Protokół nr XIX/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Protokół nr XIX/12

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. w godz. od 15.15 do 16.15  w sali  widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XIX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w  sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecny radny Lech Różyński.
W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku w punkcie 7 o podjęcie uchwał:  lit. c) w sprawie dokonania zmiany budżecie gminy Osie na 2012 rok oraz lit. d) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016.
Pan Roman Waśkowski dodał, że  w dniu dzisiejszym zaistniała potrzeba ich podjęcia, dlatego też poprosił Skarbnika Gminy o omówienie wprowadzanych projektów uchwał.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w zmiany porządku obrad.
Po wyjaśnieniach Pana Andrzeja Sitkiewicza radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Uchwalenie budżetu gminy Osie  na 2013 rok:
    a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
    b) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2013,
    c) głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2013-2019,
b) zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
c) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok,
d) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016.
8. Informacja Komendanta  Gminnego  Ochrony  Przeciwpożarowej  Gminy  Osie
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 11.12.2012 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty.
Radny Łukasz Sowiński stwierdził, że w/w protokół  do dnia dzisiejszego nie został umieszczony na stronie BIP-u.
Po czym zwrócił się z prośbą o udostępnianie protokołów z sesji w formie papierowej  i dołączenie ich do materiałów przeznaczonych do analizy na sesję kolejną. Pan Łukasz Sowiński zwrócił również uwagę na słabą aktualizację Biuletynu Informacji Publicznej, po czym prosił o zamieszczanie na stronie wspomnianego biuletynu protokołów z posiedzeń komisji. Według Radnego wpłynie to na zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz na większe zaangażowanie w sprawy gminne.
Po wystąpieniu radnego Łukasza Sowińskiego Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Za przyjęciem sporządzonego protokołu głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
W związku z tym, że nikt z obecnych radnych nie zgłosił interpelacji Przewodniczący Rady zamknął punkt stwierdzając ich brak. 

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
Pan Wójt nawiązał do interpelacji radnego Mariusza Deinowskiego w sprawie przygotowania projektu uchwały dotyczącej pomocy socjalnej dla rodzin wielodzietnych, osób bez dochodów lub o najniższych dochodach w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami. Pan Michał Grabski wyjaśnił, że nie ma potrzeby podejmowania dodatkowej uchwały, ponieważ gmina przyznaje dodatek mieszkaniowy, z którego może skorzystać dosyć liczne grono osób. Osoby składające wniosek o dodatek mieszkaniowy muszą  dostarczyć rachunki potwierdzające poniesione wydatki związane z zajmowaniem lokalu tj. czynsz, opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu (energia elektryczna, wywóz nieczystości, opłata za wodę, gaz itp.).  
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6. 
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2013 rok.
a) Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. zapoznał obecnych Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski.
b) Następnie Pan Roman Waśkowski odczytał informacje zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie budżetu Gminy Osie na 2013 r. Poinformował, że uwagi te były już zawarte w autopoprawce, którą radni otrzymali wraz  z materiałami na sesję.
W dalszym ciągu obrad przewodniczący posiedzenia poprosił o przedstawienie opinii przewodniczących komisji stałych Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Społecznej Jacek Bocian stwierdził, że budżet gminy na 2013 rok jest stabilny a deficyt znajduje się na bezpiecznym poziomie. Dodał, że Komisja Społeczna podczas posiedzenia projekt budżetu przyjęła większością głosów.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kozłowska stwierdziła, że budżet jest zrównoważony; Komisja nie wniosła do niego zastrzeżeń i przyjęła go jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Wojciech Kater odczytał pozytywną opinię dot. projektu budżetu na 2013 r. Dodał, że Komisja Gospodarcza na posiedzeniu analizowała projekt budżetu, uznała go za zrównoważony i nie zaproponowała zmian w  jego strukturze. Opinia Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Michał Grabski w skrócie omówił zaplanowany na 2013 rok budżet Gminy Osie, przedstawiając przede wszystkim najważniejsze planowane na przyszły rok inwestycje.
Radny Janusz Porożyński zapytał o zapis w budżecie dotyczący zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu – co będzie z tymi pięniedzmi, gdyby wniosek o dofinansowanie tego zadania został odrzucony?
Wójt Gminy odpowiedział, że gdyby tak się stało to powiadomi o tym radnych, przedstawi swoje propozycje a  radni z przedstawionych propozycji wybiorą to co ich zdaniem będzie najważniejsze.
c) Ponieważ nie było więcej uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XIX/128/12 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osie na 2013 rok.
Powyższa uchwała została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 7. 
W tym punkcie obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwałę nr XIX/129/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2013-2019
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały.   Poinformował, że projekt powyższej uchwały , jak wszystkie pozostałe projekty uchwał był przedstawiany przez Wójta Gminy na posiedzeniach komisji stałych. 
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

b) Uchwałę nr XIX/130/12 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze szkół i przedszkoli, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Projekt w/w uchwały przedstawił i poddał pod głosowanie Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski . 
Radni do projektu nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

c) Uchwałę nr XIX/131/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok
Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli go  jednogłośnie.

d) Uchwałę nr XIX/132/12 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący posiedzenia. 
Rada Gminy głosowała jednogłośnie za przyjęciem powyższej uchwały.

Ad. 8.
W tym punkcie posiedzenia zabrał głos Pan Mirosław Nagórski – Komendant  Gminny  Ochrony Przeciwpożarowej  Gminy  Osie.
Pan Nagórski przedstawił informację  z działalności i stanu organizacyjnego gminnych jednostek Ochotniczych  Straży Pożarnych. Omówił również zaangażowanie poszczególnych jednostek w dniu 14 lipca br. i dniach następnych, w związku z przejściem przez teren Gminy Osie trąby powietrznej.
Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.
Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. 9.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczących komisji stałych o przygotowanie na następną sesję sprawozdań z działań komisji w roku 2012 oraz planów pracy na 2013 rok.
Następnie Pan Roman Waśkowski przypomniał zakres spraw poszczególnych komisji i poprosił, aby roczne plany pracy zawierały oprócz spraw proceduralnych dotyczących poszczególnych sesji - tematy zawarte we wspomnianym wyżej zakresie. Pan Waśkowski zwrócił także uwagę przewodniczącym komisji, aby zaplanowali 6 posiedzeń komisji na każdy temat.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zaprosił wszystkich obecnych na spotkanie samorządowe świąteczno-noworoczne w dniu 06.01.2013  r., Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tym spotkaniu życzył w imieniu Pana Wójta i własnym Szczęśliwego Nowego Roku 2013.

Ad. 10.

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XIX Sesję Rady Gminy Osie.

Na tym protokół zakończono.


   Protokołowała:                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 
Michalina Wiśniewska                                                                 Roman Waśkowski

Do pobrania:
Protokół nr XIX/12 (151kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (8 stycznia 2013)
Opublikował: Michalina Krasucka (8 stycznia 2013, 13:39:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1065