Protokół nr XXI z sesji 30.06.2005

PROTOKÓŁ Nr XXI/05
 
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 30 czerwca  2005 r.  w godz. od      8 00 do 1030  w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
 
 
Porządek  obrad sesji:
1.     Otwarcie obrad sesji
2.     Stwierdzenie quorum
3.     Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.     Informacja Wójta Gminy
5.     Zgłaszanie interpelacji przez radnych
6.     Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)     regulaminu wynagradzania nauczycieli
  b)    zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2005 rok
  c)     strategii zrównoważonego rozwoju gminy Osie na lata 2005 -2014
  d)    wzniesienia pomnika w miejscowości Osie
  e)     wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
7. Informacja Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu
8.       Wolne wnioski i dyskusja
9.       Zakończenie obrad sesji

Ad. 1
XXI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Wałkowski.

Ad. 2
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny radny: Wiesław Nikel.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
                                                        
Ad. 3  
W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.004.2005 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze insp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokóły radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 4  
W kolejnym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Następnie  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
 
Ad. 5 
W tym punkcie obrad sesji zgłoszono następującą interpelację:
Radny Jacek Bocian  -  prosił o ustawienie białej tablicy z terenem zabudowanym miejscowość Osie przy posesji Państwa Pawlak na ul. Szkolnej w Osiu. Uzsasdniając to tym, że po modernizacji drogi Osie – Radańska pojazdy obecnie jeżdżą z znacznie większą prędkością.

Ad. 6 
W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :
 
a)    Uchwała Nr XXI/121/05 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie. b)    Uchwała Nr XXI/122/05 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2005 rok
 
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
c)     Uchwała Nr XXI/123/05 w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Osie na lata 2005 - 2014
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
d)    Uchwała Nr XXI/124/05 w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Osie  
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że pomnik będzie przedstawiał herb gminy 0sie (złamane osie kół wozu ) . Na ten cel otrzymaliśmy granty, częściowo również miejscowi przedsiębiorcy będą sponsorować to przedsięwzięcie.
W związku z tym, że nie było pytań radni przegłosowali przyjęcie powyższego projektu uchwały.
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.
e)     Uchwała Nr XXI/125/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli żadnych uwag  i w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłosnie. 
 
