Protokół nr XXII/13 z dnia 2 lipca 2013 r.

Protokół nr XXII/13

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 2 lipca 2013 r. w godz. od 15.15 do 16.45   w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXII  Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych         
w  sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecny radny: Kazimierz Nastróżny.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy Osie zgłosił wniosek o wykreślenie z  porządku obrad w punkcie 6 lit. c tj. uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.             Pan Wójt wyjaśnił, że projekt tej uchwały był konsultowany z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy, stanowiska są rozbieżne i należałoby go zmienić i podjąć na kolejnej sesji Rady Gminy.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższą zmianę porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym  zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-2019,
b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
d) wskazania przedstawiciela Gminy Osie do Rady Wdeckiego Parku Krajobrazowego,
e) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
f) nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie  działki gruntu położonej w miejscowości  Tleń , gmina Osie.
7. Informacja Skarbnika Starostwa Powiatowego w Świeciu na temat współpracy  pomiędzy           Starostwem Powiatu a Gminą Osie
8.  Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad sesji.


Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.05.2013 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy       i oświaty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie.
Radny Janusz Porożyński zwrócił się z prośbą o uzupełnienie w protokole zgłoszonej przez niego interpelacji. Przewodniczący posiedzenia poinformował, że protokół został uzupełniony.
Rada Gminy głosowała  jednogłośnie za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. 

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radny Łukasz Sowiński – prosił o poddanie pod dyskusję Rady Gminy oraz Urzędu Gminy w Osiu dalsze utrzymywanie uchwały regulującej wysokość opłat klimatycznych w naszej gminie. Opłaty te są na stosunkowo wysokim poziomie w porównaniu do innych miejscowości turystycznych w Polsce. Na chwilę obecną opłaty te są uiszczane w sposób nieregularny, część ośrodków płaci tą opłatę a część niekoniecznie. Prosił o wzięcie pod uwagę uchylenie uchwały regulującej wysokość stawek. W dalszej perspektywie może to w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój turystyczny oraz współpracę między właścicielami ośrodków na terenie naszej gminy. Treść uchwały jaka jest w tej chwili nie reguluje formy rozliczania się z w/w opłat.

Ad. 5. 

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Radnego Dawida Warzyńskiego w sprawie usunięcia pomnikowego dębu w Starej Rzece. Pan Wójt poinformował, że została ustawiona tablica ostrzegawcza. Dodał, że na dzisiejszej sesji zostanie podjęta uchwała w  tej sprawie. Następnie wystąpi się do Nadleśnictwa Trzebciny o wycięcie dębu w części lub w całości. 
- Radnego Janusza Porożyńskiego w sprawie utwardzenia dróg gruntowych w miejscowości Brzeziny. Wójt Gminy stwierdził, że w dalszej perspektywie drogi  zostaną zmodernizowane. Oznajmił, że doraźnie  drogi te będą podsypywane w miejscach łączących je z drogą powiatową.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6. 

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr XXII/158/13 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2013-2019 
Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

b) Uchwałę nr XXII/159/13 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2013 rok
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia.   
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

c) Uchwałę nr XXII/160/13  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty             
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do propozycji Pana Wójta dotyczącej wysokości stawek zostały wniesione zmiany na posiedzeniach komisji. Zadecydowano, aby stawka opłaty za odpady segregowane wynosiła 7 zł, a za odpady niesegregowane 15 zł.
Następnie Pan Roman Waśkowski odczytał projekt uchwały z wprowadzonymi zmianami, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

d) chwałę nr XXII/161/13 w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Osie do Rady Wdeckiego Parku Krajobrazowego 
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski . 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e) Uchwałę nr XXII/162/13 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Do przedstawionego przez Przewodniczącego posiedzenia projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

f) Uchwałę nr XXII/163/13 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie  działki gruntu położonej w miejscowości  Tleń , gmina Osie 
Z treścią powyższej uchwały zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Za przyjęciem uchwały radni głosowali jednogłośnie.

Ad. 7.

