Protokół nr XXVII/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXVII/10
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  28 stycznia  2010 r.  w godz. od 15.15  do  16.20 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

XXVII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecny  radny : Wiesław Nikel .
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Porządek  obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu  nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej,
b. ustalenia opłaty za korzystanie ze składowisk komunalnych w gminie Osie,
c. likwidacji  Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy,
d. dokonania zmian w  budżecie Gminy Osie na 2010 r.,
e. zatwierdzenia „Planu odnowy  miejscowości Wierzchy na lata 2010-17”
f. wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2009 – 2013
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2009 r.
8.  Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2009 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
10.  Wolne wnioski i dyskusja
11.  Zakończenie obrad sesji. 

Ad. 3
W tej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.12.2009 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 4
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał     i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .


Ad. 6

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a. Uchwała Nr XXVII/168/10 w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu  nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej

Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XXVII/169/10 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze składowisk komunalnych w gminie Osie
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
 Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją  jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XXVII/170/10 w sprawie likwidacji  Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy
W/w projekt uchwały odczytał oraz poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski. Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.

d. Uchwała Nr XXVII/171/10 w sprawie dokonania zmian w  budżecie Gminy Osie na 2010 r.
Projekt powyższej uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, następnie poprosił o głos Pana Andrzeja Sitkiewicza-skarbnika gminy, który wyjaśnił wprowadzone zmiany w projekcie uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją  jednogłośnie

e. Uchwała Nr XXVII/172/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy  miejscowości Wierzchy na lata 2010-17”
Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał ją pod głosowanie. 
Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

f. Uchwała Nr XXVII/173/10 w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych na lata 2009 – 2013
Projekt powyższej uchwały , jak wszystkie poprzednie projekty uchwał był omawiany i rozpatrywany przez Komisje Rady Gminy, które nie wniosły żadnych zmian.
W związku z tym, że nie było pytań Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Ad. 7
W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji stałych o przedstawienie sprawozdania z działalności ich Komisji za 2009 r.
Za przyjęciem przedłożonych sprawozdań radni głosowali jednogłośnie.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.8
W kolejnym punkcie posiedzenia przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy Osie przedstawili plany pracy na 2010 r.
Za przedłożonymi planami pracy radni głosowali jednogłośnie.
Plany pracy poszczególnych Komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
W tej części obrad Przewodniczący Rady Gminy zabrał głos w sprawie przypadającego w tym roku 20-lecia samorządu terytorialnego, poinformował, iż z tej okazji odbędzie się uroczysta sesja połączona z zakończeniem kadencji Rady Gminy.

Ad. 9
W następnym punkcie obrad Przewodniczący posiedzenia przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag .

Ad. 10
Nie wniesiono żadnych wniosków ani uwag.

Ad. 11
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXVII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy

  (-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół nr XXVII/10 pobierz>>> (109kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (10 lutego 2010)
Opublikował: Michalina Krasucka (10 lutego 2010, 10:00:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1529