Protokół Nr VIII/11 z dnia 4 października 2011 r.

Protokół nr VIII/11


z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 4 października 2011 r. w godz. 16.00 do  17.45 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


VIII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy Osie
6. Informacja Wójta Gminy Osie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny                   2010/2011
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016,
     b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok,
     c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
     d) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno”,
     e) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz        szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
8. Informacja  Dyrektora GOK  z działalności podległej mu placówki.
9. Informacja Skarbnika Starostwa Powiatowego w Świeciu na temat współpracy  pomiędzy           Starostwem Powiatu a Gminą Osie.
10. Udekorowanie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zasłużonych mieszkańców Gminy           Osie odznaczeniami państwowymi.
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 24.08.2011 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Zgłoszono następującą interpelacje:
Radny Dawid Warzyński- wnioskował o korektę oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza od posesji p.Guz do posesji p.Kessler (3 lampy), tak aby doświetlić jedyny dostępny obecnie chodnik położony na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Podobna sytuacja ma miejsce przy ul. Polnej od p. Orzechowskich do p. Wiśniewskich. Tam wg radnego konieczne jest dołożenie dwóch lamp do istniejących już na słupach od ulicy.

Ad. 5.
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Następnie Wójt Gminy Osie zapoznał obecnych z informacją o podmiotach , w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna przez osoby skazane oraz przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Świeciu.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.
W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011. Podał dane związane m.in. z ilością dzieci i nauczycieli w szkołach, bazą szkół, przeprowadzonymi remontami, wynikami sprawdzianu na koniec VI klasy oraz egzaminu gimnazjalnego, realizowanymi w szkołach programami unijnymi, średnimi wynagrodzeniami nauczycieli w roku 2010. Pan Wójt dodał, że informacja ta jest do wglądu na stronie internetowej BIP Gminy Osie jako załącznik do zarządzenia.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że obowiązek przedstawiania powyższej informacji istnieje od 2 lat.

Ad. 7.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
a)  Uchwała Nr VIII/48/11 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2011-2016
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b)  Uchwała Nr VIII/49/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2011 rok
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

c)  Uchwała Nr VIII/50/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zabezpieczeniu jego spłaty.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d)  Uchwała Nr VIII/51/11 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miedzno”.
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.               
 Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych głosowało przeciw.

e)  Uchwała nr VIII/52/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski pisemnie zgłosił niezgodność podjętej na ostatniej sesji uchwały, w kwestii dot. sposobu ogłoszenia aktu. Stwierdzono, że uchwała ta winna być  uznana za akt prawa miejscowego i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rada Gminy kierując się takim rozwiązaniem dot. sposobu ogłaszania uchwały miała na względzie inne orzecznictwa biur prawnych wojewodów, które uznała za właściwe. Jednakże stanowisko wojewody Kujawsko-Pomorskiego jest odmienne, dlatego też Rada Gminy nie chcąc przeprowadzania dalszych procedur prawnych postanowiła jak wyżej.
 W związku z powyższym należało podjąć nową uchwałę, wprowadzając zapis 
„§14. Traci moc uchwała Nr VII/46/11  Rady Gminy Osie z dnia 24 sierpnia 2011 r.w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania”, oraz 
 „§15. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.”
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
W wyniku jawnego głosowania przez radnych, uchwała została jednogłośnie przyjęta w wersji przedstawionej przez Przewodniczącego obrad. 

Ad.8.
W tym punkcie obrad głos zabrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu – Andrzej Kowalski.
Pan Andrzej Kowalski przedstawił informacje z działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
Wypowiedź swoją, która dotyczyła:
- zatrudnianej kadry, 
- odbywających się imprez (Dni Osia, dożynki, biegi oskie, festyny i pikniki w sołectwach, „Bory Tucholskie w oczach dziecka”, Jarmark Borowiecki) 
- działalności biblioteki,
- administrowania czterema obiektami (GOK Osie, stadion sportowy, WDK Tleń, pole biwakowe w Żurze),
- interaktywności ( działające 3 strony internetowe)
- zajęć i sekcji w roku 2010/2011,
- kursów i warsztatów w  GOK-u,
- nowych propozycji zajęć,
- centrum Nordic Walking,
- walentynkowego konkursu poezji,
-  ferii zimowych,
- budżetu GOK-u (przychody i koszty)
zobrazował wyświetlanymi na scenie slajdami.

