Protokół Nr XXII/09 z dnia 30.06.2009 r.

P r o t o k ó ł      Nr  XXII/09
z Sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu  30 czerwca  2009 r.  w godz. od 18.00  do 19.20 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu.

XXII Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
Nieobecni  radni : Mariusz Deinowski i Wiesław Nikel .
Lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie go o podjęcie uchwał - w punkcie 6 lit. f  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego  w Bydgoszczy  polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej oraz w punkcie 6 lit. g – w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie  działki gruntu położonej w miejscowości  Wałkowiska , gm. Osie.
W związku z tym, że nie było uwag radnych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w zmiany porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:


1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 rok
b. nabycia na własność Gminy Osie części działek położonych w miejscowości Osie gm. Osie.
c. zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Osie na lata 2009-2018”
d. zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wałkowiska na lata 2009-2018”
e. zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Żur  na lata 2009-2018”
f. wyrażenia opinii dotyczącej uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie projektu uchwały    o  przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego  w Bydgoszczy  polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej
g. nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie  działki gruntu położonej w miejscowości  Wałkowiska , gm. Osie.

7. Wolne wnioski i dyskusja
8. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3


W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.04.2009 r.
Powyższy protokół był wyłożony do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Przedstawiony protokół radni przyjęli jednogłośnie.


Ad. 4


Radny Henryk Guzman zgłosił następującą  interpelacje:
1) Zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość uzupełnienia kratki na drodze Brzeziny – Jaszcz.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, że jest to droga powiatowa i decyzja w tej sprawie należy do Starostwa.

Ad. 5

Następnie Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał     i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz  złożył informację  z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych  uwag .
Wójt Gminy zabrał także głos w sprawie rozpoczęcia sezonu letniego w Tleniu oraz otwarcia tras Nordic Walking.


Ad. 6

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:.

a. Uchwała Nr XXII/131/09 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2009 r.
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie. Rada Gminy przedstawioną uchwałę przyjęła jednogłośnie.

b. Uchwała Nr XXII/132/09 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie części działek położonych w miejscowości Osie gm. Osie.
Głos w sprawie zabrał Wójt Gminy Michał Grabski, szczegółowo omawiając radnym projekt uchwały.
Następnie z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały i przyjęli ją jednogłośnie.

c. Uchwała Nr XXII/133/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Osie na lata 2009-2018”
Wójt Gminy przedstawił zgromadzonym ponowną potrzebę podjęcia tejże uchwały.
Następnie powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał pod głosowanie.  Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

d. Uchwała Nr XXII/134/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Wałkowiska na lata 2009-2018”
W/w projekt uchwały odczytał oraz poddał pod głosowanie radnym Przewodniczący posiedzenia Roman Waśkowski. Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie bez uwag.

e. Uchwała Nr XXII/135/09 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Żur  na lata 2009-2018”
Projekt powyższej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

f. Uchwała Nr XXII/136/09 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie projektu uchwały    o  przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego  w Bydgoszczy  polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski zapoznał radnych z pismem Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Konstantego Dombrowicza w sprawie projektu uchwały                             o przekształceniu Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego  w Bydgoszczy  polegającego na likwidacji komórki działalności podstawowej.
Następnie poddał pod głosowanie uchwałę w danej sprawie. Radni zaopiniowali powyższą uchwałę pozytywnie i w głosowaniu jawnym przyjęli ją jednogłośnie.

g. Uchwała Nr XXII/137/09  w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Osie  działki gruntu położonej w miejscowości  Wałkowiska , gm. Osie.
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag i powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.


                                                              
Ad. 7

Radny Przemysław Siekierkowski- zwrócił się z zapytaniem o wypożyczalnie sprzętu wodnego w Żurze. Zaproponował, aby wznowić działalność wypożyczalni. Wójt Gminy wyjaśnił, iż w tej sprawie należy zgłosić się do Bractwa Czernej Wody ponieważ to ono wypożyczało sprzęt wodny.
Radna Halina Spychalska – zapytała, czy jest możliwość wymiany tablic z nazwami ulic w Łążku, ponieważ są one niewidoczne. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, że związane jest to z dużymi kosztami i prosił o podjęcie tematu w późniejszym terminie, ze względu na ograniczone środki finansowe.
Jednocześnie Wójt Gminy Osie Michał Grabski nawiązał do interpelacji radnego Dombrowskiego z poprzedniej sesji Rady Gminy Osie – dot. baneru Nordic Walking – został on wywieszony na Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu.
Radny Henryk Jędryczka – skierował zapytanie – kto obsługuje kabinę toaletową  Toi Toi w Tleniu przy przystani kajakowej i zaproponował, aby umieścić  również taką kabinę w Grzybku. Dodał także , aby wykupić działkę w Grzybku od Nadleśnictwa, na której obecnie znajduje się boisko sportowe.
Radny Michał Dombrowski – uważa, że plaża w Grzybku powinna wyglądać tak jak w Tleniu.
Wójt Gminy odpowiedział-jeżeli dostaniemy pieniądze z programu dot. Odnowy Wsi to podejmie się ten temat ponownie. Dodał, że z czasem wstawi się w Grzybku ławki z zadaszeniem, zagospodaruje teren i kąpielisko stanie się bardziej estetyczne. Jednak jeżeli ma to być kąpielisko „z prawdziwego zdarzenia” – lepiej jak zostanie wydzierżawione, porównywalnie do kąpieliska w Tleniu.
Następnie Przewodniczący obrad Roman Waśkowski nawiązał do odbytej wyjazdowej Komisji Kultury, Sportu i Porządku Publicznego – jest mile zaskoczony  stanem ośrodków wczasowych w Tleniu.
Radny Wojciech Kater – poruszył sprawę nowych tablic, które  zostały postawione przez Wdecki Park Krajobrazowy, stwierdził że stare tablice powinny zostać usunięte.
Radny Jacek Bocian – zadał pytanie o pojemniki do segregacji śmieci na ul. Szkolnej w Osiu – czy zostaną one usunięte. Wójt Gminy odpowiedział, że z usunięciem ich czeka do końca wakacji.
Radny Henryk Jędryczka – zaobserwował iż na bieżąco pojemniki są zapełniane, często także mieszkańcy Osia wyrzucają tam odpady z remontu. Dodał, iż usunięcie pojemników poniesie za sobą skutki zaśmiecania lasów.

Ad. 8

Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad sesji Przewodniczący Roman Waśkowski zakończył XXII Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:

Protokół Nr XXII/09 pobierz>>> (115kB) pdf

 

 

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (17 lipca 2009)
Opublikował: Michalina Krasucka (17 lipca 2009, 10:22:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1543