Strategia Rozwoju Gminy Osie

Uchwała nr XI/80/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016

Uchwała nr XI/80/16Rady Gminy Osiez dnia 9 marca 2016w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Osie na lata 2015 -2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890), w związku z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 5.01.2016 r.

OBWIESZCZENIEWójta Gminy OsieNa podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

metryczka