Protokół Nr XX/09 z dnia 30.03.2009r.

P r o t o k ó ł      Nr  XX/09
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  30 marca  2009 r.  w godz. od 15.15  do 16.55 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel .
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 r.
b. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i zabezpieczenia jej spłaty
c. Wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2009-2012
d. Zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wałkowiska”
e. Zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Osie na lata 2009-2015”
f. Regulaminu wynagradzania nauczycieli
g. wyrażenia zgody na przystąpienie i realizacje przez Gminę Osie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia                            i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora
h.  przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” dotyczący podniesienia kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek dla których organem prowadzącym jest Gmina Osie
i. zmian w podziale Gminy Osie na stałe obwody głosowania
j.   nabycia na własność Gminy Osie części działek położonych w miejscowości Osie gm.
     Osie
k.  sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy
l.   przeznaczenia do sprzedaży działki nr 46/2 o pow. 0,0758ha KW 29116 położonej                  
     w miejscowości Pruskie Gmina Osie
m. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze,
     specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
     całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
n.  sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XII/77/2008 Rady Gminy Osie z dnia 29
      kwietnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
      zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Osie, Łążek, Pruskie,
      Stara Rzeka, Tleń i Wałkowiska w Gminie Osie

7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2008 r.
8. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2009 r.
9. Informacja Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu na temat działalności podległej mu placówki.
10. Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3
W tej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.12.2008 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.
Ad. 4
Radni  zgłosili następujące  interpelacje:
Radny Michał Dombrowski –
1) prosił, aby skontaktować się z osobami, które kiedyś w okresie letnim prowadziły kino w Tleniu, czy nie byłoby możliwości wznowienia tej działalności.
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – iż Państwo którzy prowadzili kino letnie odnotowywali mała frekwencję i ponosili straty.
2) nawiązał do powstającego Punktu Informacji Turystycznej – zaproponował aby był on dobrze rozwinięty poprzez np. wstawianie tablic informacyjnych przy wjeździe do miejscowości, opis przystani kajakowych.
Radny Wojciech Kater-  
1) ponownie wnioskuje o uzupełnienie poboczy na drodze Tleń-Łążek. Gdy poprzednio była podejmowana ta sprawa, uzyskano odpowiedź z Powiatowego Zarządu Dróg w
Świeciu, iż droga ta będzie naprawiana w 2013 r.; jednak w interpelacji Pan Kater wnioskował o uzupełnienie poboczy.
2) Wystąpił z wnioskiem aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie usunięcia drzew i krzewów przy drodze z Tlenia do Łąźka, ponieważ droga ta staje się coraz mniej przejrzysta i stanowi to zagrożenie.
3) Zwrócił się z prośbą o umieszczenie na budynku Urzędu Gminy herbu Gminy Osie; a  w dalszym etapie na pozostałych obiektach gminy. Rozumie iż z powodu „ściśniętego” budżetu, jest to temat na bliższą przyszłość.
4) Wnioskował, aby na postumencie stojącym w centrum Osia umieścić napisy – Gmina Osie.

Ad. 5
Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał     i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
Wójt Gminy zabrał także głos odnośnie interpelacji radnego Wojciecha Katera – w sprawie złego stanu poboczy na drodze Tleń-Łążek. Stwierdził, iż należy ponownie zgłosić tę sprawę do Powiatowego Zarządu dróg, ponieważ nie sposób czekać do 2013 r. na remont drogi.


