Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze z dnia 19.08.2020r.


Osie, dnia 19.08.2020 r.
OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  OSIE
o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 
I. Nazwa i adres jednostki : GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU, 86-150 OSIE,  UL. DWORCOWA 6
II. Określenie stanowiska :  KIEROWNIK
III. Wymagania związanych ze stanowiskiem
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1. niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1, ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
b) wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
c) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
d) znajomość regulacji prawnych z zakresu  funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz innych związanych z pracą na stanowisku, w szczególności: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych,  przeciwdziałaniu stosowania przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.
2.  dodatkowe – pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
a) umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu pracowników,
b) zdolność podejmowania decyzji,
c) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
d) odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań,
e) wysoka kultura osobista, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,
f) umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
g) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
h) znajomość specyfiki pracy w GOPS,
i) posiadanie prawa jazdy kat. B.
IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kierowanie Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (dalej GOPS) oraz reprezentowanie go na zewnątrz
2. Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
3. Odpowiedzialność za całokształt zadań oraz prowadzenie gospodarki finansowej GOPS
4. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami
5. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w GOPS
6. Dokonywanie okresowych ocen pracowników
7. Składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności GOPS oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej
8. Przygotowywanie projektów uchwał oraz innych materiałów przedkładanych organom Gminy dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań GOPS
9. Realizacja przez GOPS zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
10. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy
11. Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań
12. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia w GOPS
13. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym
14. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami w celu realizacji zadań społecznych
15. Inicjowanie nowych form pomocy
16. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.
17. Prowadzenie postępowań w sprawie skarg i wniosków
18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Osie.
 
V. Warunki pracy na stanowisku:
- praca w pełnym wymiarze czasu,
- stanowisko kierownicze urzędnicze, wymaga częstego kontaktu z interesantami,
- praca przeważnie siedząca, jednakże wymagająca wyjazdów w teren,
- konieczność koordynowania wielu spraw jednocześnie,
- praca z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
- pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, z możliwością zawarcia                         w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony,
- osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, o której mowa w art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
- praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu, ul. Dworcowa 6,  I piętro.
 
VI. W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych    w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 
VII. Wykaz wymaganych dokumentów:
a) list motywacyjny,
b) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
e) dokumenty potwierdzające staż pracy (mogą być kserokopie),
f) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (mogą być kserokopie),
g) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-2, ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r. poz.  1282).
 
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 
VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty  należy składać  w siedzibie Urzędu Gminy Osie, 86-150 Osie,
ul. Dworcowa 6, pok. nr 10  lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach  z dopiskiem:“ Nabór  na  stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu” w terminie do 31 sierpnia 2020 r. godz. 13 00 .
Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy.
Dokumenty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.
IX. Inne informacje
Po upływie terminu składania dokumentów, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po wstępnej selekcji, w BIP zostanie umieszczona lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do następnego etapu naboru. 
Selekcja końcowa może się odbyć poprzez przeprowadzenie: testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6.
 
 
                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                                                   /-/ Michał Grabski
 
  Pliki do pobrania:

Kwestionariusz_osobowy.RTF (55kB) plik

Klauzula_informacyjna RODO.pdf (130kB) pdf

Ogłoszenie Kierownik GOPS Osie.pdf (121kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (19 sierpnia 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (19 sierpnia 2020, 11:33:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582