Ad. 7
Następnie Pan Stefan Łysek Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego  w Osiu złożył informację z pracy podległego mu jednostki. W trakcie składania informacji dokonano prezentacji projektu albumu o Wdeckim Parku Krajobrazowym.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionej informacji.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Roman Wałkowski – poinformował, że w sesji bierze udział zastępca Dyrektora NZOZ „Nowy Szpital sp. z o.o.” w Świeciu p. Rośniewski, który przedstawi obecną sytuację szpitala.
Zastępca Dyrektora p. Rośniewski – przekazał informację, że na początku działalności było bardzo trudno, zakupy trzeba było dokonywać za gotówkę, robić przedpłaty na niektóre towary i usługi, zawierano umowy. Dokonano kilku remontów dostosowując pomieszczenia od obecnych wymogów np. pracownię  do tomografii komputerowej. Także po wszystkich zaburzeniach i przepychankach zespół lekarzy został całkowicie odbudowany.
Radny Michał Dombrowski – zwrócił się z pytaniem, gdzie tkwi fenomen, że Pan przychodzi swoją spółka i jest dobrze ?
Zastępca Dyrektora  Szpitala – wyjaśni, że przed przystąpieniem do działalności mieli plan finansowy, kiedy i gdzie należy się wycofać, nie popełniać błędów poprzedników np. stacja karetek , dokonano nowych negocjacji cen, firma, która dostarcza wyżywienia zeszła z 11 zł. na 9 zł. , pilnuje się stanów magazynowych, bardzo pilnują kontraktów, spinają budżet. Zrzucenie nadmiaru zatrudnienia , można było zmniejszyć zatrudnienie przy gwarancji dobrego wykonania usług. Dokonano negocjacji „żelaznych” z firmami na dostawę leków.
Radny Krzysztof Otlewski – zwrócił uwagę, że na oddziale wewnętrznym została zmniejszona liczba łóżek, a pacjenci czekają.
Zastępca Dyrektora Szpitala p. Rośniewski – stwierdził, że to pytanie powinno być skierowane do NFOZ, dlaczego tylko tyle zakontraktowali usług.
Sołtys Marek Kierkowski – stwierdził, że obecnie patrzy się tylko na zysk, a nie na dobro pacjenta.
Zastępca Dyrektora  p. Rośniewski – stwierdził, że gdyby kierowano się tylko zyskiem to by nie wymieniono personelu na z wyższym wykształceniem i nie wprowadzono pracowni tomograficznej. Jest to wina NFOZ, który ogranicza środki.
Pan Belt Józef – stwierdził, że posiłki są tańsze, ale jaka jest ich jakość.
Zastępca Dyrektora – wyjaśnił, że do przetargu na dostawę wyżywienia zgłosiła się tylko jedna firma. Potwierdził, że jakość posiłków jest zła.
Radny Wojciech Kater – prosił, o przedstawienie jak obecnie kształtuje się sprawa zatrudnieni.
Zastępca Dyrektora  Szpitala – wyjaśnił, że faktycznie zwolniono ok. 80 osób, natomiast było 35 lekarzy , a obecnie jest 60 .
Radny Michał Dombrowski – poruszył pracę kuchni w szpitalu , jest to bardzo trudna sprawa .
Wójt Gminy Michał Grabski – prosił o poadnie na jaki limit punktów na tomograf ostała podpisana umowa z NFOZ.
Zastępca Dyrektora Szpitala – wyjaśnił, że szpital na tomograf nie zadnych punktów, pomimo tego, że wcześniej były uzgodnienia z NFOZ, który obeznał , że przyzna punkty na ten cel.
Przedstawił ceny badania tomograficznego ( 195 zł. podstawowa, 245 zł. z kontrastem i badaniem głowy.) Są to najtańsze ceny w woj. Kujawsko – pomorskim.
Pan Andrzej Kowalski – prosił o przedstawienie struktury spółki , jaki jest udział Starostwa.
Zastępca Dyrektora p. Rośniewski – przedstawił jak przedstawiały się długi „Starego Szpitala” . Firmy i pracownicy masowo składały pozwy do sądu, jednak udało się to zatrzymać pożyczką jaką zacisnęło Starostwo  . Struktura władz w „Nowym Szpitalu” przedstawia się następująco : 51 % firma prywatna , 49 % Starostwo – wszystkie rzeczy ruchome i nieruchomości są własnością Starostwa, które ma nad nimi kontrolę i wystawia fakturę za dzierżawę.
Radna Malinowska Halina – zwróciła się z pytaniem jaki czas trzeba czekać do poradni.
Zastępca Dyrektora „Nowego Szpitala” – wyjaśni, że najdłużej czeka się do poradni chirurgicznej i ortopedycznej (kilka dni).
Istnieje możliwość wykupienia porady.
Miał prośbę, aby Rada Gminy zwróciła się z apelem do NFOZ o zakontraktowanie usług tomograficznych i diabetycznych.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść apelu do NFOZ, który to Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.
Radny Kater Wojciech – prosił, aby informacje, które otrzymali radni o działalności szpitala znalazła się w lokalnej prasie.
Zastępca Dyrektora – obiecał, że zostanie taka informacja umieszczona w lokalnych mediach .  Podziękował również za umożliwieniu mu udziału w obradach obecnej sesji.
Przewodniczący Komisji Kultury Krzysztof Otlewski – przedstawił uwagi z wizji lokalnej na kąpielisku gminnym w Tleniu, jakiej dokonała Komisja Kultury. Ogólnie należy stwierdzić, że nastąpiła poprawa, obecny dzierżawca dokonał kilku remontów.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Wałkowski – dodał, że kąpielisko zarasta i przy naszym udziale można je odbagrować .
Radny Powiatowy Belt Józef – zwrócił się z pytaniem, czym kierował się Pan Wójt przy podpisywaniu deklaracji odnośnie wejścia na teren fermy Krąplewice nowej firmy amerykańskiej.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że nie było to żadne porozumienie, a jedynie zwykłe pismo, aby przy wydawaniu pozwolenia tej firmie bardzo dokładnie zwrócić uwagę na ochronę środowiska. Jest jeszcze jeden aspekt, że po likwidacji fermy straci pracę ok. 140 ludzi i dotknie to także niektórych  naszych mieszkańców.
Radny Józef Belt – stwierdził, że radni powiatowi zostali wprowadzeni w błąd, bo taką informację przekazała Pani Starosta.
Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego Stefan Łysek – dodał, że stanowiska Parku w tej sprawie nie było. Parkowi też zależy na ochronie środowiska, jednak jest to sprawa wielowątkowa. Ze względu na ochronę środowiska możemy wszystko pozamykać, ale ze względu na  dobro ludzi należy inaczej podchodzić.
Sołtys wsi Marek Kierkowski – poruszył sprawę przejeżdżających samochodów ciężarowych przez Tleń i Wierzchy.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waskowski – wyjaśnił, że były przeprowadzane rozmowy w tej sprawie z Kierownikiem Posterunku Policji w Osiu. 

Ad. 9 Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


Protokółowała:                     Przewodniczący                                     
                                           Rady Gminy
  Beata Jagła                    ( Roman Waskowski)  

metryczka


Wytworzył: Jagła Beata (28 lipca 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (28 lipca 2005, 10:17:44)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (9 sierpnia 2006, 13:31:56)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2362