Protokół nr XIV/16 z dnia 7 września 2016 r.

Protokół nr XIV/16

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  7 września 2016 r. w godz. od 15.30 do 16.55                             w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XIV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. Nieobecny radny –  Mariusz Deinowski.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2016 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok,
b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020,
c) nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiu,
d) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy   w Rodzinie na lata 2016 – 2020,
e) przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla  Gminy Osie na lata 2016-2020,
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań gminie Osie dotyczących  utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Uroczysko Niedźwiedź",
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie, 
i) zaliczenia drogi Osie – Miedzno do kategorii dróg gminnych,
j) zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Osie
8. Informacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Osie 
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.06.2016 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.

Radna Pani Irena Kozłowska -  prosiła o zmianę godziny kursu autobusu na trasie Osie-Jaszcz-Świecie na wcześniejszą. Wniosek uzasadniła tym, że autobus jeździ zbyt późno i młodzież szkolna nie ma możliwości dojechania do szkół w Świeciu na godzinę 8:00 rano.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez :
- Radnego Pana Dawida Warzyńskiego w sprawie uzupełniania piasku  na placu zabaw przy ul. Polnej w Osiu  i remontu wiaty PKS na rynku w Osiu. Poinformował, że piasek został uzupełniony i wiata została naprawiona.
- Radnego Pana Kazimierza Nastróżnego w sprawie udostępnienia do ruchu turystycznego drogi leśnej przeciwpożarowej o numerze 15 lub 16. Pan Michał Grabski wyjaśnił, że droga nr 15 była i jest udostępniona do ruchu turystycznego. Natomiast droga nr 16 należy do Nadleśnictwa Trzebciny, jest drogą przeciwpożarową, jej budowa była finansowana ze środków unijnych i na razie nie może zostać udostępniona do ruchu turystycznego.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 6. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy Osie przystąpiła do przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że powyższą informację radni otrzymali w ustawowym terminie.  Na posiedzeniach Komisji Rady Gminy po przedstawieniu przez Wójta i Skarbnika była analizowana i pozytywnie zaopiniowana.
Następnie Wójt Gminy Osie  Michał Grabski przestawił zgromadzonym poszczególne dane dot. wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie, stwierdzając, że budżet  jest realizowany zgodnie z założeniami.
W związku z tym, że nie było uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionej informacji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła ją jednogłośnie.
Informacja

Ad. 7. 
W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał: 

a) Uchwała nr XIV/106/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2016 rok 
Przewodniczący posiedzenia odczytał i poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b) Uchwała nr XIV/107/16 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016-2020
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XIV/108/16 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Osiu 
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XIV/109/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że ten i kolejny projekt uchwały był szczegółowo przedstawiany przez Panią Mirosławę Felczykowską-Kierownika G.O.P.S. na posiedzeniach komisji. Po czym odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

e) Uchwała nr XIV/110/16 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla  Gminy Osie na lata 2016-2020
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie.
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

f) Uchwała nr XIV/111/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia zadań gminie Osie dotyczących  utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

g) Uchwała nr XIV/112/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Uroczysko Niedźwiedź"
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

h) Uchwała nr XIV/113/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

i) Uchwała nr XIV/114/16 w sprawie zaliczenia drogi Osie – Miedzno do kategorii dróg gminnych
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

j) Uchwała nr XIV/115/16 w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie gminy Osie
Powyższy projekt uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

Ad. 8.
W tej części posiedzenia przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zaprosił 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń z terenu Gminy Osie, aby przybliżyć działalność tych podmiotów, które współpracują na rzecz naszego społeczeństwa i promują Gminę Osie.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Józef Belt – Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Osiu, który przedstawił informacje z działalności podległej mu jednostki dotyczącą m.in. wykonywanych zadań, składu osobowego spółki, zakupionego sprzętu, współpracy z Kujawsko-Pomorski Zarządem Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Bydgoszczy. Na koniec wypowiedzi Pan Józef Belt podziękował Radzie Gminy Osie za dotychczasowe wsparcie finansowe.
Następnie Pani Zofia Malinowska  - przewodnicząca Ligii Kobiet w Osiu przedstawiła skład osobowy, przybliżyła zgromadzonym działania Ligii Kobiet dot. organizacji uroczystości np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zbiórki pieniędzy dla osób poszkodowanych, wycieczek itp.
Pan Henryk Porożyński – opiekun szkolnego koła Caritas zabrał głos na temat działalności polegającej  na udzielaniu pomocy osobom potrzebującym m.in. poprzez przeprowadzanie zbiórek rzeczy i pieniędzy. Pan Porożyński przedstawił zebranym z jakimi problemami ma do czynienia udzielając pomocy. Stwierdził, że kto zwraca się o pomoc to ją otrzymuje dzięki zaangażowaniu pracującej w szkolnym kole Caritas młodzieży.
Na zakończenie Pan Porożyński zaprosił chętnych na obchody 25-lecia Caritasu, które odbędą się w Starogardzie Gdańskim i podziękował za dotychczasowe wsparcie.
Na zakończenie tego punktu obrad głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie – Pan Mieczysław Plewacki, który wykorzystując pokaz slajdów przedstawił informacje z działalności stowarzyszenia tj. utrzymanie finansowe stowarzyszenia, organizacja ferii zimowych, obozów młodzieżowych, festynów, wycieczek, warsztatów.

Ad. 9. 
Pan Józef Belt – zwrócił się z prośbą o umieszczenie większego lustra drogowego na niebezpiecznym zakręcie  w Osiu u zbiegu ulic Kościelnej i Szkolnej. Prosił także o oznaczenie miejsca postoju autobusu PKS w Osiu.
Radny Pan Dawid Warzyński – zwrócił się z pytaniem do Pana Andrzeja Kowalskiego – Dyrektora GOK, czy funkcjonuje Rada Programowa przy GOK?
Pan Andrzej Kowalski- stwierdził, że w roku 2008 na prośbę  Przewodniczącego Rady Gminy taka rada została powołana. Jednak  z powodu problemów organizacyjnych po 4 latach z upływem kadencji została rozwiązana a kolejnej nie powołano. Dodał, że co roku przedstawiane jest sprawozdanie z działalności GOK. Jeżeli radny Pan Warzyński widzi taką potrzebę – to do tematu utworzenia Rady Programowej można powrócić.

Ad. 10.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył IV Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Wiśniewska  

Do pobrania:
Protokół nr XIV/16 (1718kB) pdf   

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (4 października 2016)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (4 października 2016, 11:51:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364