Następnie głos zajął zaproszony na sesję Pan Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu Świeckiego na temat współpracy  pomiędzy Starostwem Powiatu a Gminą Osie.
Pan Dariusz Woźniak wypowiedź rozpoczął od stwierdzenia, że współpraca z Gminą Osie jest bardzo dobra. Następnie wykorzystując pokaz slajdów przedstawił wspólne projekty finansowane przez Gminę Osie i Powiat Świecki.  Stwierdził, że tylko dzięki dobrej współpracy możliwa była realizacja tylu projektów. Zaprezentowane przez Pana Woźniaka projekty drogowe realizowane przez Powiat Świecki przy dofinansowaniu ze środków Gminy Osie to m.in. 
- przebudowa ciągu dróg: Tuchola – Tleń, Osie-Żur, Żur-Krąplewice, Osie-Stara Rzeka, Łążek – Tleń, Zdroje-Wierzchy. Skarbnik Powiatu zapoznał obecnych także z dotacjami z ochrony środowiska dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gminnej Spółki Wodnej oraz ze środkami z funduszu pracy przekazanymi dla tutejszych przedsiębiorców.
Radny Dawid Warzyński odniósł się do omawianych przez Pana Woźniaka problemów związanych z przebudową drogi  wojewódzkiej Warlubie – Osie. Zapytał na czym polegają te problemy?
Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że droga ta była zawarta w projekcie kluczowym, niestety została z niego usunięta. Na spotkaniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich został przedstawiony program przebudowy dróg wojewódzkich w którym widnieje tylko jedna droga z naszego powiatu.  Powiat Świecki zaprotestował, przedstawiając jakie by widział drogi wojewódzkie do przebudowy – ujmując drogę Warlubie- Osie jako kluczową. Pan Skarbnik dodał, że do rozmów wróci się we wrześniu.
W kolejnej części głos zabrał Wójt Gminy Osie, który zwrócił uwagę na pogłoski, że gmina nie pozyskuje pieniędzy unijnych. Z wystąpienia Pana Skarbnika Powiatu każdy może wywnioskować, że zarówno Powiat jak i Gmina Osie przy realizacji wspólnych przedsięwzięć w znaczny sposób wykorzystują środki unijne.
Pan Wójt stwierdził, że  współpraca ze Skarbnikiem Powiatu zawsze układa się na dobrym poziomie. Złożył podziękowania Panu Dariuszowi Wożniakowi oraz Zarządowi Powiatu za tak pomyślną współpracę wyrażając nadzieję, że dalej będzie się ona owocnie rozwijać.

Ad. 8.

W dyskusji i wolnych wnioskach głos zabrali:
Pan Robert Bocian – mieszkaniec Brzezin, który zwrócił się do Rady Gminy o natychmiastową interwencję dotycząca zamykania boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Brzezinach. Stwierdził, że dostęp do boiska i trybun jest utrudniony poprzez zamykanie boiska na klucz.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach Pan Bogusław Wiśniewski poinformował, że zgodnie z ustaleniami Sołtys Brzezin otrzymał klucz i nim dysponuje, w każdym momencie może udostępnić boisko. Natomiast według Pana Wiśniewskiego trybuny nie mogą stanowić miejsca wieczornych spotkań dla młodzieży.
Radny Łukasz Sowiński stwierdził, że boisko powinno być ogólnodostępne. Zwrócił uwagę, że są inne mechanizmy, aby pilnować osoby przebywające wieczorem na trybunach.
Przewodniczący Rady Gminy – korzystając z obecności Komendanta Posterunku Policji w Osiu prosił o zwiększenie na okres letni patroli policji z urządzeniem do mierzenia prędkości w miejscowości Tleń.   Jest to prośba wielu mieszkańców tej miejscowości.

Ad. 9.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

Michalina Wiśniewska                                                                 Roman Waśkowski

Protokół nr XXII/13 (151kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (5 lipca 2013)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (5 lipca 2013, 12:50:18)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (5 lipca 2013, 13:51:54)
Zmieniono: załączenie wersji pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1172