Protokół Nr XXIX/10 z dnia 29.04.2010 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXIX/10
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  29 kwietnia  2010 r.  w godz. od 15.15  do  16.50 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.


XXIX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel .
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
    a) Dyskusja
    b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2009 – 2013
    b. zmian w podziale gminy Osie na stałe obwody głosowania
    c. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok
8. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu z działalności ośrodka.
9.  Wolne wnioski i dyskusja
10.  Zakończenie obrad sesji


Ad. 3
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.03.2010 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4
Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Wojciech Kater
1)  wnioskował o sprzątnięcie ul. Czerskiej w Tleniu, ponieważ po zimie zalega tam dużo piasku przy chodniku.
2)  prosił, aby złożyć wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o naprawę pobocza na skrzyżowaniu ulic w kierunku Tleń-Lniano przy skręcie do m. Wierzchy.
Radny Michał Dombrowski
1)  zwrócił się z zapytaniem odnośnie szczepienia psów, czy jest możliwość pozyskania lekarza weterynarii, ponieważ społeczeństwo gminne dojeżdża w tym celu do innych odległych miejscowości,
2)   skierował zapytanie, czy gabloty wiszące na rynku w Osiu zostaną usunięte, czy zastąpią je nowe gabloty,
3)  ponownie apelował w sprawie przystani kajakowej w Tleniu, pytając czy do przystani będzie zapewniony dojazd dla tych samochodów, które transportują kajaki.
4)  zapytał, czy byłaby możliwość odrestaurowania tablic z nazwami głównych ulic z terenu Gminy Osie, ponieważ niektóre są poniszczone i mało wyraźne.
5) w imieniu mieszkańców osiedla na ul. Nowy Świat zapytał czy jest możliwość naprawy drogi dojazdowej na osiedle z ul. Dolnej, która jest drogą gminną; ponieważ powstały na niej dziury i jest niebezpiecznie.
6) skierował zapytanie do Pana Wójta, czy jest w stanie wyjaśnić sytuację odnośnie parkingu przy kościele i dojazdu do cmentarza, czy były prowadzone rozmowy z księdzem w sprawie powstania parkingu.
Przewodniczący Rady Gminy dokonał wyjaśnień odnośnie szczepienia psów –stwierdził, że problem nie jest z lekarzem lecz z kurendami, które są przetrzymywane i nie dochodzą do niektórych osób w terminie. Stąd też część ludzi nie wiedząc o szczepieniu zmuszona jest we własnym zakresie szczepić psy poza terenem gminy. Stwierdził, że co roku sytuacja ta się powtarza, dlatego też nie jest to problem obsługi weterynaryjnej, która jest zabezpieczana dla każdego z sołectw.

Ad. 5
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał  i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami. Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
Wójt Gminy zabrał także głos w sprawie interpelacji z ostatniej sesji :
- dot. lustra na skrzyżowaniu ulic Dolna-Nowy Świat – Wójt Gminy poinformował, że odbyła się wizja lokalna z udziałem Pana Juliana Krasuckiego i Radnego Henryka Jędryczki, na podstawie której postanowiono w najbliższym czasie postawić w tym miejscu lustro.
- dot. zaproszenia na posiedzenie sesji organizacji pozarządowych- Wójt stwierdził, że  nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedstawicieli tych organizacji zaprosić.
- dot. znaku STOP w Łążku – poinformował, że wniosek został skierowany do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu i niedługo zbierze się komisja, która go rozpatrzy.

