Protokół nr XXX/10 z dnia 29.06.2010 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXX/10
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  29 czerwca  2010 r. w godz. od 15.15  do  17.10 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XXX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel .W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie go o podjęcie uchwały- w punkcie 6 lit. j  w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.


Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a. Przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Osie na lata 2010-2013”,
   b. wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2009 – 2013,
c. zmian w podziale gminy Osie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
   d. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok,
  e. nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Brzeziny, gmina Osie,
  f. nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Brzeziny, gmina Osie,
 g. nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Brzeziny, gmina Osie,
  h. zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Osie, gmina Osie,
  i. zmiany w uchwale w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7. Informacja przedstawicieli  organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Osie  z działalności podległych im organizacji.
8.  Wolne wnioski i dyskusja
9.  Zakończenie obrad sesji

Ad. 3

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.03.2010 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Za przyjęciem przedstawionego protokołu głosowało 23 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Ad. 4

Radni zgłosili następujące interpelacje:
Radny Mariusz Deinowski -  prosił, aby złożyć wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg   w Świeciu o naprawę drogi w kierunku miejscowości Stara Rzeka.

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski
1) prosił, aby Pan Wójt przekazał sprawę do Energetyki w Świeciu odnośnie zabezpieczenia  terenów gdzie mieści się ośrodek wypoczynkowy „Rybitwa” w Tleniu –  ponieważ nie jest zabezpieczona trafostacja, nie ma kłódek, co stwarza zagrożenie dla bawiących się tam dzieci.
2) przedstawił zapytanie „handlowców” z Tlenia, czy jest możliwość, aby korzystali bezpłatnie    z gminnej toalety publicznej.

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał     i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami. Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
Przy omawianiu powyższych informacji, Pan Wójt Gminy zakomunikował obecnym, iż na początku czerwca br. Roman Waśkowski - Przewodniczący Rady Gminy Osie odebrał z rąk Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego i przewodniczącego Sejmiku Województwa Krzysztofa Sikory medal Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis, przyznany z okazji 20. rocznicy reaktywowania samorządu terytorialnego w wolnej Polsce.
Wójt Gminy zabrał także głos w sprawie interpelacji z ostatniej sesji :
- dot. pozyskania lekarza weterynarii – Wójt Gminy uważa że nie jest to zasadne, ponieważ raz  w roku organizowane jest szczepienie psów i kotów. Stwierdził, że pozostanie przy tej corocznej akcji szczepienia, dodając, że można jedynie poprawić dostęp do informacji w tej sprawie dla mieszkańców gminy np. poprzez umieszczenie ogłoszenia w gazecie.
- dot. gablot na rynku w Osiu, Pan Wójt poinformował, że zostaną wstawione przy GOK-u nowoczesne gabloty.
- dot. przystani kajakowej w Tleniu – Wójt Gminy Osie stwierdził, że jest to problem, którego rozwiązanie było rozważane przy okazji budowy drogi Osie-Tleń. Jednak stanowi to zbyt duże koszty. Pan Michał Grabski zaproponował postawienie barierek i wytyczenie przejazdu wraz z tablicą informacyjną „zakaz blokowania wjazdu z wyjątkiem pojazdów, które transportują kajaki”.
- dot. renowacji tablic z nazwami ulic – Wójt stwierdził, że jest taka możliwość, jednak wiąże się ona z wysokimi kosztami. Dodał, że większość tablic w Tleniu została wymieniona, jeżeli będą środki to rozważy się wymianę pozostałych tablic.
- odnośnie naprawy drogi dojazdowej na osiedle Nowy Świat, Wójt Gminy Osie poinformował, o możliwości „połatania” dziur.
W kolejnej części Przewodniczący Rady Gminy – Roman Waśkowski podziękował radnym za współpracę, stwierdzając, że otrzymany przez niego medal to zasługa dla całego samorządu. Poinformował także, że ze swojej strony poczynił starania, żeby część z radnych wyróżnić na 20-lecie samorządu.

Ad. 6

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a. Uchwała Nr XXX/191/10 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Osie na lata 2010-2013”
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni      w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XXX/192/10 w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych na lata  2009 – 2013

Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XXX/193/10 w sprawie  zmian w podziale gminy Osie na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski .
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
d. Uchwała Nr XXX/194/10 w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2010 rok
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski  odczytał projekt uchwały oraz poddał ją pod  głosowanie.
Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.
e. Uchwała Nr XXX/195/10 w sprawie  nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Brzeziny, gmina Osie
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman  Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.  Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.
f. Uchwała Nr XXX/196/10 w sprawie  nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Brzeziny, gmina Osie
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni  w głosowaniu  jawnym przyjęli ją jednogłośnie.

