Protokół nr XXV/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Protokół nr XXV/17

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  28 grudnia 2017 r. w godz. od 15:30 do 16:30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XXV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy.
W sesji brali udział także zaproszeni goście.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1.  Otwarcie obrad sesji
2.  Stwierdzenie quorum
3.  Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.  Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.  Informacja Wójta Gminy
6.  Uchwalenie budżetu Gminy Osie na 2018 rok
   a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   b) przedstawienie opinii komisji stałych o projekcie uchwały budżetowej na rok 2018,
   c)  głosowanie nad projektem uchwały.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018 – 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok,
    b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022,
    c) zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających
z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym,
    d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
    e) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osie,
    f) nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji


Ad. 3.

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 16.11.2017 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski - zwrócił się z prośbą o ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości w Tleniu przy ulicy Tucholskiej. Poprawi to bezpieczeństwo na w/w drodze.

Ad. 5.

Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
Radną Panią Katarzynę Górecką i Radnego Pana Kazimierza Nastróżnego, którzy wnioskowali o przegląd i naprawę oświetlenia ulicznego.  Pan Wójt odpowiedział, iż wszystkie zgłoszenia na temat oświetlenia na bieżąco zgłaszane są do Enei poprzez aplikację w Internecie. Niestety konserwacja oraz naprawa oświetlenia zostaje wykonywana z opóźnieniem za co osobiście przepraszał Dyrektor Enei. Sytuacja ta jest spowodowana ostatnimi wydarzeniami jakie miały miejsce latem w sąsiednich gminach (nawałnice).
Radny Pan Wojciech Kater wnioskował o dostarczenie tłucznia do zasypania dziur w drogach gruntowych. Niestety interpelacja ta nie została jeszcze zrealizowana gdyż cena tłucznia w ostatni czasie poszła wysoko w górę. Zaraz po nowym roku gdy cena ta pójdzie w dół sprawa zostanie załatwiona.
Radny Pan Michał Recki – prosi w imieniu mieszkańców wsi Radańska o przejęcie i uregulowanie własności drogi leśnej przechodzącej przez wioskę. Pan wójt odpowiedział, iż interpelacja ta została zgłoszona za późno gdyż budżet na 2018 rok był już uzgodniony dlatego też nie ma pewności, iż sprawa ta zostanie załatwiona w nowym roku.


Ad. 6.

W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy przystąpiła do uchwalenia Budżetu Gminy na 2017 rok.
    a) Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski poinformował, że projekt budżetu był szczegółowo omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji; po czym zapoznał obecnych z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.
    
    b) Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy zostali poproszeni o przedstawienie opinii o budżecie.
* Pan Jacek Bocian Przewodniczący Komisji Społecznej poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu komisje obradowały nad projektem budżetu. Komisja Społeczna podczas posiedzenia  stwierdziła, iż budżet jest stabilny i bezpieczny, zapewnia finansowanie działalności gminy i wykonanie zamierzonych inwestycji. Komisja  jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu gminy Osie na 2018 rok.
* Pan Mariusz Deinowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja po przeanalizowaniu projektu budżetu i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wniosła zastrzeżeń do budżetu, uznała go za zrównoważony i spełniający wymogi ustawy o finansach publicznych. Komisja Rewizyjna projekt budżetu na 2018 rok opiniuje pozytywnie i przyjęła go  jednogłośnie.

* Pan Wojciech Kater Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię dot. projektu budżetu na 2018 r. Komisje uznały, że realizacja planu zadań inwestycyjnych  przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Komisje uznały, że projekt budżetu stwarza możliwość realnych działań dla rozwoju naszej gminy i zaopiniowały go pozytywnie.

Wójt Gminy Pan Michał Grabski w skrócie omówił zaplanowany na 2018 rok budżet Gminy Osie, przedstawiając przede wszystkim najważniejsze inwestycje planowane na przyszły rok.

    c) Po przedstawieniu opinii komisji stałych Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr XXV/186/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok.
Powyższa uchwała została przyjęta przez radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 7.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały nr XXV/187/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018 – 2023.
Nikt nie wniósł zastrzeżeń co do projektu w związku z tym Radni przystąpili do głosowania.
Projekt uchwały został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Ad. 8

W dalszym punkcie sesji Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała nr XXV/188/17 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały, radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

b) Uchwała nr XXV/189/17 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata
2017-2022

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.  
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

c) Uchwała nr XXV/190/17 w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała nr XXV/191/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
Przewodniczący obrad zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

e) Uchwała nr XXV/192/17 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osie.
Przewodniczący posiedzenia zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały oraz poddał  ją pod głosowanie. Za przyjęciem powyższej uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

f)  Uchwała nr XXV/191/17 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały. Radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją  jednogłośnie.

Ad. 9.

W tej części posiedzenia  Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski zwrócił się do przewodniczących komisji o przygotowanie na następną sesję sprawozdań z działalności komisji za rok 2017 i planów pracy na nowy rok 2018.

Ad. 10.

Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył  XXV Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

Do pobrania:
Protokół Nr XXV/17 pobierz >>> (1494kB) pdf


Przewodniczący Rady Gminy
 (-) Roman Waśkowski

Protokołowała                                                                 
(-) Agnieszka Nowak                                                              

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nowak (8 stycznia 2018)
Opublikował: Agnieszka Nowak (11 stycznia 2018, 09:01:39)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Nowak (11 stycznia 2018, 09:35:40)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 388