Protokół nr VII/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Protokół nr VII/19

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  29 sierpnia 2019 r. w godz. od 12.00 do 13.10                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

VII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2019 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023,
  b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok,
  c)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr VIII/52/11 Rady Gminy Osie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
8.  Informacja z działalności stowarzyszenia „Bractwo Czarnej Wody”.
9. Wolne wnioski i dyskusja
10.  Zakończenie obrad sesji.


Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 22.07.2019 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (133kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radny Pan Krzysztof Różyński  wnioskował o umieszczenie tablicy z nazwą ulicy i numerami domów, przy skrzyżowaniu ulicy Dolnej z drogą gruntową w Osiu.

Radny Pan Wojciech Kater wnioskował o:
- złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie odnowienia linii na drodze powiatowej Tleń – Łążek oraz o zainstalowanie odblasków na krawężniku chodnika na odcinku Szarłata Łążek.
- zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie zniesienia ograniczenia prędkości do 60 km/h na odcinku drogi powiatowej Osie-Warlubie i przesunięcie ograniczenia prędkości do 60 km/h na drodze powiatowej Osie-Żur
- ponownie wnioskował o wycinkę drzew w alei przy ul. Dworcowej w Osiu

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski wnioskował  o skierowanie do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu rozpatrzenia możliwości założenia stalowej bariery ochronnej przy drodze powiatowej Osie-Tleń na odcinku ok. 350 m.

Radny Pan Kazimierz Nastróżny wnioskował o zmianę organizacji ruchu na odcinku ulicy Szkolnej w Osiu pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Ks. Semraua i ul. Młyńską; polegającą na umieszczeniu oznakowania poziomego – podwójna linia ciągła.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Pan Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag,   stanowią one załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 6. 

W tym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2019 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Pan Andrzej Sitkiewicz Skarbnik Gminy szczegółowo omówił wykonanie budżetu, udzielane zostały odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania dot. powyższych informacji.
Następnie Wójt Gminy Osie  Michał Grabski przestawił zgromadzonym poszczególne dane dot. wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie, stwierdzając, że budżet  jest realizowany zgodnie z założeniami.  pobierz>>> (8647kB) pdf
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji. >>> (141kB) pdf
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.

Ad. 7. 

W tej części sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a)Uchwała nr VII/56/19 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (138kB) pdf

b) Uchwała nr VII/57/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2019 rok.
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (138kB) pdf

c) Uchwała nr VII/58/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr VIII/52/11 Rady Gminy Osie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Przewodniczący Rady Gminy wyraził zaniepokojenie odnośnie tej kwestii, gdyż wszystkie podjęte uchwały podlegają kontroli przez biuro prawne wojewody. Uchwała w sprawie zespołu interdyscyplinarnego funkcjonuje od 8 lat, biuro prawne wojewody nie wniosło do niej zastrzeżeń, a dopiero teraz  prokurator wnosi na nią skargę. 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (142kB) pdf

d) Uchwała nr VII/59/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wiceprzewodniczący Rady Gminy  przedstawił projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
 Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. >>> (136kB) pdf

Ad. 8. 

W tym punkcie posiedzenia głos zabrał Pan Józef Malinowski – prezes Bractwa Czarnej Wody, który wykorzystując pokaz slajdów przedstawił informację z działalności stowarzyszenia dotyczącą m.in. celów Bractwa, wydawanych publikacji, liczby członków, sukcesów Azymutu,  realizacji zadań, organizacji zawodów, ukończonych kursów, realizowanych projektów i osiągnięć.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Malinowskiemu za osobiste zaangażowanie, dzięki któremu Bractwo odnosi sukcesy oraz za promowanie naszej gminy.

Ad. 9. 

Na zakończenie Pan Roman Waśkowski złożył podziękowania sołtysom wsi Wierzchy i Pruskie, radom sołeckim oraz Prezesowi Stowarzyszenia na rzecz rozwoju  wsi Pruskie za zaangażowanie w organizację udanej imprezy – Festynu Dobrych Sąsiadów - wsi Wierzchy i Pruskie.

Ad. 10.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył  VII Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam VII  sesję Rady Gminy Osie”.Na tym protokół zakończono.

 Przewodniczący Rady Gminy 
  (-) Roman Waśkowski  
         
Protokołowała     
(-)  Michalina Wiśniewska      

Do pobrania:
>>> (1229kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (17 września 2019)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (17 września 2019, 08:16:23)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (18 października 2019, 09:56:11)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 415