Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 23 lipca 2015 r.

Osie, dnia 23.07.2015 r.


OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  OSIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki
: URZĄD  GMINY OSIE, 86-150 OSIE,  UL. DWORCOWA 6

II. Określenie stanowiska : ds. działalności gospodarczej i  rozwoju gminy

III. Wymagania związanych ze stanowiskiem

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1. niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
1) posiada obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą się ubiegać osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownika samorządowych);
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
4) posiada wykształcenie wyższe o kierunku: administracja lub ekonomicznym  ;
5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
7) znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o transporcie publicznym, ustawy o usługach turystycznych
2.  dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) posiada prawo jazdy kat. B
2) bardzo dobrą  znajomość obsługi komputera, w tym programów Word, Excel;                    3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność.
4) preferowane doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
Do zakresu zadań na stanowisku należy w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
b) realizacja i koordynowanie zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
c) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
d) współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi;
e) opracowywanie statystyk i raportów dotyczących działalności gospodarczej;                        f) współpraca z jednostkami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;                                                                                             g) prowadzenie ewidencji pół biwakowych i ewidencji obiektów hotelarskich spełniających minimalne wymagania co do wyposażenia;
h) wydawanie zezwoleń na przewozy osobowe w granicach gminy;                                          i) promocja przedsiębiorczości;
j) inicjowanie kontaktów z przedsiębiorcami, instytucjami z otoczenia biznesu  i administracją, w celu nawiązania współpracy oraz koordynowanie tej współpracy;                                         
k) przygotowywanie materiałów do programów rozwoju gminy (strategia rozwoju);                 
l) bieżący monitoring  założeń strategii rozwoju gminy oraz jej niezbędna aktualizacja;         
ł) bieżąca współpraca z referatami Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie rozwoju gminy;                                                                                              
m) współpraca z lokalnymi grupami działania i innymi organizacjami;                                
n) przeprowadzanie analiz, opiniowanie planów i opracowań dotyczących rozwoju gminy;       
o) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez Wójta lub Sekretarza.

V. Warunki pracy na stanowisku:
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z interesantami ,
- praca przeważnie siedząca, jednakże wymagająca wyjazdów w teren,
- stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,
- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony , z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
- zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.
-  praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, na parterze.
Przewidywany termin zatrudnienia 01.09.2015 r.

VI. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Osie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

VII. Wykaz wymaganych dokumentów:

- list motywacyjny,
- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
-  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
- podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
a) o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2014 r. poz.  1202)
b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania rekrutacyjnego - danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz 1182.
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty  należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy Osie, 86-150 Osie,          ul. Dworcowa 6, pok. Nr 10  lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “ Nabór  na  stanowisko ds. działalności gospodarczej i  rozwoju gminy ” w terminie do 3  sierpnia  2015 r. godz. 15:15 .
Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje
Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru.  
Selekcja końcowa dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędzie się 5 sierpnia 2015 r.    o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie.
Selekcja końcowa może się odbyć poprzez przeprowadzenie : testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie .
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.osie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (23 lipca 2015)
Opublikował: Ewa Słomska (23 lipca 2015, 13:11:06)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (10 stycznia 2019, 11:38:58)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 947