Ad. 6

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a. Uchwała Nr XX/114/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 r.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych , głosów przeciw nie było, 1 radny  wstrzymał się od głosu.

b. Uchwała Nr XX/115/09 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej                          z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  i zabezpieczenia jej spłaty
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XX/116/09 w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2009-2012
W/w projekt uchwały odczytał oraz poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący Rady Roman Waśkowski. Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.

d. Uchwała Nr XX/117/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wałkowiska”
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.  Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

e. Uchwała Nr XX/118/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Osie na lata 2009-2015”
Projekt powyższej uchwał przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

f. Uchwała Nr XX/119/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

g. Uchwała Nr XX/120/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizacje przez Gminę Osie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora
W/w projekt uchwały poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący Rady Roman Waśkowski
Rada Gminy powyższą uchwałę przyjęła jednogłośnie bez uwag.

h. Uchwała Nr XX/121/09 w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” dotyczący podniesienia kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek dla których organem prowadzącym jest Gmina Osie
Projekt powyższej uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał ją pod głosowanie.
Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.
 
i. Uchwała Nr XX/122/09 w sprawie zmian w podziale Gminy Osie na stałe obwody głosowania
Ponieważ radni nie mieli uwag Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie.

j. Uchwała Nr XX/123/09 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie części działek  
 Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał pod głosowanie. 
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie  
                                                                
k.  Uchwała Nr XX/124/09 w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia w  drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność gminy
W/w projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

 l.  Uchwała Nr XX/125/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 46/2 o pow. 0,0758ha KW 29116 położonej w miejscowości Pruskie Gmina Osie
Do przedstawionego projektu uchwał radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.

m. Uchwała Nr XX/126/09 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Powyższy projekt uchwały  przedstawił  przewodniczący obrad Roman Waśkowski. Radni w głosowaniu  przyjęli ją jednogłośnie.

n.  Uchwała Nr XX/127/09 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XII/77/2008 Rady Gminy Osie z dnia 29 kwietnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach Osie, Łążek, Pruskie, Stara Rzeka, Tleń i Wałkowiska w Gminie Osie
Projekt powyższej uchwały , jak wszystkie poprzednie projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, które nie wniosły żadnych zmian.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.

Ad. 7
W kolejnym punkcie sesji Rady Gminy Przewodniczący Komisji stałych kolejno przedstawili sprawozdania z działalności ich Komisji za 2008 r.
Za przyjęciem przedłożonych sprawozdań radni głosowali jednogłośnie.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8
W tym punkcie posiedzenia przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie przedstawili plany pracy na 2009 r.
Za przedłożonymi planami pracy radni głosowali jednogłośnie.
Plany pracy poszczególnych Komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 9

W następnym punkcie obrad Dyrektor  Przedszkola Publicznego w Osiu przedstawiła informację z działalności podległej jej jednostki.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Radny Henryk Jędryczka zadał pytanie o miejsca dla dzieci w klasach zerowych.
Pani Ewa Mechlińska w odpowiedzi podała liczbę dzieci 5 i 6-cioletnich.
Radny Wojciech Kater odniósł się do zmian w ustawie o systemie oświaty dotyczących danej problematyki.
Głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Michał Grabski uspokajając zgromadzonych, iż ten temat jest podejmowany, „spokojnie sobie poradzimy”. Poinformował także, że oddział zelówkowy zostanie utworzony w szkole „Jutrzenka”.   

W tym miejscu Pan Tadeusz Noga oraz Pan Stefan Łysek zostali uhonorowani odznaką „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Osie. Powyższe odznaki miały być wręczone na uroczystej sesji z okazji święta Niepodległości Polski w dniu 11 listopada 2008r., jednakże ze względów technicznych Ministerstwo Środowiska wydało je dopiero w miesiącu lutym br. Stąd też Wójt Gminy postanowił  wręczyć odznaczenia na obecnej sesji Rady Gminy

Następnie Przewodniczący obrad poinformował radnych o obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz zapoznał obecnych z pismem z Telekomunikacji Polskiej w sprawie dostępu do Internetu

Ad. 10
Nie wniesiono żadnych wniosków ani uwag.

Ad. 11
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XX Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Protokółowała

Michalina Krasucka

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (8 kwietnia 2009)
Opublikował: Michalina Krasucka (8 kwietnia 2009, 14:48:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1481