Ad. 6                                                                                                                                     

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

a)   Przed podjęciem uchwały w powyższej sprawie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Osie za 2009 rok zawierające sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Zakładu Komunalnego było analizowane  przez  wszystkie Komisje Rady Gminy. Komisje te odbyły posiedzenia, na których rozpatrzyły powyższe sprawozdanie  i wydały pozytywne opinie w przedmiotowej sprawie.
      Dodał, że Komisja   Rewizyjna  w dniu 25 marca 2010 r. przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Osie , który   został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu  zaopiniowania .
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał obecnych    z uchwałami   Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
•  Uchwałą Nr 6/Kr/2010 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osie za 2009 r. W uchwale tej Skład Orzekający Nr 2 uznał wniosek Komisji Rewizyjnej za prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów prawa a także za zgodny ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Osie za 2009 r.
• Uchwałą Nr 6/S/2010 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.
W powyższej uchwale Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zaopiniował pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osie za 2009 rok. Nie stwierdzono rozbieżności między sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniem opisowym oraz uchwałą budżetową według stanu na koniec 2009 roku.
 Następnie Wójt Gminy Michał Grabski skrótowo  przypomniał dane dotyczące realizacji budżetu w roku 2009.

b)   W związku z tym, że nie było   uwag co do odczytanych uchwał RIO i sprawozdania Pana Wójta  Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XXIX/187/10  Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie.

W tym miejscu Przewodniczący Rady złożył podziękowanie w imieniu swoim i całej Rady Gminy -  Wójtowi Gminy za osobiste zaangażowanie się w wykonanie budżetu oraz za współpracę.

Ad. 7

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a. Uchwała Nr XXIX/188/10 w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2009 – 2013                                                                                                                          Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XXIX/189/10 w sprawie zmian w podziale gminy Osie na stałe obwody głosowania
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, poinformował, że powyższa uchwała podejmowana jest zgodnie z procedurą na wniosek Wójta Gminy Osie.
Następnie odczytał ten wniosek oraz dodał, że  wyjaśnienia i dyskusje  dot. wniosku odbyły się na posiedzeniach komisji przed obecną sesją Rady Gminy.
Ponieważ nie było pytań Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XXIX/190/10 w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski .
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
                                                              
Ad. 8
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił o głos Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu- Mirosławę Felczykowską, która przedstawiła informację z działalności podległej jej jednostki.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Radny Henryk Jędryczka – skierował zapytanie do Pani Felczykowskiej odnośnie szkoleń przeprowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – czy któraś z osób przeszkolonych znalazła pracę. Pani Mirosława Felczykowska udzieliła odpowiedzi, że w zeszłym roku jedna osoba znalazła zatrudnienie, natomiast nie jest w stanie podać liczby tegorocznej, ponieważ nie orientuje się w tej kwestii.

Ad. 9

Radny Michał Dombrowski  poruszył następujące sprawy:
- zauważył, że ostatnimi czasy powiększyła się liczba bezpańskich , wałęsających się psów. Dodał, że niektóre z nich umierają z głodu; społeczeństwo próbuje je ratować, jednak sytuacja ta  zmierza w złym kierunku. Stwierdził, że należy podjąć próbę rozwiązania tego problemu,
- odnośnie śmieci na terenie Gminy Osie – zauważył, że „ludzie chcą powrócić do pojemników na śmieci segregowane”. Podał przykład zaśmieconej plaży w Grzybku, na której odpady zalegają 2-3 tygodnie i nie ma gdzie ich wyrzucić,
-  w sprawie zeszłorocznej zimy – stwierdził, że nie jest dopracowany system reagowania, jeżeli chodzi o odśnieżanie, „powinny być zabezpieczone konkretne środki finansowe przeznaczone na ten cel. Następnie Radny Dombrowski „skierował ukłon” do radnych powiatowych, aby już teraz zainteresować się sprawą odśnieżania, aby środki na ten cel szybciej wpływały.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do ostatniego postulatu Pana radnego Dombrowskiego –  stwierdzając, że „zależy to wyłącznie od nas”. Dodał, że jeżeli Pan Michał Dombrowski odpowiednio przekona Radę Gminy Osie, przedstawi plan działania oraz plan dotyczący zabezpieczenia środków w budżecie gminy Osie, to przystąpi się do konkretnych działań w sprawie odśnieżania, dodając, że „to co postanowi Rada Gminy, Pan Wójt wykona”.    

