Protokół Nr XIV/08 z dnia 14.07.2008r.

P r o t o k ó ł  Nr  XIV/08


z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 14 lipca  2008r. w godz. od 15.15 do 16.20  w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XIV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni radni: Wiesław Nikel, Henryk Jędryczka, Henryk Guzman.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek obrad sesji:


1.  Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
    a. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008rok
7.  Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Osie
8. Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3

W tej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 19.06.2008 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4

Radni zgłosili następujące interpelacje:

Radny Wojciech Kater – wystąpił z wnioskiem aby zgłosić się do Nadleśniczego Osia i Trzebcin o oznakowanie dróg leśnych udostępnionych do ruchu.

Radny Lech Różyński
1)zaproponował zamontowanie dodatkowego lustra na posesji Pani Skowron na skrzyżowaniu ul. Starogardzkiej i ul. Sienkiewicza w celu poprawy bezpieczeństwa
2)prosił o wprowadzenie zakazu postoju samochodów na ul. Sienkiewicza w dni targowe tj. w czwartki.
3)zgłosił wniosek aby wybudować chodnik na skrzyżowaniu ul. Bocznej i ul. Sienkiewicza  ( przy posesji Pani Skowron)

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami oraz przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6

W tym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

a.Uchwała Nr XIV/86/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2008 rok
Głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Michał Grabski, szczegółowo omawiając radnym projekt uchwały.
Następnie z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją jednogłośnie.


Ad. 7

W tym punkcie Przewodniczący posiedzenia przedstawił obecnym dokumentację związana ze skargą na Wójta Gminy Osie, tj:
-  pismo z dnia 13 czerwca 2008r. skierowane przez Pana Jacka Kujawę do Rady Gminy Osie.
- pismo Wójta Gminy Osie z dnia 9 sierpnia 2008r. – wyjaśnienia dot. przydziału mieszkania służbowego w budynku gminnym w Osiu przy ul. Kościelnej 10/4 – z którego wynika cała procedura oraz postępowanie Wójta w danej sprawie.
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował obecnych, że przed sesją odbyły się dwie komisje tj. Komisja Rewizyjna oraz Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz wskazał, że organ Rady Gminy nie może rozdysponować mieszkania, może jedynie uznać tę skargę za zasadną bądź niezasadną. Komisje obradujące przed sesją uznały tę skargę za zasadną oraz przychyliły się do projektu uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Osie.
Następnie Przewodniczący Roman Waśkowski zapoznał radnych z Uchwałą Nr XIV/87/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osie.
Radna Halina Spychalska – zauważyła błąd merytoryczny w uchwale- zły numer mieszkania.
Radny Mariusz Deinowski – zwrócił się z prośbą do Wójta i Pani Sekretarz Gminy, aby z konsultacją prawną wystosować uchwałę w sprawie zasad przyznawania mieszkań.
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Roman Waśkowski, że powróci się do tego tematu przypominając, iż na posiedzeniu Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Radny Wojciech Kater wniósł też taki wniosek.

W związku z tym, że nie było więcej uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem  uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Ad.8

W tym punkcie  Przewodniczący  Rady Gminy podziękował Radnemu Michałowi Dombrowskiemu, za zorganizowanie meczy piłki nożnej. Skierował także podziękowania dla Radnych Wojciecha Katera i Jerzego Spychalskiego, że festyn w Łążku był dobrze zorganizowany.
Sołtys wsi Radańska – zapytała, kiedy będzie remontowana droga w Radańskiej.
Odpowiedzi udzielił Roman Waśkowski, że w najbliższym czasie nie przewiduje się modernizacji, ponieważ w budżecie gminy są zaplanowane środki na inne inwestycje.
Radny Mariusz Deinowski – w nawiązaniu do interpelacji Radnego Katera – „drogi udostępnione dzielą się na 3 kategorie, tylko mało jest informacji do społeczeństwa. Poinformował, że zgłosi się z prośbą do Pana Lejka aby na stronie internetowej umieścił dane o drogach udostępnionych.
Następnie Kierownik GOPS-u – Mirosława Felczykowska zapoznała obecnych z programem pt. „Kreuj swój potencjał zbliż się do swoich marzeń”. Zachęcała doo informowania społeczeństwa o zasadach programu.
Radny Michał Dombrowski – przychylił się do słów Pani Sołtys Stawarz, aby na początku utwardzić drogę w Radańskiej, przygotować grunt.
Radny Przemysław Siekierkowski – „nikt nie wątpi, że remont drogi jest zasadny, tylko nie ma na to środków finansowych”, zwrócił uwagę że chodzi o konserwację w odpowiednim czasie i o odpowiedniej pogodzie.
Przewodniczący obrad poprosił Pana Juliana Krasuckiego o wyjaśnienia dotyczące tej drogi oraz przypomniał, że raz na 4 lata jest tworzony program długofalowy w którym ujęte są założenia do wykonania.
Radny Wojcieh Kater – zabrał głos w sprawie opracowania strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie, poprosił obecnych sołtysów o pozostanie na zebraniu dot. danej sprawy.

Ad.10

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIV Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski


Protokółowała:

Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół Nr XIV/08 pobierz>>> (94kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (21 lipca 2008)
Opublikował: Michalina Krasucka (21 lipca 2008, 14:36:38)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (21 lipca 2008, 14:50:06)
Zmieniono: zmiana na pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1876