g. Uchwała Nr XXX/197/10 w sprawie  nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie działki gruntu położonej w miejscowości Brzeziny, gmina Osie
W/w projekt uchwały odczytał oraz poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski. Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.
h.  Uchwała Nr XXX/198/10 w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Osie, gmina Osie,
Wyjaśnień do projektu powyższej uchwały udzielił Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie przyjęcie powyższej uchwały. Radni powyższą uchwałę przejęli jednogłośnie.
i. Uchwała nr XXX/199/10 zmieniająca uchwałę w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

j. Uchwała Nr XXX/200/10 w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.
                                                           
Ad. 7

W kolejnym punkcie obrad dotyczącym informacji przedstawicieli  organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Osie  z działalności podległych im organizacji; Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski usprawiedliwił nieobecność prezesa LZS – Pana Włodzimierza Kiełczyńskiego, informując, że na kolejnej sesji przedstawiona zostanie działalność LZS.
Następnie głos w sprawie zabrał Pan Józef Malinowski, omawiając działalność bractwa Czarnej Wody. Na wstępie podziękował za możliwość przedstawienia działalności bractwa oraz przystąpił do omówienia zakresu działania Bractwa Czarnej Wody, istniejącego od 10 lat.
Bractwo Czarnej Wody jest organizacją społeczną. Zostało powołane do życia w październiku 2000 r. Jego rejestracja sądowa nastąpiła 21 marca 2001 r. Siedzibą stowarzyszenia jest Osie. Kontynuuje ono tradycje i działania Koła Terenowego nr 1 w Osiu Towarzystwa Miłośników Borów Tucholskich. Do swoich najważniejszych zadań zalicza: promowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych obszarów leżących nad Wdą, popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochronę różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej terenów nadwdeckich, wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców Borów Tucholskich i Kociewia, inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury. Bractwo Czarnej Wody liczy 60 członków z terenu całej Polski. Wśród nich są między innymi: członkowie Rady Społeczno-Naukowej Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Komitetu Sterującego „Strategii i programu zrównoważonego rozwoju obszaru zlewni rzeki Wdy”, Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, radni Rady Gminy Osie i Rady Powiatu Świeckiego, naukowcy, dziennikarze, nauczyciele, leśnicy, pracownicy parków krajobrazowych. Przedstawiciele Bractwa Czarnej Wody uczestniczą bądź uczestniczyli między innymi przy opracowywaniu – „Strategii rozwoju gminy Osie”, „Programu Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Osie”, konsultacjach – „Programu aktywizacji gospodarczej gminy Osie przez zrównoważony rozwój turystyki”, „Strategii rozwoju powiatu świeckiego”. Bractwo jest współorganizatorem imprezy „Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym”, szkolnych konkursów ekologiczno-przyrodniczych, w tym międzygminnych, zleceniodawcą badań naukowych, wydawcą map turystycznych, a także organizatorem spływów kajakowych oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla swoich członków i sympatyków.
 W kolejnej części posiedzenia Pan Marek Lejk, reprezentujący Towarzystwo Rozwoju Gminy Osie przedstawił  działalność TRGO. Jednocześnie podziękował Pani Sekretarz – Beacie Jagła, która dokonała rejestracji towarzystwa w sądzie, a także wspomniał, iż towarzystwo powstało z inicjatywy Pana Wojciecha Katera.
 Następnie głos w sprawie zabrał Pan Witold Guber - Prezes Wdeckiego WOPR-u. Przedstawił obecnym poczynania mające miejsce w 2009 r., m.in. zorganizowane imprezy kursy , szkolenia, zawody sportowe. Na koniec zaprosił wszystkich na plażę w Tleniu.
 Kolejno informacji udzieliła Pani Zofia Malinowska, omawiając działalność Ligii Kobiet. Przedstawiła dotacje jakie otrzymała Liga oraz na co te fundusze zostały wykorzystane. Na zakończenie Pani Malinowska podziękowała Panu Wójtowi, Przewodniczącemu RG oraz radnym za otrzymaną pomoc i wsparcie.
 W następnej części posiedzenia głos zabrał Pan Dawid Warzyński – prezes Chorus Osensis omawiając działalność chóru. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 8

Radny Henryk Jędryczka poruszył sprawę boiska „Orlik”, pytając czemu jest ono zamknięte  w weekendy, stwierdzając że są wakacje  więc powinno być otwarte.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy złożył podziękowania radnemu Spychalskiemu za udział w organizacji uroczystości 105-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążku. Podziękował także Panu Krzysztofowi Nowickiemu, za zaangażowanie w publikację miesięcznika „Głos Osia”, wyrażając nadzieję iż przyniesie to za sobą profity finansowe.

Ad. 9

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

(-)  Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół nr XXX/10 pobierz>>> (123kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (23 lipca 2010)
Opublikował: Michalina Krasucka (23 lipca 2010, 13:18:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1522