Udział w dyskusji zabrał Wójt Gminy Osie Michał Grabski odnosząc się do bezpańskich psów. Podał kwotę jaka została wydana w zeszłym roku na utrzymanie tych psów w schronisku, stwierdzając, że problem nadal istnieje „psy jak biegały tak biegają”. Podał propozycję rozwiązania tego problemu   tj. podniesienie podatku od psów bądź podatku lokalnego. Pan Wójt dodał, iż  wie o tym że jest źle, jednak to za mało; oczekuje propozycji od radnych, którzy wskażą konkretne zmiany w dochodach popierając je odpowiednimi źródłami finansowania. W sprawie śmieci - Pan Wójt Michał Grabski stwierdził, że nie widzi problemu, ponieważ każdy ma obowiązek posiadania pojemnika na śmieci, dodatkowo raz w miesiącu jest możliwość wywiezienia śmieci segregowanych na wysypisko.
Następnie Pan Wójt Gminy Osie przyznał, że wina w części leży po jego stronie, ponieważ powinien sprawdzać każdego mieszkańca gminy, czy wywiązuje się z obowiązku posiadania pojemnika na śmieci.
Głos w dyskusji zabrał Dyrektor GOK-u Pan Andrzej Kowalski – odnośnie utrzymania dróg podczas zimy – stwierdził, że okres zimowy  powinno się podzielić na dwie części. Według Pana Kowalskiego od połowy stycznia sytuacja związana z odśnieżaniem ulic zmieniła się w sposób zasadniczy. Dodał, że powiat świecki wydał ok. pół miliona złotych na ten cel. Zauważył ogromną rolę Pana Wójta i Pana Marka Lejka, ponieważ od połowy stycznia sytuacja uległa znacznej poprawie.
Przewodniczący obrad  Pan Roman Waśkowski zwrócił, się do Pana Andrzeja Kowalskiego jako radnego powiatowego – z uwagą na przyszłość, w sprawie samochodów odśnieżających i sypiących piasek, które należą do Powiatowego Zarządu Dróg – że samochody nie sypią całych dróg,  tylko wybrane fragmenty. Podał propozycję,  którą usłyszał od „prostych ludzi” , aby w przyszłości wynająć rolnika, który posypałby na całości drogę, lub załadowałby na przyjeżdżające ze Świecia samochody piasek aby te nie miały „pustych przebiegów”.
Radny Michał Dombrowski zgłosił uwagę, że głos Pana Andrzeja Kowalskiego był dobry, w przeciwieństwie do wypowiedzi Pana Wójta.
Przewodniczący Rady Gminy zabrał głos w dyskusji, stwierdzając, że „nie chce bronić Pana Wójta”, ale jeżeli są problemy trudne, to Pan Dombrowski powinien wziąć na siebie jako radny współodpowiedzialność w podejmowaniu decyzji, a nie bardzo często wstrzymywać się od głosu. Dodał, że należy umieć odnaleźć się w trudnej sytuacji i mieć odwagę podejmować trudne decyzje.
Radna Halina Spychalska – potwierdziła wypowiedź Pana Romana Waśkowskiego oraz zabrała głos w sprawie odśnieżania  - zwróciła uwagę, że mieszkańcy Osia przyzwyczaili się do wygody, ponieważ zamiast wyrzucać śnieg z chodnika na podwórko, wyrzucają go na ulicę. Dodała, że jeżeli wszyscy zaangażowali się w pracę związaną z odśnieżaniem to byłoby łatwiej.
W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący obrad zapoznał radnych z pismem z Urzędu Gminy Drzycim w sprawie likwidacji SP ZOZ.

Ad. 10
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXIX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Roman Waśkowski

Protokołowała:

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół Nr XXIX/10  pobierz>>> (123kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (12 maja 2010)
Opublikował: Michalina Krasucka (12 maja 2010, 09:13:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1558