Protokół nr XI/12 z dnia 27 marca 2012 r.

Protokół nr XI/12

z sesji Rady Gminy Osie odbytej w dniu 27 marca 2012 r. w godz. 15.15 do  16.25  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu

XI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych  w  sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. W sesji brali udział także zaproszeni goście. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do zaproponowanego porządku obrad Wójt Gminy Osie zgłosił wniosek rozszerzający porządek o dodatkowe 2 punkty tj. pkt 9 sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2011 r. oraz  pkt 10 sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2011 roku.
W związku z tym  Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w zmiany porządku obrad.  Radni w głosowaniu jawnym powyższą zmianę przyjęli jednogłośnie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016,
   b) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok,
   c) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie,
   d) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt      na terenie Gminy Osie w 2012 roku,
   e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 156/11 w obrębie    Brzeziny, w gminie Osie,
   f) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 84/100                i 84/116 oraz część działki nr 84/3 w obrębie Tleń, w gminie Osie,
   g) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 86, 125/1  i        125/4; 103/2 i 103/3; 199/1 i 199/2; 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2,       195, 196/2, 197/1  i 197/3; 210/4; 325/5; 331; oraz 338 i 339/3 w obrębie Osie, w gm.Osie,
   h) nabycia na własność Gminy Osie  działek gruntu położonych w miejscowości  Osie,  gmina    Osie,
   i) przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 249/3 położonej w miejscowości  Osie,  gmina    Osie,
   j) przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości będących własnością    Gminy Osie,
   k) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 .
7. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie  za 2011 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
9. Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami poza- rządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2011 r.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2011 roku.
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad sesji.

Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.12.2011 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze podinsp. ds. obsługi rady gminy i oświaty oraz na stronie internetowej BIP-u.
Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag.

Ad. 4.
Radni nie zgłosili żadnych interpelacji.

Ad. 5.
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami.
Powyższe informacje stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Do przedstawionych informacji radni nie wnieśli żadnych uwag .

Ad. 6.
W dalszym punkcie posiedzenia Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

a) Uchwała Nr XI/68/12 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2012-2016
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

b) Uchwała Nr XI/69/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2012 rok 
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Radni powyższą uchwałę przyjęli   jednogłośnie.

c) Uchwała Nr XI/70/12 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Osie 
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący posiedzenia, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

d) Uchwała Nr XI/71/12 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Osie w 2012 roku 
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał obecnych z treścią powyższej uchwały. Radni powyższą uchwałę przyjęli jednogłośnie.

e) Uchwała nr XI/72/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 156/11 w obrębie  Brzeziny, w gminie Osie 
W/w projekt uchwały odczytał oraz poddał pod głosowanie  Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

f) Uchwała nr XI/73/12 w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 84/100  i 84/116 oraz część działki nr 84/3 w obrębie Tleń, w gminie Osie
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski.
Za przyjęciem uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

g) Uchwała nr XI/74/12 w sprawie  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 86, 125/1  i 125/4; 103/2 i 103/3; 199/1 i 199/2; 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 195, 196/2, 197/1 i 197/3; 210/4; 325/5; 331; oraz 338 i 339/3 w obrębie Osie, w gm. Osie
Do przedstawionego przez Przewodniczącego posiedzenia projektu uchwały radni nie wnieśli uwag i przyjęli ją jednogłośnie.

h) Uchwała nr XI/75/12 w sprawie nabycia na własność Gminy Osie  działek gruntu położonych w miejscowości  Osie,  gmina Osie 
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący Rady Gminy Osie, po czym poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały Rada Gminy głosowała jednogłośnie.

i) Uchwała nr XI/76/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części działki nr 249/3 położonej w miejscowości  Osie,  gmina Osie
Projekt powyższej uchwały radnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. 
Rada Gminy w/w uchwałę przyjęła jednogłośnie.

j) Uchwała nr XI/77/12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości będących własnością Gminy Osie
Powyższy projekt odczytał Przewodniczący obrad Roman Waśkowski, ponieważ nie było pytań poddał go pod głosowanie. Za przyjęciem w/w uchwały radni głosowali jednogłośnie.

k) Uchwała nr XI/78/12 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013
Przewodniczący Rady Gminy  Roman Waśkowski odczytał projekt powyższej uchwały oraz poddał  go pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw.

Ad.7.
W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji stałych o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2011 r.
Do przedłożonych sprawozdań radni nie wnieśli zastrzeżeń i głosowali jednogłośnie.
Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.
W następnym punkcie obrad Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag .
Sprawozdanie (77kB) pdf

Ad. 9.
W tym punkcie posiedzenia Wójt Gminy Michał Grabski omówił sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy       
Pan Wójt dodał, że z budżetu gminy wspierane są także inne organizacje działające na terenie naszej gminy i jeżeli któraś z nich potrzebuje wsparcia finansowego – to staramy się w miarę posiadanych środków pomagać. 
 W/w sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag .
Sprawozdanie (87kB) pdf

Ad. 10.
Następnie Pan Wójt Michał Grabski przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i raportu z zakresu zwalczania narkomanii w 2011 roku.
Do w/w przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.
Sprawozdanie (78kB) pdf

Ad. 11.
W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy wspólnie z Panem Wójtem w imieniu samorządu podziękowali 2 osobom: Panu Jerzemu Spychalskiemu – długoletniemu prezesowi OSP Łążek oraz Panu Jerzemu Krupa (nieobecny)- długoletniemu naczelnikowi OSP Łążęk za społeczną działalność w tej jednostce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Pan Roman Waśkowski dodał, że jednostka ta działa wzorowo i jest to zasługą między innymi w/w osób funkcyjnych. Przez 14 lat wyróżnieni Panowie utrzymywali jednostkę w ładzie i porządku, przy współpracy z Radą Sołecką uczestniczyli w różnych imprezach.
W ramach podziękowań za 14-letni wkład pracy w OSP Łążek w/w otrzymali ozdobne grawertony.
W kolejnej części głos zabrał radny Mariusz Deinowski, który zachęcił Pana Wójta i Przewodniczącego posiedzenia do wsparcia projektu polegającym na umieszczeniu tablic upamiętniających obecność ks. Sychty na terenie Gminy Osie.
Sołtys wsi Brzeziny Dariusz  Bocian – zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy, aby wykonać tabliczki kierunkowe informujące jakie numery domów znajdują się na budynkach oddalonych od drogi głównej przebiegającej przez wieś.
Sołtys wsi Tleń Teresa Szamocka wnioskowała, aby zabezpieczyć zbiornik do odprowadzenia wody deszczowej przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej w Tleniu. Wygląd zbiornika jest nieestetyczny, co zauważyli nie tylko mieszkańcy ale również turyści przebywający w Tleniu. 

Ad. 12.
Ze względu na wyczerpanie tematyki obrad  Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XI Sesję Rady Gminy Osie.
Na tym protokół zakończono.


 Przewodniczący Rady Gminy 

(-)  Roman Waśkowski


Protokołowała

(-) Michalina Krasucka

Do pobrania:
pobierz>>> (128kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michalina Krasucka (20 kwietnia 2012)
Opublikował: Michalina Krasucka (20 kwietnia 2012, 11:27:07)

Ostatnia zmiana: Michalina Krasucka (20 kwietnia 2012, 12:08:40)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1356