Protokół nr XXV/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XXV/13

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. w godz. od 15.30 do 16.55   w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w  sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu gminy Osie  na 2014 rok:
    a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
    b) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2014,
    c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2014-2019,
b) wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osie,
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
d) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
e) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-2019, 
f) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok. 
8. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Osie.
9. Informacja Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 5.11.2013 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Mariusz Deinowski - zapytał czy istnieje możliwość ustawienia kontenerów na śmieci na cmentarzu w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy Osie? 
Pan Wójt odpowiedział, że niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ w/w system dotyczy tylko  mieszkańców. Parafia jako instytucja musi samodzielnie podpisać umowę na wywóz odpadów z cmentarza.

W związku z ustnym udzieleniem odpowiedzi interpelacja została wycofana na wniosek radnego.

Radny Wojciech Kater –  zgłosił dwie interpelacje :
1) Prosił o zwrócenie się do Nadleśnictwa Trzebciny o wycięcie drzew lub konarów przy zmodernizowanym odcinku drogi powiatowej Tleń – Łążek. Młode drzewa rosnące przy granicy z pasem drogowym znacząco zaciemniają drogę na odcinku biegnącym przez las i ograniczają widoczność. W okresie zimowym natomiast powodują rozpraszanie promieni słonecznych przez co znacznie dłużej utrzymuje się tam oblodzenie jezdni.
2) Prosił o zwrócenie się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o pokrycie asfaltem płyt betonowych na odcinku drogi wojewódzkiej Osie – Warlubie.

Radny Dawid Warzyński – Prosił o rozważenie oświetlenia na nowo wybudowanym placu zabaw przy ul. Polnej w Osiu. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa korzystających oraz lepszy dozór nad nowym obiektem. Wystarczającym rozwiązaniem wydaje się uruchomienie nieczynnej obecnie latarni  wspólnoty Mieszkaniowej bądź korekta ustawienia najbliższej lampy ulicznej. 

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. 
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6. 
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2014 rok.
a) Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. zapoznał obecnych Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
b) Następnie Pan Roman Waśkowski poprosił o przedstawienie opinii przewodniczących komisji stałych Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Społecznej Jacek Bocian stwierdził, że budżet gminy na 2014 rok jest stabilny a deficyt jest na zrównoważonym poziomie. Dodał, że Komisja Społeczna podczas posiedzenia projekt budżetu przyjęła jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kozłowska stwierdziła, że budżet jest zrównoważony; Komisja nie wniosła do niego zastrzeżeń i przyjęła go jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Wojciech Kater odczytał pozytywną opinię dot. projektu budżetu na 2014 r. Dodał, że Komisja Gospodarcza na posiedzeniu analizowała projekt budżetu, uznała go za zrównoważony i nie zaproponowała zmian w  jego strukturze. Opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
c) Po przedstawieniu opinii komisji stałych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XXV/183/13 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
Powyższa uchwała została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 7.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
a) Uchwały nr XXV/184/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2014-2019
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwały nr XXV/185/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Osie 
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

c) Uchwały nr XXV/186/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.             

d) Uchwały nr XXV/187/13 w sprawie  nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
 Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

e) Uchwały nr XXV/188/13 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-2019,
Przewodniczący Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały i poddał go pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

f) Uchwały nr XXV/189/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok,
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

Ad. 8.
W kolejnej części obrad  głos zabrał Pan Marek Sobczak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Osie.
Pan Marek Sobczak przedstawił krótką prezentację na temat roli lasów, zadań gospodarki leśnej oraz udostępnienia lasów dla społeczeństwa i współpracy z lokalnym samorządem. 
Głos zabrał sołtys wsi Stara Rzeka Pan Zbigniew Kwaśnik, który w imieniu swoim i mieszkańców wsi podziękował Panu Wójtowi i Nadleśniczemu Nadleśnictwa Osie za wybudowanie drogi prowadzącej do Starej Rzeki.
Na zakończenie wystąpienia Pan Marek Sobczak podziękował za dobrą współpracę Panu Wójtowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

Ad. 9.
W kolejnej części obrad  głos zajął Pan Daniel Siewert – Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu.
Pan Daniel Siewert przedstawił krótką prezentację na temat  funkcjonowania WPK.
Wystąpienie Dyrektora WPK dotyczyło:
- przystąpienia do programu rolnośrodowiskowego,
- szklaków turystycznych na terenie gminy Osie,
- populacji nietoperzy, zimorodków oraz porostów,
- współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim, Policją, Służbą Leśną,
-  promocji parku poprzez współpracę z mediami,
-  publikacjach tj. „Krzyże i kapliczki przydrożne” a także widoki utracone – gmina Osie, 
- edukacji ekologicznej,
-  zakupie łodzi płaskodennej, mającej pomóc w prezentowaniu uroków zalewu Żurskiego,
Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski podziękował za współpracę z samorządem gminy Osie i promocję walorów przyrodniczo – turystycznych Gminy.

Ad. 10.
W tym punkcie obrad Pan Wójt Michał Grabski podziękował Nadleśniczemu Nadleśnictwa Osie i Dyrektorowi Wdeckiego Parku Krajobrazowego za dotychczasową współpracę oraz dodał, że ma nadzieję na dalszy jej rozwój.

Ad. 11.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


      Protokołowała                                                              Przewodniczący Rady Gminy 
       (-) Magdalena Orłowska                                                          (-) Roman Waśkowski


Protokół nr XXV/13 (156kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Orłowska (30 grudnia 2013)
Opublikował: Magdalena Orłowska (13 stycznia 2014, 13:05:39)

Ostatnia zmiana: Magdalena Orłowska (13 stycznia 2014, 13:21:56)
Zmieniono: załączenie wersji pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1030