Protokół nr XXI/21 z dnia 26 maja 2021 r.

Protokół nr XXI/21

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  26 maja 2021 r. w godz. od 15.30 do 17.05                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XXI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecni radni: Irena Kozłowska i Daniel Siewert.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby dodać uchwałę  w punkcie 6 lit. ł)      w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji            o dochodach gospodarstwa domowego. Powyższy projekt był omawiany na posiedzeniach komisji stałych.
W związku  z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym  zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2021 rok,
  b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2021-2025,
  c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Osie,
  d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów,
  e) ustalenia stawki opłaty za ścieki bytowe i komunalne oraz osady ściekowe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej biologicznej oczyszczalni ścieków w Osiu,
  f) określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  g) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych Gminy Osie,
  h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  j) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu,                         k) uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Osie na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029,
  l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie,
  ł) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
7.  Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Osie z działalności za 2020 r.
8.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla  Gminy Osie
9.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.

       
Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 16.03.2021 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Pan Jacek Bocian – wnioskował o wycięcie trawy i chwastów przy chodniku przy ulicy Szkolnej oraz na  tzw. „osiedlu leśnym” w Osiu.

Radna Pani Mariola Antoszewska – zwróciła się do Urzędu Gminy Osie o usunięcie zakrzewienia  oraz drzewa liściastego na działce nr 108 położonej w Brzezinach.

Radny Pan Dawid Warzyński – w imieniu pracujących rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola      i oddziału przedszkolnego w S.P. w Osiu, prosił o zapewnienie opieki przedszkolnej przez cały okres wakacyjny.

Radny Pan Włodzimierz Powierża – wnioskował o wyrównanie i utwardzenie drogi przy posesji  nr 18, 20 i 22 w Żurze.


Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i złożył informację          z działań podejmowanych za okres między sesjami. 
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez radnego Pana Jacka Bociana
–   w sprawie wymiany słupa energetycznego na ulicy Szkolnej w Osiu – po oględzinach przedstawiciela firmy Enea stwierdzono, że słup nie zagraża bezpieczeństwu. W miarę dostępnym środków finansowych zadanie zostanie wykonane w przyszłości.
- w sprawie zainstalowania defibrylatora AED w miejscu dostępnym i odpowiednio oznaczonym - Pan Wójt poinformował, że kilka jednostek posiada już defibrylator np. OSP Osie i WWOPR. Jeżeli znajdą się wolne środki finansowe to w przyszłości powrócimy do tematu i można by zainstalować defibrylator przy budynku GOK w Osiu oraz przy budynku WPK w Tleniu.
W nawiązaniu do interpelacji Pana Włodzimierza Powierży dotyczącej zamontowania lamp oświetleniowych w Żurze -  Pan Wójt stwierdził, że jest wykonana dokumentacja i cała miejscowość Żur będzie oświetlona.
W odpowiedzi na interpelację Pana Romana Waśkowskiego w sprawie usunięcia dwóch uschniętych drzew rosnących przy placu zabaw na skwerze A.Hoffmanna w Tleniu Wójt Gminy Osie stwierdził, że procedura jest w toku, przedstawiciele Starosty oszacują podczas oględzin i zadecydują.
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag, stanowią one załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 6. 
W następnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wczorajszych posiedzeniach Komisji Społecznej i Gospodarczej.

a) Uchwała Nr XXI/155/21 w sprawie dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2021 rok
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. Za przyjęciem powyższej uchwały radni głosowali jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

b) Uchwała Nr XXI/156/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2021-2025
 Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

c) Uchwała nr XXI/157/21  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Osie
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

d) Uchwała Nr XXI/158/21  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt w/w uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. Za przyjęciem powyższej uchwały radni głosowali jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf


e) Uchwała Nr XXI/159/21 w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki bytowe i komunalne oraz osady ściekowe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej biologicznej oczyszczalni ścieków w Osiu
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

f) Uchwała Nr XXI/160/21 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

g) Uchwała nr XXI/161/21 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych Gminy Osie
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. Za przyjęciem powyższej uchwały radni głosowali jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

h) Uchwała nr XXI/162/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

i) Uchwała nr XXI/163/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

j) Uchwała nr XXI/164/21 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater odczytał projekt w/w uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. Za przyjęciem powyższej uchwały radni głosowali jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

k)  Uchwała nr XXI/165/21 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Osie na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029
Projekt w/w uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. Za przyjęciem powyższej uchwały radni głosowali jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (139kB) pdf

l) Uchwała nr XXI/166/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (141kB) pdf

 ł) Uchwała nr XXI/167/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt w/w uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. Za przyjęciem powyższej uchwały radni głosowali jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

Ad. 7.

W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji stałych o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r.
Przewodniczący Komisji: Gospodarczej, Społecznej, Rewizyjnej kolejno przedstawili sprawozdania z działalności. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Daniel Siewert przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy pisemną wersję sprawozdania. 
Powyższe sprawozdania zostały  przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. pobierz>>> (137kB) pdf
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski poinformował, że radni otrzymali ocenę zasobów      w ustawowym terminie. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla  Gminy Osie była szczegółowo omawiana przez Panią Annę Wiśniewską – Kierownika GOPS-u na wczorajszych posiedzeniach komisji stałych. Do omówionej oceny zasobów pomocy społecznej Radni nie mieli uwag i zastrzeżeń. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. pobierz>>> (1609kB) pdf

Ad. 9.
W tym punkcie posiedzenia Pani Anna Wiśniewska przedstawiła w sposób szczegółowy sprawozdanie      z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu za 2020 rok.
Rada Gminy w/w sprawozdanie przyjęła bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. pobierz>>> (137kB) pdf
Sprawozdanie oraz głosowanie imienne stanowią załączniki do protokołu. pobierz>>> (3772kB) pdf

Ad. 10.
Brak wolnych wniosków, dyskusji.

Ad. 11.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył    XXI Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XXI  sesję Rady Gminy Osie”.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
 Roman Waśkowski  

         
Protokołowała
Michalina Wiśniewska                                                                         

Do pobrania:
Protokół nr XXI/21 (1949kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (10 czerwca 2021)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (10 czerwca 2021, 13:59:13)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (10 czerwca 2021, 14:31:41)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44