 3 kategorie wyróżnień, w I-szej kategorii przeznacza się talon  z wykorzystaniem na wykup krzewów ozdobnych w miejscowości Frank o wartości 60 zł, w II – 50 zł, w III – 40 zł. Na zakończenie Pan Roman Waśkowski skierował podziękowania dla członków komisji.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy  zabrał głos w sprawie oświadczeń majątkowych radnych, które należy złożyć na koniec kadencji. Następnie odczytał 2 pisma dotyczące terminu składania w/w oświadczeń, stwierdzając, że najwłaściwsze będzie złożenie oświadczenia z datą 12stego września br., oraz złożenie go w Urzędzie Gminy Osie dnia 13 września br. tj. w poniedziałek.


Ad. 10

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXXII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-)  Roman Waśkowski

Protokołowała:

(-) Michalina Krasucka

 

Do pobrania:

Protokół nr XXXII/10 pobierz>>> (137kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (14 września 2010)
Opublikował: Michalina Krasucka (14 września 2010, 14:51:47)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (15 września 2010, 07:51:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1595