Protokół nr XIX z dnia 27 stycznia 2021 r.

Protokół nr XIX/21

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  27 stycznia 2021 r. w godz. od 15.30 do 16.10                            w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XIX Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Nieobecni radni: Hanna Rink i Michał Recki.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy Osie złożył wniosek, aby dodać  dwie uchwały w punkcie 6 lit. d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu oraz w lit. e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dragacz.
W związku  z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższą zmianę porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym  zmianę porządku obrad przyjęli jednogłośnie. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (135kB) pdf
W tym momencie na salę obrad przybył radny Michał Recki. Aktualna ilość radnych biorących udział   w posiedzeniu – 14.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezinach,
  b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej  Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
  e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Dragacz.
7.  Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji        

       
Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 30.12.2020 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (136kB) pdf

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radna Pani Mariola Antoszewska – wnioskowała o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg  w Świeciu w sprawie postawienia znaku informującego o kierunku jazdy do miejscowości Miedzno-Osie; przy drodze powiatowej Wałkowiska-Jeżewo na wysokości zjazdu na drogę gminną w kierunku Miedzna-Osia za Brzezinami i przed pensjonatem Borowa Dolina.


Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. 
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez radnego Pana Wojciecha Kater 
–   w sprawie wycięcia 4 drzew rosnących w pasie drogi powiatowej Tleń-Łążek na odcinku leśnym. Pismo zostało przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi;
- w sprawie udostępnienia informacji o przyjmowaniu lekarzy w Gminnej Przychodni w Osiu - Pan Wójt poinformował, że informacja ta pojawiła się na stronie internetowej Gminy Osie.

Wójt Gminy Osie zapoznał  także obecnych z informacją sporządzoną według stanu na dzień 31.12.2019 r.  z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały       nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku.
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag, stanowią one załączniki do niniejszego protokołu. pobierz>>> (227kB) pdf

Ad. 6. 
W następnym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a)Uchwała Nr XIX/143/21 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzezinach
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował obecnych, że projekty uchwał były omawiane na wczorajszym wspólnym posiedzenia Komisji Społecznej i Gospodarczej. Poprosił Pana Wójta o zabranie głosu na temat w/w projektu uchwały. Wójt Gminy wyjaśnił, że jest to zamiar przekształcenia S.P. w  Brzezinach, nie jest to likwidacja; następnie odczytał uzasadnienie do uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych, 1 radna głosowała przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

b) Uchwała Nr XIX/144/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie
 Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

c) Uchwała nr XIX/145/21  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej  Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu radni nie wnieśli uwag i  w głosowaniu jawnym przyjęli ją  jednogłośnie. 
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (137kB) pdf

d) Uchwała Nr XIX/146/21  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu 
Projekt powyższej uchwały przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Do w/w projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf

e) Uchwała Nr XIX/147/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dragacz
Z treścią powyższej uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena Kozłowska .
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.
Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. pobierz>>> (138kB) pdf


Ad. 7.

Radny Pan Jacek Bocian zapytał możliwość korzystania ze skroplonego gazu ziemnego, czy są prowadzone jakieś działania w tym kierunku?
Pan Wójt odpowiedział, że była rozważana taka kwestia, jednak na etapie rozmów z firmą zajmującą się dystrybucją gazu skroplonego temat się zakończył. Głównym celem tej firmy było dostarczanie gazu do przedsiębiorstwa Sokołów, które wybrało inną firmę zajmującą się ogrzewaniem zakładu.

Ad. 8.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył  XIX Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XIX  sesję Rady Gminy Osie”.


Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy 
(-) Roman Waśkowski  

Protokołowała    
(-) Michalina Wiśniewska     
                                                                  

Do pobrania:
Protokół nr XIX/21 (1056kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Wiśniewska (19 lutego 2021)
Opublikował: Michalina Wiśniewska (19 lutego 2021, 13:16:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103