Ad. 9.
Następnie głos zajął Pan Dariusz Woźniak – skarbnik Starostwa Powiatowego w Świeciu na temat współpracy  pomiędzy Starostwem Powiatu a Gminą Osie.
Pan Dariusz Woźniak wypowiedź rozpoczął od spraw dotyczących dróg , stwierdzając , że wyglądają one coraz lepiej. Dodał, że gminy dofinansowują te inwestycje, bez gmin nie byłoby takich skutków.
W dalszym ciągu Pan Woźniak przedstawił zrealizowane inwestycje oraz koszty z nimi związane  (obrazując wyświetlanymi slajdami) tj.:
1) przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola-Tleń-Osie wraz z odbudową mostu w Tleniu oraz budową ścieżek rowerowych,
2) przebudowa dróg powiatowych Osie- Żur, Żur-Krąplewice.
Pan Woźniak dodał, że powiat świecki jest liderem w województwie, ponieważ zrealizował              pięć projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
3) budowa chodnika Wałkowiska-Czersk Świecki
4) budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Miedzno i Osie
Pan Skarbnik Powiatu zaprezentował także 
* co nas czeka:
- w przyszłym roku planuje się remont drogi do Trzebcin,
- w roku 2013 – remont drogi Tleń-Łążek,
- zwiększenie standardu zimowego utrzymania drogi Osie-Żur-Krąplewice,
- pilotaż w przekazaniu bieżącego utrzymania dróg powiatowych jednej z gmin,
* do czego należałoby dążyć:
- pozyskać więcej środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- przekazać środki z krajowego funduszu drogowego na drogi lokalne,
- zwiększyć rezerwę subwencji ogólnej,
- aby więcej było przeznaczonych na drogi lokalne środków w ramach RPO 2014-2020, 
- zmiany ustawy o dochodach jst – udział w podatku VAT jako dochód samorządu.
Na zakończenie Pan Dariusz Woźniak podziękował w imieniu Zarządu Powiatu Świeckiego za współpracę gminy ze starostwem. 
Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski podziękował również za dotychczasową współpracę z powiatem świeckim. 

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy serdecznie powitał Panią Wojewodę  Kujawsko-Pomorskiego Ewę Mes, dodając, że miło jest gościć wojewodę wśród nas.
Następnie Pani Wojewoda udekorowała odznaczeniami państwowymi zasłużonych mieszkańców Gminy Osie.
Powyższe odznaczenia otrzymali:
- Pan Krzysztof Otlewski i Pan Mirosław Gzella – Złote Krzyże Zasługi
- Pani Halina Spychalska, Pan Dariusz Bocian, Pan Przemysław Siekierkowski – Brązowe Krzyże Zasługi
- Pani Gabriela Sękowska – Złoty Medal za długoletnią służbę. 
Pani Ewa Mes zwracając się do osób odznaczonych stwierdziła, że miło jest kiedy Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy zauważają na swoim terenie takich ludzi, którzy działają na rzecz gminy.
Na zakończenie Pani Wojewoda podziękowała za współpracę z Gminą Osie, dodając, że jest to pięknie położona gmina, „możemy być dumni, że stąd pochodzimy”. Pani Ewa Mes życzyła wszystkiego dobrego, przekonana jest, że Gmina Osie dobrze sobie poradzi z napływającymi problemami.
Przewodniczący obrad Roman Waśkowski w imieniu radnych i samorządu gminy pogratulował osobom odznaczonym. Podziękował także radom sołeckim i sołtysom, którzy organizowali dożynki oraz  strażakom z Łążka, którzy brali udział przy organizacji imprez pod koniec sierpnia i we wrześniu.
Wójt Gminy Osie pogratulował osobom odznaczonym  w imieniu swoim oraz całego społeczeństwa. 

Ad. 11.
Brak wolnych wniosków i dyskusji.

Ad. 12.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył VIII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


  Przewodniczący Rady Gminy 
  (-) Roman Waśkowski


Protokołowała
Michalina Krasucka

Do pobrania:
Protokół Nr VIII/11 pobierz>>> (127kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (9 listopada 2011)
Opublikował: Michalina Krasucka (9 listopada 2011, 10:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1263