Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 10 stycznia 2019 r.

Osie, dnia 10.01.2019 r.
OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  OSIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


I. Nazwa i adres jednostki: URZĄD  GMINY OSIE, 86-150 OSIE,  UL. DWORCOWA 6

II. Określenie stanowiska:   ds. informatyki i promocji

III. Wymagania związanych ze stanowiskiem

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1. niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
1)    spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669),
2)    znajomość: budowy, obsługi, konserwacji komputerów , umiejętność samodzielnej diagnozy uszkodzeń sprzętu komputerowego, protokołów sieciowych, konfiguracji sieci oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, systemów DOS/Windows, aplikacji biurowych MS Office,
3)    znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności : ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, , rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych.
2.  dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1)    wykształcenie wyższe, preferowany kierunek informatyka,
2)    doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach,
3)    wiedza na temat zadań i funkcjonowania samorządu gminnego,
4)    umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność sprawnej organizacji pracy, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, samodzielność,
5)     posiada prawo jazdy kat. B

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
Do zakresu zadań na stanowisku należy w szczególności:
1)    administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Gminy Osie oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN,
2)    administrowanie serwerami Urzędu, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji,
3)    administracja bazami danych będącymi w użytkowaniu Urzędu,
4)    administracja systemem antywirusowym jednostki,
5)    zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego Urzędu,
6)    wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu,
7)    usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych stanowiskach Urzędu.
8)    nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu Urzędu,
9)    nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego zainstalowanego w Urzędzie,
10)    zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci,
11)    tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej,
12)    wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń.
13)    koordynacja działań w zakresie informatyzacji Urzędu,
14)    współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych,
15)    współpraca w zakresie opracowywania wniosków o fundusze unijne w zakresie środowiska teleinformatycznego,
16)    analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie i rozliczanie ich realizacji,
17)    zarządzanie serwerem poczty elektronicznej, usług hostingowych i DNS oraz platformą sprzętową serwisu WWW,
18)    zarządzanie treścią Biuletynu Informacji Publicznej ,
19)    administracja systemem elektronicznej komunikacji z Głównym Urzędem Statystycznym,
20)    prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,
21)    wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym,
22)    zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania.
23)    analiza problemów związanych z legalnością stosowanego w Urzędzie oprogramowania komputerowego,
24)    wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii,
25)    instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych.
26)    współpraca z pracownikami i kierownictwem urzędu w zakresie nadawania uprawnień dla użytkowników oraz opracowywania projektów i wdrażania regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych, sprzętu i ochrony sieci teleinformatycznych,
27)    identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych,
28)    monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania w zakresie Administratora Systemów Informatycznych,
29)    zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu,
30)    kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych,
31)    kontakty z dostawcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu,
32)    Pełnienie funkcji lokalnego administratora systemu w zakresie systemów rejestrów państwowych,
33)    pełnienie roli opiekuna w zakresie projektów informatycznych,
34)    wsparcie akcji wyborczych w wyborach i referendach,
35)    opracowanie założeń  promocji gminy oraz wdrażanie inicjatyw w zakresie promocji gminy,
36)    opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych gminy, przy współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu,
37)    przygotowywanie projektów informatorów, folderów, kalendarzy, ulotek promocyjnych, zaproszeń,
38)    współpraca w zakresie: tworzenia projektów graficznych, budowanie świadomości marki i kreowania pozytywnego wizerunku gminy,
39)    współpraca z drukarniami, agencjami reklamowymi i wykonawcami materiałów promocyjnych,
40)    bieżące informowanie mieszkańców o działaniach, planach i zamierzeniach władz gminy, aktualizacja strony internetowej i portali społecznościowych gminy,
41)    współpraca ze środkami masowego przekazu w celu kreowania właściwego wizerunku gminy,
42)    prowadzenie dokumentacji członkostwa gminy w stowarzyszeniach, związkach międzygminnych oraz z zakresu współpracy ze społecznościami innych państw i integracji międzykulturowej,
43)    opracowywanie i koordynacja działań w sferze promocji gminy we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi;
44)    udział w imprezach promujących gminę Osie,  w tym współpraca przy organizacji imprez mających na celu promocję gminy  oraz  uczestnictwo w wydarzeniach lokalnej społeczności, obsługa fotograficzna uroczystości gminnych;
45)    kompletowanie materiałów w celu ich publikacji w BIP gminy Osie, na stronach internetowych gminy oraz innych wydawnictwach przy współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu,
46)    zastępstwo na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego i obronności podczas nieobecności pracownika
47)    wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta, Sekretarza Gminy oraz Kierownika Referatu.

V. Warunki pracy na stanowisku:
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z interesantami,
- praca przeważnie siedząca, jednakże wymagająca wyjazdów w teren,
- konieczność koordynowania wielu spraw jednocześnie,
- pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
- zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
- wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania Urzędu Gminy Osie,
-  praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6.

VI. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Osie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII.     Wykaz wymaganych dokumentów:
a) list motywacyjny,
b) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) dokumenty potwierdzających staż pracy (mogą być kserokopie),
f) dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (mogą być kserokopie),
g) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
- o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia                      21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2018 r. poz.  1260 z późn. zm.).
h) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty  należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy Osie, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6, pok. Nr 10  lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “Nabór  na  stanowisko ds. informatyki i promocji” w terminie do 28 stycznia  2019 r. godz. 13.00.
Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy.

IX. Inne informacje
Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią   wymagania formalne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru.  
Selekcja końcowa może się odbyć poprzez przeprowadzenie : testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie .
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


* druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy Osie lub pobrać Pobierz >>> (202kB) pdf
* klauzulę informacyjną dla kandydata można otrzymać w Urzędzie Gminy Osie lub pobrać Pobierz >>> (130kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (10 stycznia 2019)
Opublikował: Marek Lejk (10 stycznia 2019, 12:30:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1349